Google Translate

Академски назив: Дипломирани филолог
Дужина трајања студија: 4 године
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

 1. Стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области германистичке лингвистике и науке о језику уопште.
 2. Развијање језичких вештина и компетенција студената у немачком као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике: језичка компетенција која се огледа у синтези интегрисаних језичких вештина (говор, читање, слушање и писање) са знањима из области граматике, вокабулара као и употребе језика; такође се развијају и прагматска и комуникативна компетенција, те културна компетенција у најширем смислу.
 3. Стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области методике и дидактике наставе немачког језика и књижевности, као и знања из области педагогије и психологије  која су неопходна за профил наставника немачког језика у основним и средњим школама; такође се стичу практична знања и вештине у области нових медија и мултимедијалних система у образовању.
 4. Стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области немачке књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и специфичностима немачке књижевности, као и упознавање са различитим критичко-теоријским приступима књижевном делу.
 5. Стицање основних знања, вештина и компетенција из области превођења, обликовања текстова, корекције, лекторисања, језичке редакције у различитим врстама текстова и сл.
 6. Стицање практичних знања и вештина у области културе, нових медија и мултимедијалних система у образовању, преводилаштва, односа са јавношћу, издаваштва, туризма и привреде.
 7. Стицање знања и вештина из још једног страног језика (енглески, француски, руски, грчки) на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике.
 8. Развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима.
 9. Развијање оних индивидуалних квалитета и способности студената који могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Након реализације студијског програма, студент је

 1. стекао основна теоријско-методолошка, научна и стручна знања из области германистичке лингвистике и науке о језику уопште; студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима, као и са детаљнијим и специфичнијим лингвистичким и примењено-лингвистичким дисциплинама,
 2. стекао вештине и знања из немачког као страног језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике; развио комуникативну  и (интер)културну компетенцију уз способност разумевања и анализе културе немачког говорног подручја и поређења са сопственом културом,
 3. стекао знања и компетенције из области методике и дидактике наставе немачког језика и књижевности, као и педагогије и психологије које су неопходне за подучавање немачког као страног језика у основним и средњим школама; уме да примени стечена језичка, лингвистичка, методичка и педагошко-психолошка знања и компетенције у припреми наставе и у практичном раду са ученицима; уме да користи нове медије и мултимедијалне системе у процесу припреме и извођење савремене наставе,
 4. темељно познаје историјски развој, теоријско-критичке токове, жанровску структуру и стилске специфичности немачке књижевности и поседује знања и вештине коjе му омогућавају разумевање,  анализу и вредновање књижевних дела,
 5. поседује знања и вештине из још једног страног језика (енглески, француски, руски или грчки), на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике,
 6. развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима, 
 7. поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања током професионалне каријере, у области немачког језика, немачке књижевности и културе, методике и дидактике наставе немачког језика;
 8. оспособљен за даље образовање кроз мастер и докторске студије, односно, за даље стручно усавршавање кроз специјалистичке студије и пројекте за професионално усавршавање у области немачког језика, немачке књижевности и културе, методике и дидактике наставе немачког језика.

 

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У прву годину ОАС Немачког језика и књижевности могу се уписати кандидати са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Пријемни испит подразумева проверу синтетисаног знања из немачког језика стеченог током претходног школовања. Испит се ради писмено и кандидат може да освоји до 60 бодова. Рангирање кандидата за упис утврђује се на основу општег успеха постугнутог у току средњoшколског образовања (40 поена) и резултата постигнутог на пријемном испиту (60 поена).