Google Translate

Aкадемски назив: Доктор наука - комуникологија
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

Сврха студијског програма је јасно видљива у области друштвено-комуниколошких наука. Програм је савремен, мултидисциплинаран и друштвено релевантан. Акценат је на продубљивању знања у области комуникологије и истраживачких метода, што докторанде даље оспособљава за примену знања у научном истраживању и уопште у пракси.

С обзиром на мултидисциплинарни карактер студијског програма докторских студија Медији и друштво, сврха се огледа у стицању  знања из различитих научних области (пре свега комуникологије и културологије али и нових медија, социологије, филозофије, методологије и др.) што студентима омогућава стварање једне целовите научне представе о свету и могућност анализе и истраживања у области друштва и медија. Сврха је, поред развоја научног погледа и науке и образовање кадрова оспособљених да самостално воде оригинална и друштвено релевантна научна истраживања као и развој нових технологија које доприносе општем развоју друштва. На крају, сврха се огледа у критичком процењивању истраживања других научних достигнућа.

Сврха студијског програма је у складу с мисијом и циљевима Филозофског факултета Унверзитета у Нишу. Друштвена важност и сврсисходност програма су у обезбеђивању академског образовања највишег степена и стварања компетентне научно-истраживачке и педагошке базе у домену комуниколошко-културолошких наука, као и области стварања научне стратегије развоја у медијском образовању.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљ студијског програма Медији и друштво је развој и креирање нових теоријских знања и истраживачких метода заснованих на актуелним комуниколошко-медијским теоријама, као и образовање научно квалификованих истраживача, аналитичара и теоретичара едукованих да врше самостална, оригинална и научно релевантна истраживања. То значи способност кандидата да емпиријски опажајући неку појаву или процес понуде адекватан теоријски оквир, мисаоним стилом и научном апаратуром дефинишу одговарајућу парадигму или теоријски хоризонт очекивања, користећи научне чињенице и друштвени образовни потенцијал.

Уз основне, докторски програм Медији и друштво има следеће посебне циљеве:

 • школовање стручњака, способних да критички испитују постојећа и стварају нова знања о теоријским претпоставкама и законима културне и медијске праксе;
 • шире и богате развој научно-истраживачке делатности у области комуникологије, културе и медија, као и да је методолошки повезују са наставом на свим нивоима студија;
 • да научнo одговори на преображаје који настају у сфери комуникологије као дела друштвене транзиције и комуниколошких револуција;
 • стварање услова за систематско увођење научно-истраживачког приступа у културним и медијским делатностима.

Предвиђени програм студенте постепено уводи у научно утемељено теоријско бављење различитим областима теорије медија, комуницирања, културе и друштва, уз пуну укљученост у примењене методе из свакодневне праксе.

Курикулумом и садржајем предмета, организацијом, вођењем и оцењивањем студијско-истраживачког рада кандидатима се обезбеђује стицање највишег степена знања из комуниколошко-културолошких наука. Стицање наведених способности обезбеђено је уношењем у курикулум већег броја предмета из области медијско-комуниколошких и примењено методолошких наука, при чему програм перцепцира основне трендове који ће редефинисати концепт друштвене заједнице у смислу даље демократизације, дигитализације и дисеминације информација. Тако дефинисани циљ докторског програма је део остварења педагошке мисије Филозофског факултета и Универзитета у Нишу, који је важан за развој овог дела Србије.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Студијски програм докторских студија Филозофског факултета у Нишу Медији и друштво сачињен је у научном оквиру области Културолошке науке и комуникологија и омогућава да се један део програма реализује као опште-обавезни, а други део према избору кандидата. Траје 3 године и носи 180 ЕСПБ бодова. Садржај студија прати програмску оријентацију претходних нивоа образовања (основне и мастер студије), а заснован је на савременим достигнућима науке и добре праксе у наведеним областима. Курикулумом и садржајем предмета, организацијом, као и оцењивањем студијско-истраживачког рада, кандидатима је обезбеђено стицање највишег степена знања у области интердисциплинарног изучавања међузависности медија и друштва. Исходи образовања у оквиру студијског програма ДАС Медији и друштво проистичу из циљева образовања уопште, као и самих специфичности овог студијског програма, а заснивају се на најважнијим исходима учења. Пошто се исходи учења обично изражавају као знања, вештине и ставови, тј. као посебна мерљива достигнућа, савладавањем ДАС Медији и друштво, студенти стичу следеће опште компетенције:

 • способност аргументованог презентовања и дискутовања о резултатима научних истраживања;
 • оспособљеност за поштовање принципа етичког кодекса добре и примерене академске праксе;
 • оспособљеност за проблемско промишљање, критичко, креативно и независно деловање;
 • компетентнест у креативном испољавању комуниколошких знања и вештина у реалним ситуацијама;
 • овладавање проблемско-теоријским размишљањем;
 • способност критичке анализе информација и коришћења медијских ресурса;
 • способност ефикасног рада у групи (као лидер или као члан);
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у друштвено-хуманистичким наукама...

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Кандидат, приликом рангирања за упис уписа на Докторске академске студије Медији и друштво, може остварити до 100 бодова:

 • Успех на основним и мастер академским студијама: највише 50 бодова,
 • Усаглашеност програма са претходним нивоима студија: највише 15 бодова,
 • Број бодова остварених на пријемном испиту: највише 20 бодова и
 • Објављени или прихваћени радови за објављивање - научни радови: највише 15 бодова.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

На студијском програму Докторске академске студије Медији и друштво, пријемни испит се састоји из писања есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.