Google Translate
Кабинет
116
Консултације
Четвртак, 17.00 – 19.00
Предмети

Савремени француски језик 3 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 4 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 5 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 6 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 8 – Анализа дискурса 2

Прагматика француског језика

Контрастивна линвистика

Језик струке – економски и пословни француски

Француски језик у функцији струке

Језик науке и струке у теорији и пракси

Адреса електронске поште
Академски профили