Google Translate

Радно време од 7:30 до 15:00h
тел. 018/514-312 лок. 194

 

Портал Издавачког центра

Филозофски факултет у Нишу постоји од 1971, a 2011. године је прославио четрдесетогодишњицу свога многоструког рада у свим областима друштвених и филолошких наука.

Издавачки центар званично постоји од 1. октобра 2011. године, али активности му се поклапају са почетком рада на оснивању; то је месец мај. Мисао о стварању оваквог центра је, ме­ђу­тим, много старија и во­ди до имена дво­ји­це ра­ни­јих деканâ Филозофског факултета – Веселина Илића и Драгана Жунића.

Оснивање ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ ваља везати за име декана Горана Максимовића. Издавачки центар његовом је заслугом постао стварност нишког и српског универзитетског и културног живота.

Филозофски факултет је до кра­ја 2011. године имао че­тр­де­сет три објављена наслова. Ту убрајамо ис­тра­жи­вач­ка де­ла, мо­но­гра­фи­је, уџбенике, зборнике са научних скупова, приручнике, периодичне публикације попут годишњака и часописа... Од поменутог броја, осам­на­ест књига носи знак Издавачког центра.

Неко се може упитати: Ако је Филозофски факултет и досад имао развијено издаваштво, чему нова јединица у систему већ потврђених наставних и других служби високошколске установе?

Улога и функције просветно-академских, научних, уопште културних установа мењају се у времену и споља и изнутра.

Први захтев је: известан виши ред у факултетском раду, као и друкчије, добу у којем живимо примерено афирмисање то­га рада.

Други: темељно отварање за нове и шире, пријемчивије облике факултетских активности.

Трећи захтев подразумева непосредну и делотворну међуфакултетску сарадњу, то јест тип сарадње који се не завршава у наставничким разменама и пролазним учешћем на научним скуповима и конференцијама, већ почива на живом присуству универзитетских радника кроз њихова дела, и на интерференцији идеја које се развијају или владају на истородним факултетима различитих средина.

С једне стране је, дакле, критичко утврђивање и емисија вредности остварених на Филозофском факултету у Нишу у домену филолошких и друштвених на­у­ка.

Са друге стране, на де­лу је фор­ми­ра­ње прво духовне заједнице српских филозофско-филолошких факултета, а онда, на истом основу, и духовне заједнице нашег факултета са сродним страним факултетима.

Такви послови не могу се вршити од прилике до прилике, стихијно, према потреби тренутка; сем воље, они захтевају план­ски рад, висока мерила, поступност, истрајност.

Да би упра­во том изазову одговорио на најбољи могући начин, Филозофски факултет у Нишу основао је Издавачки центар, видљиво јемство амбиција да своју традицију потврди и афирмише, а уједно и настави да је, у заједници са другим српским и страним филозофско-филолошким факултетима – шири и бо­га­ти.

Маја Стојковић

Лектор - руководилац Центра
Маја Стојковић

Самостални стручно-технички сарадник за рад у Издавачком центру
Дарко Јовановић

Технички сарадник за припрему публикација за штампу
Милан Ранђеловић

Ирена Вељковић

Самостални стручно–технички сарадник у процесу дигитализације
Ирена Вељковић