Google Translate

Академски назив: Мастер филолог (за енглески језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: енглески и српски

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије англистике имају за циљ да студентима пруже могућност да стекну адекватна уже-стручна знања и вештине, неопходне како за квалитетнији и успешнији рад у струци, тако и за даље академско образовање и научно-истраживачки рад. Циљ студијског програма јесте:

 • стицање теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области англистичке лингвистике, науке о књижевности, студија културе и методике наставе;
 • развијање свести о сложености процеса учења и подучавања страног језика и самостално обављање послова у области образовања;
 • стицање неопходних знања и вештина и развијање способности за научно-истраживачки рад;
 • развијање критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу академског образовања и научно-истраживачког рада;
 • стицање вештина и компетенција за доживотно учење и усавршавање;
 • развијање оних индивидуалних способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду и њиховом даљем образовању у академском и научно-истраживачком окружењу.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након реализације студијског програма мастер академских студија англистике:

 • студент је стекао научна и стручна знања и овладао методама научног истраживања из области англистичке лингвистике, науке о књижевности, студија културе и методике наставе;
 • студент је развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
 • студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања;
 • студент је оспособљен за даље образовање кроз докторске студије; и
 • студент је развио оне индивидуалне способности које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду и њиховом даљем образовању у академском и научно-истраживачком окружењу.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У први семестар студијског програма мастер студија англистике могу се уписати студенти који су завршили основне академске студије англистике или неке друге еквивалентне студије којима су стекли предзнања потребна за праћење предмета на понуђеном програму. Кандидати који нису завршили Основне академске студије англистике полажу теста знања енглеског језика на нивоу C1 Заједничког европског оквира за језике.

Приликом рангирања кандидата узима се у обзир и успех кандидата на претходном нивоу студија и усаглашеност програма студија које је кандидат завршио и Мастер академских студија англистике.

На студије се прима до 50 кандидата са коначне ранг листе, али се број кандидата који се примају (који може бити мањи од 50) за сваку академску годину одређује конкурсом који расписује Универзитет.