Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани филозоф
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Ове студије развијају способности критичког и доказима поткрепљеног мишљења. Такве способности могу дати најпре средњошколске професоре филозофије, логике и осталих филозофских дисциплина као и грађанског васпитања. Поред тога, ове способности могу се користити у различитим подручјима као што су медији, маркетинг, менаџмент, јавна управа и велике орагнизације.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Основне студије треба да дају широки профил хуманистичке усмерености и оспособљавање за рад у различитим доменима хуманистичких делатности. Као широки профил хуманистичке усмерености, студије филозофије омогућавају наставак мастер студија многих хуманистичких дисциплина.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су Законом о високом образовању.