Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 34

Ванредних професора: 33

Доцената: 53

Наставника страног језика: 2

Виших лектора: 5

Лектора: 6

Асистената: 38

Сарадника у настави: 2

Истраживача-приправника: 10

УКУПНО: 185