Google Translate

Академски назив: Дипломирани социолог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академске године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљеви студијског програма из социологије на нивоу основних студија укључују стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција неопходних за обављање висококвалификованих послова:

 • у државним органима;
 • у сфери привреде - у државним и приватним компанијама;
 • у институцијама за пружање социјалне заштите;
 • у културним институцијама;
 • у политичким партијама;
 • у штампаним и електронским медијима
 • у образовним институцијама.

Опште способности које се на основном нивоу студија социологије стичу укључују способност аналитичког и синтетичког начина мишљења и способности поређења; способност критичке процене аргумената и евиденције, способност за примену знања у пракси, способности комуникације и тимског рада и развијену професионалну етику.
На основним студијама социологије студенти стичу три групе предметно-специфичних компетенција:

 • аналитичке компетенције (које укључују способност анализе друштвених феномена; способност коришћења резултата друштвених истраживања; способност формулације мера за остварење постављених друштвених циљева, и способност праћења и евалуације државних, локалних и пословних политика с обзиром на постављене циљеве;
 • истраживачке компетенције (које се огледају у њиховој способности да прикупљају податке користећи различите инструменте и технике; да формирају базе података у барем једном статистичком програму, да самостално обаве дескриптивну анализу прикупљених података и да презентују резултате анализе;
 • педагошке компетенције (које укључују разумевање механизама социјализације; препознавање проблема неадекватне социјализације и познавање методике наставе друштвених наука).

Током основних студија студенти овладавају концептуалним апаратом социологије као научне дисциплине; упознају се са основним теоријским правцима и типовима објашњења у социологији, стичу знања о основним друштвеним институцијама и разноврсним културним системима. Студенти такође стичу увид у механизме друштвеног функционисањa и основне изворе друштвених нефукционалности и социјалних проблема. Њихово знање им омогућава препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције. У области истраживачког рада њихово знање се огледа у познавању неколико основних типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања; познавање различитих техника за прикупљање података и познавање основних техника обраде и анализе података. На овом нивоу оспособљености студенти владају занатом социолога и могу решавати практичне проблеме са којима ће се на својим радним местима сретати ( у државној управи, у приведним организацијама, у медијима, културним и образовним установама).

ИСХОДИ ПРОЦЕСА УЧЕЊА

 • Овладавање концептуалним апаратом дисциплине (како општим социолошким појмовима тако и специфичним појмовима специјализованих социолошких дисциплина)
 • Познавање сновних теоријских правца и типова објашњења у социологији и способност њихове примене у анализи друштвених феномена и друштвених проблема
 • Познавање основних друштвених институција (у компаративној перспективи)
 • Разумевање разноврсних културних система и пракси и друштвене интеракције као симболичке интеракције
 • Разумевање механизама друштвеног функционисања
 • Разумевање основних извора друштвене дисфункционалности и социјалних проблема
 • Познавање основних линија друштвених подела и основних извора друштвених конфликaта
 • Разумевање узрока (и специфичних истроијских услова) и последица друштвених промена
 • Препознавање социјалних актера и разумевање структурних ограничења друштвене акције
 • Познавање неколико типова истраживачких нацрта и разумевање логике научног и друштвеног истраживања;
 • Познавање различитих техника за прикупљање података;
 • Познавање основних техника обраде и анализе података.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и провере њиховог знања, склоности и способности.
На Основне академске студије социологије имају право да конкуришу за упис сви појединци који су завршили средње школе у четворогодишњем трајању. Након конкурисања пријављени кандидати приступају полагању пријемног испита, који се састоји из два дела – теста знања из Социологије (према програму за гимназије у Републици Србији) и теста опште информисаности. Након пријемног испита и оцене резултата пријављених кандидата на тестовима врши се рангирање кандидата на основу успеха кандидата у средњој школи и резултата оствареног на тестовима.  По актуелним прописима, у статусу буџетског студента могу бити примљени само кандидати који остваре укупно више од 51 поена (пријемни испит + школски успех), а у статусу самофинансирајућег само они који остваре више од 31 поена.