Google Translate

Aкадемски назив: Дипломирани комуниколог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академскe годинe
Обим студија: 240 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Модерно конципиран и компаративно прилагођен програм Комуницирање и односи с јавношћу нуди темељито упознавање основа, теорија и техника настајања јавности, идентификовања, креирања, моделовања и дистрибуције информација, уз примену савремених масмедијских алатки и уважавање јавности као неопходног чиниоца демократизације. То подразумева примену нових техника и метода креирања догађаја и процеса, промену садржаја предмета уопште, али и примену нових начела у поступцима валоризовања студентског рада. Наставни процес фокусиран је на изучавање модерних теоријских садржаја науке о јавности, с паралелним изучавањем метода и техника ПР комуницирања и управљања информацијама. Циљеви програма укључују постизање адекватних компетенција и метода комуниколога ( ПР-ова), као и овладавање специфичним вештинама:

 • стварање компетентних комуниколога (ПР-ова), са способношћу директног идентификовања, креирања, дистрибуције и презентације информација у свим медијским формама и каналима;
 • образовање за послове и задатке који захтевају познавање професионалних стандарда у придобијању пажње јавности;
 • оспособљавање студената за послове анализе, истраживања и предвиђања, друштвено релевантних догађаја и процеса. Поред информатичког образовања, од студената се очекује да овладају различитим медијским технологијама, како би постали компетентни субјекти информационо-комуникационих система;
 • стицање општих и посебних знања из комуниколошких, културолошких, историјских, правних, социолошких, уметничких и других научних области, која ће им омогућити да стручно и компетентно обављају активности ПР менаџера или друге послове у оквирима служби за односе с јавношћу;
 • разумевање политичког, социјалног и културног амбијента у којем раде масмедијска предузећа и организације у Републици Србији, и оспособљавање за уочавање специфичности које треба уважити у креирању пословног наступа ради придобијања публицитета
 • Развијање самосталних програма за унапређење рада у медијима и службама односа с јавношћу, као и способност тих програма за примену у пракси.

Циљеви су усклађени са основним задацима:

 • преношење стручних знања и вештина из комуниколошкокултуролошке области;
 • стицање комуниколошке способности и критичке зрелости студената за самосталан рад и анализирање у медијима, као и самостално уочавање друштвеног догађаја, вредновања његовог значаја, те проналажења истинитих података који постају информативни пакети;
 • пружање могућности појединцима да под једнаким условима располажу информацијама, али и да стекну високо образовање и да се усавршавају током живота.

Стицање наведених способности обезбеђено је уношењем у курикулум већег броја предмета из области медијско-комуниколошких и примењених ПР знања и вештина, при чему програм перцепцира основне трендове који ће редефинисати концепт друштвене заједнице у смислу даље демократизације и дигитализације. Тако дефинисани циљ део је остварења педагошке мисије Филозофског факултета у Нишу и важан је за развој овог дела Србије!

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Концепт студија Комуницирање и односи с јавношћу заснован је на низу општих и специфичних комуниколошких компетенција кандидата, како би били спремни да одговоре изазовима масмедијских промена, али и препознавању и каналисању комуникационих токова и структура. Опште способности подређене су квалитетном и аутономном обављању комуниколошке делатности (ПР-а), а као најважније издвајају се:

 • формирање комуниколога (ПР стручњака) способних да примене стечена знања и вештине у домаћој и међународној комуниколошко културолошкој пракси, да их пренесу на друге и подстакну развој професионално стандардизованог и етичког управљања јавношћу;
 • развијају сопствену ПР каријеру, непрекидно се образујући уз рад у службама за односе с јавношћу или сличним организацијама;
 • идентификовање, обликовање, презентације и дистрибуције информација ка јавности;
 • способност истраживања, анализирања, предвиђања и објављивања одређених информација,
 • битних за шири друштвени интерес или интерес клијената;
 • самосталност у стручном раду и доношењу одлука битних за придобијање публицитета;
 • развој комуникационих способности и вештина;
 • колегијалност и лојалност према послодавцима и јавности, смисао за сарадњу и прихватање критике;
 • разумевање и поштовање професионалних стандарда.
 • способност друштвене интеракције и квалитетне тимске сарадње.

Остваривањем циљева програма студент стиче предметноспецифичне способности:

 • темељно познавање и разумевање процеса идентификовања, стварања, обликовања и дистрибуирања информација;
 • решавање конкретних ПР проблема, уз употребу теоријских и стручних метода;
 • коректно владање основним знањем из комуниколошких наука, уз повезивање са вештинама из стручно-апликативних предмета, са циљем управљања јавним простором;
 • способност истраживања у литератури, медијима и пракси, као и пласирања информација у одговарајући жанровски оквир;
 • адекватна примена информацијско-комуникационе технологије и информационих система, који ће се у највећој мери утицати на ефекте комуникације.

Студент је стручно обучен да примени информатичке и комуникационе технологије у класичном, електронском и дигиталном облику, према потребама информационе заједнице. Посебно се развијају знања и методе тимског рада, вештине преношења информација и њиховог ширења, као и способност континуираног ПР образовања.