Google Translate

Департман за педагогију основан је 27.12.1999. године као Студијска група за педагогију одлуком Управног одбора Филозофског факултета Универзитета у Нишу. Влада Републике Србије дала је своју сагласност за њено оснивање 16.03.2000. године. Исте године, 19. јуна, Наставно-научно веће Филозофског факултета у Нишу усвојило је први наставни план студија педагогије. Први студенти уписани су за школску 2000/2001. годину. Уписано је 67 студената. Наредних година уписивано је по 50, односно 60 студената. За стицање педагошког образовања на Департману за педагогију у Нишу постоји веома велико интересовање, које се из године у годину повећава. На расписан конкурс за упис 50 студената на прву годину основних студија школске 2012/13. пријавило се 150 кандидата.

Департман за педагогију почео је да ради са два наставника на самој групи и четири наставника са Департмана за психологију и социологију. Од два наставника на самом департману један је био редовни професор преузет са Департмана за социологију (др Миомир Ивковић), а други је изабран по расписаном конкурсу (др Јовица Ранђеловић, доцент).

Из године у годину број наставника и сарадника на Департману се повећавао. У школској 2012/13. години департман је имао два ванредна професора (др Марина Матејевић и др Зорица-Станисављевић-Петровић), два доцента (др Бисера Јевтић и др Јелена Максимовић), једног асистента са докторатом (др Марија Јовановић), два асистента са магистратуром (мр Јелена Петровић, мр Зоран Станковић) и три асистента на докторским студијама (Марија Цветковић, Драгана Јовановић, Марина Ивановић).

У школској 2018/19. године на департману за Педагогију запослена су за три редовна професора (др Марина Матејевић, др Зорица-Станисављевић-Петровић и др Бисера Јевтић), два ванредна професора (др Јелена Максимовић и др Марија Јовановић), четири доцента (др Зоран Станковић, др Марија Марковић, др Јелена Петровић, др Драгана Јовановић), један асистент  (Јелена Османовић) и један стручни сарадник (Анастасија Мамутовић).

Сходно променама закона о високом образовању Департман за педагогију добио је акредитацију за основне академске (https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/osnovne/pedagogija) и мастер академске студије (https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/master/pedagogija). Од 2017. године Департман за педагогију има акредитоване докторске академске студије педагогије (https://www.filfak.ni.ac.rs/studije/doktorske/pedagogija).Чланови Департмана се поред наставних активности баве научно-истраживачким радом у оквиру неколико пројеката, самосталним истраживањима и публиковањем радова у научним часописима и другим публикацијама.

Департман за педагогију издаје и научни часопис Годишњак за педагогију који је ушао у четврту годину издања (https://izdanja.filfak.ni.ac.rs/casopisi).

 

Центар за педагошка истраживања

Образовање је витални и најрентабилнији ресурс друштвеног развоја који истиче релевантност модерног педагошког система и вредност педагошког позива. Профил ПЕДАГОГА је императив времена чија је обавеза да поузданом методологијом пројектује прогресивне промене кроз перманентно иновирање васпитно-образовног система.

Центар за педагошка истраживања је организациони део Департмана за педагогију.

МИСИЈА

Свестраном и стваралачком анализом педагошког наслеђа и педагошке стварности утицати на иновирање система васпитања и образовања кроз едукативну, научно-истраживачку и издавачку делатност у складу са европским тенденцијама у педагошком стваралаштву.

ВИЗИЈА

 • Охрабривање и подржавање ентузијазма и педагошког оптимизма за стваралачке и активистичке оријентације;
 • Утврђивање праваца у истраживачко-развојној делатности;
 • Допринос развоју педагошке теорије и праксе у складу са савременим достигнућима;
 • Изграђивање система перманентног професионалног усавршавања педагошких радника;
 • Развој научно-истраживачког рада и издавачке делатности;
 • Подстицање и развијање научно-наставног подмлатка;
 • Афирмација етичких вредности;
 • Успостављање и развијање међународне сарадње са педагошким и другим научним асоцијацијама.

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА ЗА ПЕДАГОШКА ИСТРАЖИВАЊА ОГЛЕДА СЕ У:

 • Организовању научних скупова са Међународним учешћем и научно-стручних скупова са Националним уцесцем у циљу усаглашавања образовања са актуелним и будућим променама и друштвеним потребама кроз основна, развојна и примењена истраживања (научно-истраживачка делатност);
 • Улагању у квалитет истраживачког рада и учествовање на научно-истраживачким пројектима;
 • Научној и стручној домаћој и међународној сарадњи на поменутим и другим елементима са релевантним установама, организацијама и појединцима у земљи и иностранству;
 • Публиковању научних и стручних радова у циљу професионалне информисаности као кључног услова за усавршавање педагошке праксе (издавачка делатност);
 • Праћењу ефикасности и евалуацији квалитета наставе на Департману за педагогију (актера, програма васпитно-образовног процеса и резултата наставе);
 • Организовању семинара за стручно усавршавање педагога, стручних сарадника, васпитача и наставника у циљу професионалног развоја и стручног усавршавања запослених у васпитно-образовним и другим институцијама (едукативна делатност);
 • Саветодавном професионално-педагошком раду са студентима Факултета, посебно са даровитим студентима, студентима који испољавају тешкоће у учењу, хендикепираним и другим студентима са специјалним потребама;
 • Диференцираном планирању за полагање стручног испита просветних радника различитих профила који раде у предшколским и основношколским институцијама са претходним педагошко-методицким образовањем или без њега.

Делатности Центра за педагошка истраживања представљају подстицај за стваралачки, конструктивни, критички дијалог и оперативан приступ хуманистичкој и еманципаторској оријентацији савременог педагошког система.

ПРИНЦИПИ ДЕЛОВАЊА

 • Изграђивање демократских и хуманих односа у васпитно-образовном процесу;
 • Иновирање плана и програма рада у васитно-образовним институцијама;
 • Перманентно образовање за све као услов афирмације и реализације у савремном друштву;
 • Перманентна евалуација и самоевалуација.

Сагледавање и назнака делатности, мисије, визије, принципа деловања Центра за педагошка истраживања усмерена је на научно-организациони процес унапређивања савременог педагошког система. Научно-истраживачка делатност заснована је на знању, и главни је чинилац и покретач педагошког развоја која отвара могућности модернизације наставе и перманентног иновирања праксе.

Управник Центра за педагошка истраживања је доц. др Јелена Петровић.