др Селена Станковић

ванредни професор
Кабинет
116
Консултације
Уторак, 15:30 - 17:30
Предмети

Фонетика и фонологија француског језика 1

Фонетика и фонологија француског језика 2

Француски језик у контакту са другим језицима

Савремени француски језик 1 – Морфосинтакса

Савремени француски језик 2 – Морфосинтакса

Савремени француски језик 3 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 4 – Синтакса просте реченице

Савремени француски језик 5 – Синтакса сложене реченице

Савремени француски језик 6 – Синтакса сложене реченице

Контрастивна синтакса

Систем заменица у француском и српском језику

Романски супстрат у високобалканизованим српским говорима

е-mail адреса