Google Translate

Академски назив: Дипломирани педагог
Дужина трајања студија: 8 семестара /4 академске године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

Циљеви студијског програма

Општи циљ програма јесте постизање кључних компетенција и академских вештина неопходних за успешно обављање професије педагога: овладавања релевантним теоријским концептима, принципима и законитостима;  планирања, реализовања и унапређивања васпитно-образовног процеса; самосталног практичног рада у свим врстама образовних установа и установама социјалне заштите у својству стручног сарадника; као и самосталног и стваралачког истраживања васпитно-образовних проблема.

Из општег циља студијског програма произлази низ посебних циљева:

 • овладавање релевантним теоријским концептима, принципима и законитостима васпитно-образовног процеса;
 • упознавање актуелних трендова, алата и метода педагошког рада;
 • разумевање, критичко промишљање и примена релевантних педагошких знања;
 • развијање креативних способности и специфичних практичних вештина потребних за успешно обављање професије;
 • схватање комплексности функционисања образовних установа као дела система васпитања и међузависности социјалних интеракција у њему;
 • оспособљавање за планирање образовног рада заснованог на индивидуалним и групним одликама васпитаника, специфичностима васпитно-образовног контекста, шире друштвене средине и општим циљевима савременог васпитања и образовања;
 • разумевање улоге педагога у васпитно-образовном процесу и развијање спремности за стицање компетенција неопходних за њихово успешно остваривање;
 • оспособљавање за идентификацију, разумевање и решавање изазова и тешкоћа у васпитно-образовном раду, односно осмишљавање, планирање и реализација самосталног практичног рада у свим врстама образовних установа (предшколске установе, основне и средње школе, установе социјалне заштите, установе за образовање одраслих, посебно профилисане образовне институције, и др.);
 • оспособљавање за истраживање и евалуацију васпитно-образовних активности и постигнућа;
 • развијање истраживачког и стваралачког односа према васпитној делатности и сопственом раду;
 • схватање проблема непосредне практичне делатности, њихово критичко промишљање и проналажење креативних начина за њихово решавање;
 • развијање професионалног идентитета и оспособљавање за професионално усавршавање, иновирање и унапређивање рада.
 • овладавање савременом технологијом као видом подршке васпитно-образовног процеса;
 • оспособљавање за конструктивну комуникацију, сараднички рад и подршку свим актерима образовно-васпитног процеса;
 • прецизно конципирање, анализирање и поређење истраживачких налаза, компетентно презентовање и активна примена у раду.

 

Исход процеса учења

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне компетенције квалитетног обављања педагошке делатности које су усаглашене са одговарајућим нивоима Националног оквира квалификација у Републици Србији.

У оквиру општих компетенција студенти се оспособљавају да:

 • Примењују систематизована академска знања из педагошке теорије и праксе;
 • Критички и самокритички просуђују и вреднују појаве и процесе васпитања и образовања;
 • Анализирају, евалуирају и усавршавају професионалну делатност користећи савремена научна знања, примере добре праксе и резултате вредновања и самовредновања;
 • Развијају комуникационе компетенције и сарадничке односе са ужим и ширим васпитно-образовним и социјалним контекстом;
 • Учествују у тимском раду и другим кооперативним облицима рада, подстичу и развијају квалитетне интеракције међу учесницима васпитно-образовног процеса;
 • Испољавају сензибилност за етичке, мултиетичке и интеркултуралне проблеме;
 • Овладавају методама, техникама и процесима истраживачког рада, процизно конципирају налазе својих и других истраживања и систематски презентују утврђене резултате;
 • Усаглашавају васпитно-образовни рад са актуелним иновацијама у педагошкој делатности;
 • Изграђују професионалну етичност педагошког позива.

У оквиру предметно-специфичних компетенције студенти се оспособљавају да:

 • Тумаче васпитање и образовање са аспекта савремених концепција образовања и критички сагледавају њихово значење у пракси;
 • Прате и примењују савремена научна сазнања и новине из области педагогије;
 • Демонстрирају иновативност, научни и професионални интегритет и посвећеност развијању нових идеја и унапређивању васпитно-образовног рада;
 • Поседују дидактичко-методичка знања и компетенције неопходне за успешно обављање позива стручног сарадника - педагога;
 • Користе разноврсне методе, технике, облике рада и доступна наставна средства у циљу обезбеђивања квалитета рада;
 • Планирају и реализују васпитно-образовни рад користећи разноврсне методичке поступке усклађене са циљевима, исходима и стандардима постигнућа, специфичностима васпитно-образовног контекста, узрасним и индивидуалним капацитетима и потребама васпитаника;
 • Примењују информационо-комуникационе технологије за унапређивање васпитања, образовања, наставе и учења;
 • Дијагностификују, истражују и решавају конкретне проблеме у васпитно-образовној пракси употребом научних метода и поступака;
 • Развијају и примењују напредне и специјализоване вештине и технике решавања кључних проблема васпитно-образовног рада и истраживања;
 • Креирају, анализирају и спроводе истраживања значајна за унапређивање педагошке теорије и праксе;
 • Континуирано прате и вреднују квалитет и ефективност васпитно-образовне праксе користећи различите врсте и технике евалуације;
 • Развијају позитиван активистички однос према континуираном целоживотном учењу, личном и професионалном развоју и усавршавању.

 

Услови за упис студијског програма

Број студената који се уписује на студијски програм одређује се на основу процене  друшвених потреба и  кадровских и просторних могућности високошколске установе.

у прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у четворогодишњем трајању и положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су другим релевантним правним актима: Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Нишу, Правилником о упису студената на студијске програме Универзитета у Нишу, Статутом и Правилником Филозофског факултета у Нишу.

Кандидати полажу пријемни испит који обухвата Тест знања из области психологије. Распоред кандидата који се уписују на Студијски програм педагогије утврђује се на основу општег успеха постигнутог у току средњoшколског образовања и резултата постигнутог на пријемном испиту. Заинтересованим кандидатима је доступна информација о врсти теста (објављује се у конкурсу), као и програму пријемног испита. Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (статус буџетског студента) или студента који сам финансира студије (статус самофинансирајућег студента) у зависности од укупног броја остварених бодова на ранг листи и квоте предвиђене за упис кандидата. Студенти могу да пређу са истоветних и сродних студијских програма на студије педагогије ако остваре услове предвиђене Статутом Филозофског факултета у Нишу.

 

Шта после студија?

Педагози су стручњаци који делују у васпитно-образовним установама и баве се проучавањем и истраживањем подручја васпитања и образовања. Стечена знања, вештине и компетенције педагози користе како би унапредили квалитет живота појединца и друштва у целини. Након завршених студија педагози се могу запослити у:

 • Предшколским установама;
 • Основним школама;
 • Средњим школама;
 • Високошколским установама;
 • Центрима за социјални рад;
 • Установама социјалне заштите (Центар за породични смештај и усвојење, Завод за васпитање омладине, Сигурна кућа за жене и децу жртве породичног насиља…)
 • Васпитно поправним домовима;
 • Центрима за боравак деце са потребом за посебном друштвеном подршком;
 • Истраживачким институтима;
 • Организацијама цивилног друштва и предузећима;
 • Институцијама које са баве саветодавним радом (саветовалишта за децу и младе);
 • Невладиним секторима и организацијама;
 • HR сектору;
 • Музејима;
 • Медијима.