Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани социјални радник
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ студијског програма je теоријско и практично оспособљавање студената да разумеју комплексност социјалог рада као научне дисциплине и професије, да се упознају са његовим вредносним основама и подручјима деловања и да компетентно обављају посао социјалног радника. Опште способности које се на основном нивоу студија стичу укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способност поређења, способност критичке процене аргумената и евиденције, способност за примену знања у пракси, способност комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику. Предметно-специфичне компетенције су: а) аналитичке компетенције (које укључују анализу друштвених феномена и коришћење резултата друштвених истраживања), б) истраживачке компетенције (које се огледају у њиховој способности да прикупљају податке користећи различите инструменте и технике, формирају базе података, самостално обаве анализу прикупљених података и презентују резултате анализе) и ц) практичне компетенције (које се огледају у оспособљености за социјални рад са појединцима и друштвеним групама).

Циљ студијског програма је да студенти овладају појмовима из области социјалног рада, упознају се с основним теоријским правцима и типовима објашњења у социјалном раду, стичу знања о основним друштвеним институцијама и системима социјалне политике, као и увид у механизме друштвеног функционисања и основне изворе друштвених нефункционалности и социјалних проблема. Циљ програма је:

 • развијање критичког разумевања социјалног рада као професије;
 • стицање знања и практичних вештина потребних за процену и интервенције на микро, мезо и макро нивоу, са циљем превентивних, заштитних и/или терапеутских интервенција;
 • разумевање утицаја социокултурне неједнакости, дискриминације, друштвене и економске неправде на функционисање појединаца и друштвених група;
 • стицање знања о људском понашању и социјалном окружењу (интеракција појединац-окружење, психосоцијални развој и сазревање, интеракција психолошких, социокултурних фактора који обликују људско понашање и развој);
 • стицање знања и развијање способности и вештина за практично деловање, које укључује коришћење различитих приступа (рад са појединцем, породицом, групом, заједницом) из различитих етничких, религијских и културних група;
 • стицање знања и развијање способности и вештина за олакшавање положаја и социјално укључивање маргинализованих, обесправљених и појединаца и група у ризику;
 • препознавање и суочавање са друштвеним неједнакостима и неправдама у циљу њиховог ублажавања и повећања шанси што већем броју појединаца и група у погледу доступности друштвених ресурса;
 • стицање знања и развијање способности и вештина за рад са појединцима и групама у циљу решавања њихових проблема и постизања благостања;
 • подржавање и мобилисање појединаца и група да остваре своја права, побољшају свој положај и сопствене ресурсе за решавање проблема;
 • стицање знања и развијање способности и вештина за пружање одговарајуће заштите појединцима и групама у ризику (деца без родитељског старања, занемарена деца, злостављана деца, особе са потребом за посебном друштвеном подршком и слично);
 • стицање знања и развијање способности и вештина за охрабривање појединаца и група да се укључе у решавање значајних локалних, националних, регионалних и глобалних проблема;
 • стицање знања и развијање способности и вештина за заступање, усмеравање и примену социјалних политика у складу с етичким начелима професије;
 • ангажовање у друштвеним и политичким активностима у циљу утицања на социјалну политику.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након дипломирања на основним академским студијама студент ће бити у стању да:

 • идентификује, анализира и објасни проблеме друштвене неједнакости, сиромаштво, незапосленост, као и процесе дискриминације, маргинализације и искључивања из перспективе различитих теоријских приступа и да демонстрира познавање и способност примене механизама укључивања;
 • наведе и анализира различите мере социјалне политике и демонстрира њихово разумевање и примену у контексту пружања услуга социјалног рада;
 • наведе најзначајније теоријске и методолошке приступе у области социјалног рада;
 • образложи вредности социјалног рада и кодекса професионалне праксе (да је посвећен) и демонстрира способност решавања етичких проблема на основу познавања и поштовања културолошки условљених различитости;
 • демонстрира знања о функционисању и финансирању процеса формулације и имплементације мера социјалне политике у чијем оквиру се пружају услуге социјалног рада;
 • сумира, анализира и саопшти у вербалној и писаној форми резултате друштвених истраживања, релевантне за пружање услуга социјалног рада;
 • демонстрира способност за тимски рад, међупрофесионалну сарадњу и теренски рад;
 • наведе и објасни специфичности структуре, развоја и потреба деце и одраслих из различитих осетљивих група, као и да препозна ризике, предложи мере превенције и примени одговарајуће интервенције;
 • објасни настанак различитих видова дисфункционалности тих група из системског угла;
 • примени различите приступе, методе, облике, технике процене у социјалном раду са децом и одраслима из различитих угрожених група;
 • прати и евалуира примењене интервенције.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У прву годину Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада могу се уписати кандидати са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су Законом о високом образовању, Статутом и Правилником Филозофског факултета у Нишу.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит подразумева проверу синтетисаног знања из социологије и психологије, стеченог по средњошколским програмима. Садржај и начин полагања пријемног испита утврђени су Правилником о пријемном испиту Филозофског факултета. Информација о врсти теста објављује се у конкурсу и информатору Факултета, као и програму пријемног испита.

 


 

 

Academic degree: Bachelor with Honours in Social Work
Duration of studies: 8 semesters/4 academic years
The scope of the studies: 240 ECTS

 

REQUIREMENTS FOR ENROLMENT IN THE STUDY PROGRAMME

Candidates who finished 4-year high school and who passed the entrance exam can enrol in the first year of undergraduate academic studies of social policy and social work. Other requirements are regulated by the Law on Higher Education of the Republic of Serbia, the Statute and the Rule Book of the Faculty of Philosophy in Niš.

 

ENTRANCE EXAM

The entrance exam is an examination of the synthesised knowledge in the fields of sociology and psychology, acquired on the basis of high school programmes. The content and the mode of taking the entrance exam are determined by the Rule Book on the entrance exam of the Faculty of Philosophy. The information referring to the type of testing is published in the form of a call, in the information brochure of the Faculty, and it is included in the programme of the entrance exam.