Google Translate

Васпитно-образовни модул

Академски назив: мастер социолог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви васпитно-образовног студијског програма мастер академских студија социологије јесу:

 1. стицање компетенција неопходних за обављање стручних послова у васпитно-образовним установама и на радним местима која траже способности за истраживање проблема у области васпитања и образовања;
 2. овладавање социолошким појмовима и проблемима из области васпитања и образовања;
 3. стицање знања о васпитно-образовним установама;
 4. остваривање увида у механизме друштвеног функционисања васпитно-образовних установа;
 5. упознавање основних извора друштвених нефункционалности и социјалних проблема у области васпитања и образовања

По завршетку васпитно-образовног студијског програма мастер академских студија социологије студенти ће моћи компетентно да обављају послове у којима се тражи познавање друштвених односа, процеса и начина функционисања васпитно-образовних установа и експертско знање ради рационалног доношења одлука и интервенција у области васпитања и образовања: наставници друштвено-хуманистичких предмета у васпитно-образовним установама, сарадници у стручним тимовима васпитно-образовних установа и истраживачи проблема у области васпитања и образовања.

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након окончања мастер студија у области социологије (Васпитно-образовног модула) студенти ће бити у стању да:

 • упореде теоријске и методолошке приступе у социологији васпитања и образовања
 • објасне друштвене односе у васпитно-образовним установама
 • објасне узроке, облике и последице социјалних неједнакости у образовању
 • упореде налазе емпиријских истраживања феноменологије и динамике социјалних проблема деце и младих и предложе мере за решавање проблема
 • дизајнирају и изводе час и демонстрирају познавање правила при оцењивању
 • анализирају друштвени положај и углед наставника и образложе значај њиховог перманентног усавршавања

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним Основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују). 


Модул социјална политика

Академски назив: Мастер социолог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма мастер академских студија социологије из социјалне политике јесу:

 1. овладавање општим социолошким појмовима и специфичним појмовима социјалне политике;
 2. упознавање са основним теоријским правцима и типовима објашњења у социологији и социјалној политици;
 3. стицање знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним системима сицијалне политике;
 4. стицање увида у механизме друштвеног функционисања и основне изворе друштвених нефункционалности и социјалних проблема;
 5. препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције;
 6. познавању неколико основних типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања;
 7. познавање различитих техника за прикупљање, обраду и анализу података;
 8. познавање основних метода анализе и евалуације мера социјалне политике.

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након окончања мастер студија у области социологије (модула Социјлна политика) студенти ће бити у стању да:

 • дефинишу главне концепте у теоријама социјалне политике и социјалне државе
 • образложе главне циљеве социјалне политике: редистрибуцију, управљање социјалним ризицима и смањење социјалне искључености
 • анализирају и евалуирају поједине мере социјалне политике с обзиром на њихове циљеве, административну и финансијску имплементацију и последице њихове примене на поједине категорије становништва
 • формулишу препоруке у области социјалне политике, на основу секундарне анализе расположивих података или самостално прикупљених података.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним Основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују).


Културолошки модул

Академски назив: Мастер социолог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви културолошког студијског програма мастер академских студија социологије јесу:

 1. овладавање општим социолошким појмовима и специфичним појмовима из области културе, медија, политике, религије, насеобинске и родне проблематике;
 2. овладавање компетенцијама за обављање послова који траже познавање друштвених и културних субјеката, односа и процеса;
 3. стицање знања о културним, медијским и другим институцијама и механизмима њиховог друштвеног функционисања;
 4. упознавање основних извора друштвених нефункционалности и социјалних проблема у области културе и медија;
 5. познавање основних метода анализе и евалуације мера културне политике;
 6. овладавање способностима за извођење самосталног друштвеног истраживања.

По завршетку културолошког студијског програма мастер академских студија социологије студенти ће моћи компетентно да обављају послове у којима се тражи познавање друштвених односа, процеса и начина функционисања културних, медијских и других институција и експертско знање ради рационалног доношења одлука и интервенција у области јавне политике (истраживачи у агенцијама за испитивање јавног мњења из области културе, социолози-истраживачи у научним институцијама који се баве истраживањем културно-медијског друштвеног простора, социолози-истраживачи у тимовима за израду и имплементацију стратегија културно-медијског и урбано-руралног развоја, културне политике и др.).

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након окончања мастер студија у области социологије (Културолошког модула) студенти ће бити у стању да:

 • анализирају владајуће принципе у области социологије културе и сродних дисциплина;
 • објасне значајне културне, медијске, религијске и друге друштвене проблеме;
 • интерпретирају резултате најзначајнијих социолошких истраживања у области културе, медија, политике, религије, сексуалности, насеља;
 • скицирају, организују и спроведу истраживање у области социологије културе;
 • развију и поткрепе аргументацију која може бити у основи решења проблема или одговора на институционалне захтеве у области културе, медија, политике, религије.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм могу уписати сва лица са завршеним Основним студијама социологије. Кандидати који нису завршили Основне академске студије социологије полажу јединствени диференцијални испит (који је исти без обзира на то за који се модул кандидати пријављују).


Научно-истраживачки модул

Академски назив: Мастер социолог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви програма су, пре свега:

 • овладавање општим социолошким појмовима, као и специфичним појмовима специјализованих социолошких дисциплина
 • упознавање са различитим савременим теоријским правцима и типовима објашњења у социологији
 • стицање знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним културним системима

Такође, студенти треба да стекну увид у механизме друштвеног функционисања и основне изворе друштвених нефункционалности и социјалних проблема, као и структурних ограничења друштвене акције. У области истраживачког рада њихово знање се огледа у:

 • разумевању логике научног истраживања
 • познавању неколико основних типова истраживачких нацрта
 • овладавању различитим техникама за прикупљање података и познавању различитих процедура обраде и анализе података

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Опште способности стечене на програму укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способности поређења; способност за истраживачки рад и примену знања у пракси; способност критичке процене искуствене евиденције независно на који начин је она стечена, способности комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику.

Предметно-специфичне компетенција стечене на овом нивоу студија, међу којима посебан значај имају истраживачке компетенције могу се сажети у следеће групе:

 • аналитичке компетенције (способност анализе друштвених феномена; способност коришћења резултата друштвених истраживања; способност формулације мера за остварење постављених друштвених циљева, као и способност праћења и евалуације државних, локалних и пословних политика с обзиром на циљеве који се налазе у њиховој основи
 • истраживачке компетенције (способност студената да: осмисле истраживачки нацрт и израде различите инструменте њему примерене; прикупљају податке користећи различите инструменте и технике; сачине базе података у оквиру неког од статистичких програма; самостално обаве сложеније типове анализа прикупљених података и презентују резултате истраживања)
 • педагошке компетенције (које укључују познавање методике наставе друштвених наука као и разумевање механизама социјализације).

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије социологије (научно-истраживачки модул) могу уписати сва лица са завршеним основним академским студијама социологије или сродних студијских програма (психологије, политиколошких студија, журналистике, антропологије, етнологије и сл), у бодовној вредности од 240 ЕСПБ бодова.