Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 1

Редовних професора: 41

Ванредних професора: 49

Доцената: 46

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 5

Лектора: 4

Асистената: 18

Сарадника у настави: 0

Истраживача-сарадника: 12

Истраживача-приправника: 18

УКУПНО: 197