Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани психолог
Дужина трајања студија: 8 семестaра/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма психологије су да се студенти упознају са: 1. предметом, основним методама и развојем психологије, као фундаменталне и примењене науке; 2. основним психолошким појмовима и теоријским системима; 3. основним карактеристикама, принципима и факторима психичког живота човека; 4. примењеним психолошким дисциплинама. a. Циљеви овог програма су да се студенти оспособе за: 5. коришћење различитих психолошких техника и метода за прикупљање података; 6. примену статистичких метода и знања из методологије емпиријских истраживања у припреми и спровођењу истраживања; 7. коришћење стручне литературе; 8. тимски рад у пословима где се могу применити основна знања из психологије; 9. даље студирање и усавршавање.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

По завршетку основних академских студија из области психологије очекује се да студент покаже: 1. свеобухватно знање и разумевање предмета, основних метода, развоја и актуелног статуса психологије као науке и струке; 2. разумевање психолошких појмова, ширих и ужих теоријских система; 3. познавање и разумевање принципа и фактора психичког развоја човека кao и познавање области примењених грана психологије и њиховог односа са психологијом као науком; 4. познавање основних инструмената и техника научног истраживања у психологији; 5. познавање основних психометријских принципа; 6. познавање статистичких процедура и разумевање улоге статистике у психологији.

Такође, од студента се очекује да разуме резултате истраживања објављених у стручној литератури, да самостално прати и евалуира свој рад у складу са професионалним етичким кодексом, да препознаје потребу за континуираном едукацијом, да остварује тимску комуникацију. По завршетку студија студент поседује способност анализирања проблема, појава и задатака из различитих психолошко-теоријских перспектива, примењује статистичке процедуре у области хуманистичких наука и друштвених делатности и учествује у пројектовању и реализацији различитих психо-социјалних програма.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У прву годину Основних академских студија психологије може се уписати лице које: 1. има завршену средњу школу у четворогодишњем трајању, што документује одговарајућом дипломом и сведочанствима о завршене све четири године средње школе, 2. положи пријемни испит.