Google Translate
Кабинет
403
Консултације
Среда, 11.45 – 13.45

Напомена: Консултације се могу обављати и путем службеног мејла.

Предмети

Француска поезија од Бодлера до Малармеа

Француска књижевност прве половине 20. века

Увод у француску књижевну критику

Франкофона књижевност

Молијерова комика

Француска књижевност средњег века и ренесансе

Адреса електронске поште
Академски профили

Биографија

Владимир Ђурић је рођен у Београду 1986. године где је завршио основну школу и гимназију. У Београду уписује Филолошки факултет 2005. године, катедра за француски језик и књижевност, где стиче и диплому професора француског језика и књижевности 2010. године. На истом факултету је 2011. године одбраниo мастер рад под насловом Теме љубави и пријатељства у Ла Бријеровим Карактерима и исте године је уписао прву годину докторских студија. Као докторант постаје стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 2012. године. Бави се проучавањем компаративне књижевности, посебно истраживањем српске књижевности коју су писале жене у контексту савремене француске компаратистике (имагологија, интертекстуалност) и француске књижевности и културе. Од 2012. учествује у раду пројекта Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године где је објавио два чланка за други и трећи број електронског часописа Књиженство. Учествовао је на разним конференцијама, семинарима и научним скуповима у земљи и иностранству: IV и V научни скуп младих филолога у Крагујевцу (Савремена проучавања књижевности), затим на међународним конференцијама у Нишу (Језик, књижевност, маргинализација 2013, Језик, књижевност, дискурс 2014), Будимпешти (Camus au 21e siècle), Београду (Културе, нације, аутофикције, Études françaises 2014), Крагујевцу (Études françaises 2013), Паризу (са темом Écriture féminine serbe au carrefour du dialogue interculturel : Occident et Orient, Le Sud-Est Européen au XXème siècle, Centre d'Études Byzantines, Neo-Helléniques et du Sud-Est européen (CRH-CEBNHSEE), Paris, le 2 juin 2014). Учествовао је на међународној школи обуке за рад на глобалној бази података Women Writers in History у Хагу, као и у краткој научној мисији у Познању (Пољска) под менторством проф. Магдалене Кох (2013. године). Од фебруара 2015. године ради као асистент за француску књижевност на Департману за француски језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу. Докторирао је на Филолошком факултету у Београду 2017. године са темом Стваралаштво српских списатељица прве половине ХХ века у контексту француске књижевности и културе. Од 2019. године ради у звању доцента.