Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 36

Ванредних професора: 42

Доцената: 54

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 3

Лектора: 9

Асистената: 26

Сарадника у настави: 2

Истраживача-сарадника: 1

Истраживача-приправника: 18

УКУПНО: 196