Google Translate

Наставно особље Филозофског факултета

Структура наставног особља по звањима

Професора емеритуса: 2

Редовних професора: 34

Ванредних професора: 31

Доцената: 56

Наставника страног језика: 3

Виших лектора: 5

Лектора: 6

Асистената: 35

Сарадника у настави: 2

Истраживача-приправника: 10

УКУПНО: 184