Google Translate

Aкадемски назив: Доктор наука - филолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара/ 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Услов за упис на Докторске студије филологије јесте претходно остварен укупан обим од 300 ЕСПБ. Докторске студије филологије трају 3 године (6 семестара) и носе укупно 180 ЕСПБ (30 бодова по семестру). Сви курсеви су са статусом изборног. Студент бира курсеве које похађа, тако да до краја другог семестра у комбинацији са самосталним истраживачким радом обезбеди најмање 60 ЕСПБ, односно да до краја четвртог семестра сакупи минимум од 120 ЕСПБ. Комбинацијом одговарајућих изборних предмета, израдом одговарајућих семинарских радова,  публиковањем тих радова, учешћем на научним скуповима, докторанди ће бити тематски усмерени у одређеном истраживачком правцу у функцији провођења свих припремних научних истраживачких радњи за ваљано приступање изради докторске дисертације.

Докторска дисертација из области филолошких наука завршни је део студијског програма Докторских студија филологије. Рад на дисертацији носи укупно 60 ЕСПБ. Одбраном докторске дисертације докторант стиче научни назив доктора наука – филолошке науке.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха програма Докторских студија филологије јесте:

 • развој филолошких наука, пре свега науке о књижевности и науке о језику;
 • развој критичког мишљења;
 • образовање научног подмлатка оспособљеног да самостално води оригинална и научно релевантна истраживања из области филолошких наука;
 • да примењује и развија нове методологије и шири научна сазнања из ове области;
 • да критички процењује текућа научна истраживања у земљи и у свету.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм Докторских студија филологије највиши је степен универзитетских академских студија и његов циљ је оспособљавање доктораната:

 • за развој, унапређивање и примену научних достигнућа у области филолошких наука, превасходно науке књижевности и науке о језику;
 • за темељно познавање релевантне домаће и стране филолошке литературе;
 • за самосталне теоријске анализе и критичке оцене релевантне филолошке литературе;
 • за критичке оцене резултата других истраживача у овој области;
 • за сложена методолошка истраживања у филолошким дисциплинама и компетентну интерпретацију добијених резултата;
 • за писање научних текстова;
 • за постизања највише академске школске спреме чији је крајњи циљ израда докторске дисертације а резултат одбрањени докторат из области науке о језику.

Докторске студије филологије пружају високу специјализацију у одређеној области филолошких наука и оспособља вају докторанда за самосталну научну и стручну делатност у овој области.
Веома битан циљ докторских студија јесте и подизање и оспособљавање научног подмлатка и његово припремање за образовну делатност у области филолошких наука у високошколски  установама.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма Докторских студија филологије и одбраном докторске дисертације докторанди продубљују и усавршавају знања и стичу опште и специфичне компетенције за
квалитетно обављање стручне, научне и образовне делатности. Програм ових Докторских студија докторандима треба да омогући да се:

 • укључују у научноистраживачки рад у домаће и међународне научне пројекте као самостални истраживачи и да самостално организују и остварују фундаментална научна истраживања у области филолошких наука;
 • да самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области филолошких наука;
 • да критички мисле, делују креативно и независно;
 • да поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе;
 • да комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата, да су оспособљени да те резултате саопштавају на домаћими међународним научним конференцијама, да их објављују у научним часописима;
 • да доприносе развоју филолошких наука и науке уопште;
 • да, стицањем доктората филолошких наука, поседују примарну квалификованост за избор у универзитетско звање доцента.

Савладавањем студијског програма Докторских студија филологије докторанд стиче и специфичне компетенције које се односе на:

 • темељно познавање и разумевање филолошких наука;
 • способност да прати достигнућа у струци;
 • способност да решава научне и стручне проблеме уз употребу научне методологије.