Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима:

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 39

Ванредних професора: 23

Доцената: 58

Наставника страног језика: 5

Виших лектора: 5

Лектора: 3

Асистената: 37

Сарадника у настави: 3

УКУПНО: 175