Google Translate

Aкадемски назив: Доктор наука - комуникологија
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

Основни циљ студијског програма Медији и друштво је развој и креирање нових теоријских знања и истраживачких метода заснованих на актуелним комуниколошко-медијским теоријама, као и образовање научно квалификованих истраживача, аналитичара и теоретичара едукованих да врше самостална, оригинална и научно релевантна истраживања. То значи способност кандидата да емпиријски опажајући неку појаву или процес понуде адекватан теоријски оквир, мисаоним стилом и научном апаратуром дефинишу одговарајућу парадигму или теоријски хоризонт очекивања, користећи научне чињенице и друштвени образовни потенцијал.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Уз основне, докторски програм Медији и друштво има следеће посебне циљеве:

 • школовање стручњака, способних да критички испитују постојећа и стварају нова знања о теоријским претпоставкама и законима културне и медијске праксе;
 • шире и богате развој научно-истраживачке делатности у области комуникологије, културе и медија, као и да је методолошки повезују са наставом на свим нивоима студија;
 • да научнo одговори на преображаје који настају у сфери комуникологије као делу друштвене транзиције и комуниколошких револуција;
 • стварање услова за систематско увођење научно-истраживачког приступа у културним и медијским делатностима.

Предвиђени програм студенте постепено уводи у научно утемељено теоријско бављење различитим областима теорије медија, комуницирања, културе и друштва, уз пуну укљученост у примењене методе из свакодневне праксе. Курикулумом и садржајем предмета, организацијом, вођењем и оцењивањем студијско-истраживачког рада кандидатима се обезбеђује стицање највишег степена знања из комуниколошко-културолошких наука.

Стицање наведених способности обезбеђено је уношењем у курикулум већег броја предмета из области медијско-комуниколошких и примењено-методолошких наука, при чему програм перцепцира основне трендове који ће редефинисати концепт друштвене заједнице у смислу даље демократизације, дигитализације и дисеминације информација. Тако дефинисани циљ докторског програма је део остварења педагошке мисије Универзитета у Нишу и важан је за развој овог дела Србије.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

Концепт докторских студија Медији и друштво заснован је на низу општих и специфичних комуниколошких компетенција кандидата, како би били спремни да одговоре изазовима масмедијских промена, али и препознавању и каналисању комуникационих токова и структура. Опште способности подређене су квалитетном и аутономном обављању научне делатности, а као најважније издвајају се:

 • развијена конгнитивна способност кандидата за самосталан научно-истраживачки рад у пољу комуниколошких наука;
 • широко, продубљено и критичко разумевање знања, појмова и процеса из поља комуникологије и нових медија;
 • стицање методолошких, инструменталних и интерперсоналних компетенција за примењено аналитичко медијско истраживање, израду теоријских радова, презентацију и предлог решења на одговарајућем ака­дем­ском нивоу и научном концепту;

Специфичне способности карактеришу се по примењеним сазнањима која воде сигурном, ауторитативном, квалитетном и креативном комуниколошком знању кандидата. Од најважнијих издвајају се:

 • компетентност да критички интерпретира теоријске радове, текстове и књиге из области медијa, културе, комуникологије и друштва;
 • аутономно, самостално, креативно и иновативно промишљање о комуникационим теоријама, идејама и про­блемима у наведеним областима;
 • способност кандидата за идентификовање, истраживање и дефинисање значајних проблема медија, анализу и синтезу процеса комуницирања, кул­туре и друштва, као и њихово позиционирање у мултидисциплинарним оквирима;
 • способност да самостално осмисле оригинално научно истраживање, да га спроведу на методолошки адекватан начин и да интерпретирају своје резултате академској јавности и тиме дају оригиналан допринос науци у својој области.

Модерно заснован програм докторских студија Медији и друштво представља гаранцију да ће кандидати по његовом завршетку постати престижни комуниколози, медијски аналитичари, истраживачи комуникационих активности, друштвених токова, културолошких и комуниколошких феномена, политичких појава и процеса примерених планетарно умреженом друштву.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Кандидат, приликом уписа на Докторске академске студије комуникологије, пријемним испитом може остварити до 100 бодова:

 1. Успех на основним академским студијама: највише 50 бодова,
 2. Усаглашеност програма са претходним нивоима студија: највише 15 бодова,
 3. Број бодова остварених на пријемном испиту: највише 20 бодова и
 4. Објављени или прихваћени радови за објављивање - научни радови: највише 15 бодова.

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

На студијском програму Докторске академске студије Медији и друштво, пријемни испит се састоји из писање есеја на задату тему, који носи максимално 20 поена.