Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани филолог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ
Jeзик на коме се изводи настава: руски, српски (и француски/немачки/грчки за други страни језик по избору)

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма су:

 • овладавање руским као страним језиком на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике;
 • упознавање студената са предметом и методама лингвистичких и књижевних истраживања, са развојем и актуелним статусом руског језика као науке и струке;
 • овладавање лингвистичким и књижевним појмовима и теоријским системима;
 • упознавање студената са предметом и основним лингвистичко-теоријским и књижевно-теоријским методама у настави руског језика као страног;
 • оспособљавање студената за примену основних техника превођења с једног словенског језика на други, као и за самостално превођење књижевних дела и стручних текстова са руског на српски језик и обратно;
 • оспособљавање студената за рад у школама, привредним, друштвеним, пословним делатностима и удружењима;
 • формирање комуникативне  и (интер)културне компетенције за разумевање и анализу културе руског говорног подручја и поређење са сопственом културом.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

По завршетку основних академских студија руског језика и књижевности студент:

 • стиче свеобухватно знање и разумевање области, основних метода, развоја и актуелног статуса русистике;
 • овладава лингвистичким, преводилачким и књижевним појмовима, разуме их и примењује у раду;
 • овладава основним методама научног истраживања у области руског језика и књижевности, као и дидактичким и методичким принципима и методама у настави руског језика као страног, те техником превођења са једног словенског језика на други;
 • поседује знање руског као страног језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике, комуникативну  и (интер)културну компетенцију уз способност разумевања и анализе културе руског говорног подручја и поређења са сопственом културом;
 • самостално анализира и конфронтира структуру језичких система и да адекватно и кохерентно интерпретира лингвистичке и књижевне чињенице у настави руског језика у нашим школама;
 • самостално прати и евалуира свој рад, да формира свој етички суд о појавама којима се бави и о методологији бављења тим појавама, у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке; препознаје потребу за континуираном едукацијом, остварује тимску комуникацију.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У прву годину студија могу се уписати сва лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Кандидати за упис полажу пријемни испит, који се састоји од теста знања руског или српског, односно неког другог страног језика. Коначна ранг листа кандидата за упис формира се на основу њиховог постигнутог успеха у средњој школи и на основу резултата пријемног испита.

 

ШТА ПОСЛЕ СТУДИЈА?

Након завршетка основних академских студија руског језика и књижевности студенти су оспособљени за примену научних и стручних достигнућа из области руског језика и књижевности у различитим сферама делатности:

 • за васпитно-образовни, педагошко-психолошки и методичко-дидактички рад у настави руског језика у основним и средњим школама;
 • за рад у преводилачкој делатности, која се односи на симултано и консекутивно превођење, превођење књижевних и стручних текстова и др.
 • за рад у установама културе, као и у привредној, друштвеној и пословној делатности.