Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани историчар  
Дужина трајања студија:  8 семестара/4 академскe годинe  
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Оспособити студента за примену стручних достигнућа из области историје.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Студенти који стекну звање историчара стичу целовиту слику о непрекинутом развоју људске цивилизације од почетака човечанства до савременог доба, оспособљавају се да разумеју сложене друштвене процесе који су се одвијали у прошлости, да самостално и базирано на научним основама тумаче не само поједине историјске епизоде већ и догађаје који се у историјској науци често дефинишу и термином «појаве дугог трајања». Поред намере да студенти који се определе за овај студијски програм упознају за дипломатском, политичком и војном историјом његов значајан део заузима и разматрање историје материјалне и писане културе и духовне баштине смештене у оквире европске и светске цивилизације.У зависности од одабира изборних предмета након завршетка овог образовног периода квалификовани су за рад у наставном процесу у основном и средњошколском образовању, затим у научно-истраживачким институцијама као што су библиотеке, музеји, архиви, културни центри.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

У прву годину студија могу се уписати лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године и положеним пријемним испитом. Остали услови регулисани су Законом о високом образовању.