Google Translate

Aкадемски назив: МАСТЕР ПСИХОЛОГ
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм мастер академских студија Психологије састоји је из четири модула: Клиничка психологија, Развојно-педагошка психологија, Психологија рада и Социјална психологија. За све модуле заједнички је обавезни предмет Методе и технике истраживања у психологији, заједничка је листа изборних предмета за све модуле, на којој се налази велики број предмета који покривају различита подручја психологије, и заједничка је израда и одбрана нацрта завршног мастер рада, као и израда и одбрана самог рада. Поред тога, на сваком модулу постоје два обавезна предмета из области на коју се односи модул, два предмета изборног блока за тај модул (студент бира са листе предмете у складу са својим интересовањима и склоностима, као и темом коју намерава да ради за завршни - мастер рад) и стручна пракса чији садржај одговара модулу студијског програма. Настава обавезних и изборних предмета реализује се током првог семестра, а стручна пракса, израда и одбрана нацрта мастер рада и израда и одбрана мастер рада реализују се током другог семестра. Листа понуђених предмета конципирана је тако да буду заступљене савремене теме психологије као теоријске и примењене науке, релевантне за области на које се односе модули студијског програма. На тај начин се формира профил стручњака оспособљеног да се компетентно бави психологијом. Изборни предмети треба да профилишу специфичне склоности, интересовања и аспирације кандидата, да припреме кандидата за рад у пракси и за наставак усавршавања кроз докторске студије. За све предмете предвиђени су часови предавања и вежби који се изводе различитим методама активне наставе, а такође су предвиђени и задаци за студијски истраживачки рад студената.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Основни циљ мастер академских студија психологије је да, кроз пружање адекватних знања и развијање релевантних компетенција, оспособљавају студенте за стручно и самостално обављање психолошке праксе у различитим областима примењене психологије и научно истраживачке делатности. Овај основни циљ оствариће се кроз:

 • упознавање студената са најзначајнијим савременим теоријским и методолошким концептима у психологији и различитим психолошким дисциплинама и развијање критичког приступа према овим концептима,
 • оспособљавање студената да користе теоријске концепте и знања у објашњавању различитих појава из свакодневног живота,
 • оспособљавање студената да разумеју принципе и факторе психичког живота и развоја човека, различитих облика понашања и функционисања јединке унутар и изван социјалног контекста, како код здравог, тако и код појединца са психичким проблемима, и да примењују психолошке методе, технике и концепте у практичном раду са појединцима и групама усмереном на решавање практичних проблема у различитим областима рада и у пружању различитих видова психо-социјалне подршке,
 • развијање вештина примене психодијагностичких средстава и правилног интерпретирања статуса основних психичких процеса и функција,
 • развијање капацитета студената да анализирају, синтетишу и предвиђају последице и решења различитих психолошких проблема,
 • оспособљавање студената да интегришу теоријска и практична знања,
 • развијање вештина планирања и реализације психолошких истраживања заснованих на принципима научно-истраживачког рада и уз коришћење адекватних савремених метода и техника у свим фазама истраживачког рада,
 • развијање вештина академског писања кроз израду извештаја о обављеним истраживањима,
 • развијање вештина тимског рада,
 • развијање свест о значају самосталног и континуираног стицања знања за компетентно обављање праксе у различитим областима и институцијама или за даље усавршавање на специјалистичким, докторским или неким другим студијама,
 • упознавање са професионалним етичким стандардима и развијање свести о важности њиховог поштовања,
 • развијање критичког и самокритичког приступа сопственом раду и раду других.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Од студента се након завршених мастер академских студија из области психологије очекује да буде у стању да:

 • самостално анализира и пореди различите теоријске системе и моделе,
 • усвојена сазнања примени у разумевању и процени различитих аспеката психолошког функционисања како појединца, тако и група и организационих целина;
 • правилно интерпретира статус основних психичких процеса и функција на основу примене психодијагностичких средстава;
 • препозна психолошке потребе и проблеме у различитим доменима функционисања и примењује адекватна теоријска сазнања и практичне процедуре у њиховом решавању;
 • предвиђа последице и осмишљава решења раличитих психолошких проблема, креира програме и активности за подршку развоја и побољшање квалитета живота;
 • планира, конципира и спроводи истраживања из различитих области психологије поштујући принципе научног истраживања;
 • конструише, примењује и адекватно интерпретира психолошке мерне инструменте уз детаљно познавање статистичких процедура;
 • критички процењује истраживачке налазе и компетентно их представља јавности;
 • препознаје улогу психолога у сарадњи са другим струкама и у спреман је да се укључи у тимски рад;
 • уважава и примењује етичке кодексе струке;
 • адекватно евалуира ефекте свог професионалног рада;
 • препознаје вредност континуиране едукације.