Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 39

Ванредних професора: 23

Доцената: 56

Наставника страног језика: 4

Виших лектора: 5

Лектора: 1

Асистената: 36

Истраживача-приправника: 4

Сарадника у настави: 4

УКУПНО: 174