Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима:

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 35

Ванредних професора: 26

Доцената: 57

Наставника страног језика: 5

Виших лектора: 4

Лектора: 4

Асистената: 37

Сарадника у настави: 5

УКУПНО: 175