Google Translate

Департман за социологију Филозофског факултета у Нишу почео је да ради првог новембра 1971. године као једна од седам студијских група новооснованог факултета.

У току свог постојања Департман је неколико пута мењао назив. Прва генерација студената је уписана на студијску групу Социологија културе и образовања. Група је наредне године (1972) променила назив у Студијска група за социологију. Након тога, група је неколико пута мењала име (наставна група, наставно-научна група, студијска група) да би Статутом Факултета из 2007. године била преименована у Департман за социологију.

Студијска група за социологију почела је рад са три ванредна професора (др Миодраг Цекић, др Ђуро Шушњић и др Глигорије Зајечарановић) и два асистента (Љубиша Митровић и Веселин Илић). У реализацији наставе социологије, посебно у почетним годинама, учествовао је већи број истакнутих југословенских социолога и филозофа.

Школске 2012/2013. године на Департману за социологију наставу изводе четири редовна професора, четири ванредна професора, четири доцента, један професор емеритус и седам сарадника, а један наставник ангажован je са друге високошколске установе.

Управници Департмана за социологију до сада су били: др Миодраг Цекић, др Милан Дамјановић, др Јован Ћирић, др Глигорије Зајечарановић, др Миомир Ивковић, др Момчило Стојковић, др Драган Жунић, др Веселин Илић, др Љубинко Милосављевић, др Вјекослав Бутиган, др Никола Божиловић, др Миомир Наумовић, др Драгана Стјепановић-Захаријевски и др Бранислав Стевановић (садашњи управник).

Рад на Департману организован је у оквиру две катедре: за општу социологију и за посебне социологије.

Од оснивања до краја школске 2008/09. дипломирало је 796 студената на основним студијама, одбрањено је 35 магистарских радова и 40 докторских теза.

Департман за социологију је успешно акредитовао студијске програме за извођење наставе социологије на основним студијама (четири године), дипломским (једна година) и докторским студијама (три године). На основним и дипломским студијама сви предмети су једносеместрални, са великим бројем изборних предмета који омогућавају студентима да обликују свој образовни профил. На докторским студијама, уз обавезне предмете из општесоциолошких дисциплина, студенти бирају курсеве (од понуђених посебних социологија и специјализованих предмета) који их воде ка изради докторске дисертације.

Истраживачка делатност се одвија кроз рад Центра за социолошка истраживања (основан 1982. године као Институт за истраживања, неколико пута мењао назив, а од 2007. године преименован у Центар за социолошка истраживања). Чланови Центра су наставници и сарадници Департмана за социологију, а у његовом раду учествују истраживачи и стручни консултанти из земље и иностранства.

Управници Центра за социолошка истраживања били су: др Љубиша Митровић, др Миомир Ивковић, др Драган Жунић и др Драгана Стјепановић-Захаријевски (садашња управница).

Центар реализује научно-истраживачке пројекте, организује научне скупове и објављује научне публикације. До сада су реализовани следећи научно-истраживачки пројекти:

  • „Регионална хетерогеност промена друштвене структуре" (1986-1990, руководилац проф. др Љ. Митровић);
  • „Радни морал, апсентизам и социјални конфликти у привреди региона Ниш (1986-1990, руководилац проф. др Љ. Митровић);
  • „Здравље и болести школске деце" (1995-2000, руководилац проф. др Ж. Николић);
  • „Регионална културна сарадња на Балкану" (14Т07) (1995-2000, руководилац проф. др Љ. Митровић);
  • „Стратегије деловања синдиката у земљама Централне и Источне Европе и Србији у процесу транзиције – компаративна анализа" (2002, руководилац проф. др М. Стојковић);
  • „Културни и етнички односи на Балкану – могућности регионалне и европске интеграције" (1310), (2002-2005, руководилац проф. др Љ. Митровић);
  • „Култура мира, идентитети и међуетнички односи у Србији и на Балкану у процесу евроинтеграције" (149014Д), (2006-2010, руководилац проф. др Љ. Митровић).

У току је реализација четвророгодишњег пројекта „Традиција, модернизација и национални идентетитети у Србији и на Балкану у процесу европских интеграција" (179074), чији је руководилац проф. др Љубиша Митровић, а финансира га Министарство просвете и науке Републике Србије.

Издавачка делатност Департмана за социологију огледа се у издавању монографија и уџбеника, издавању публикација у оквиру реализације пројеката Центра за социолошка истраживања и издавању часописа Годишњак за социологију.

Годишњак за социологију излази од 2005. године и доступан је на сајту Факултета са пуним текстовима. Уредници часописа били су: Наталија Јовановић, Данијела Гавриловић, Бранислав Стевановић, Горана Ђорић и Драгана Стјепановић-Захаријевски (садашњи уредник).