Google Translate

Aкадемски назив: -
Дужина трајања студија: 2 семестра / 1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије србистике састоје се из два модула: Српски језик и Српска  и компаративна књижевност. Приликом уписа студент се опредељује за један од два понуђена модула.

Модул Српски језик састоји се од 3 обавезна предмета, 4 изборна предмета, 2 педагошке праксе и студијског истраживачког рада, који је везан за израду завршног мастер рада. Листу обавезних предмета сачињавају курсеви из методологије лингвистичких истраживања, основа упоредне граматике словенских језика и лингвометодике, као и две педагошке праксе. Изборни предмети груписани су у четири изборна блока: прва три изборна блока садрже синхронијске и дијахронијске предмете, а четврти изборни блок чине страни (словенски) језици.

Модул Српска и компаративна књижевност обухвата 3 обавезна предмета, 4 изборна предмета, 2 педагошке праксе и студијски истраживачки рад, који је везан за израду завршног мастер рада. Обавезни курсеви тичу се методологије науке о књижевности, технике научног рада и методике наставе књижевности. Изборни предмети разврастани су у 3 изборна блока. Предметима првог изборног блока студент упознаје жанровски плурализам књижевности, поетику постмодерне прозе, фолклорни подтекст, интеркултурални контекст српске књижевности и методе савремених тумачења класика (из првог изборног блока студенти бирају два предмета); предметима другог изборног блока продубљује знање о имагинацији историје у српској књижевности, интертекстуалности српске књижевности 20–21. века, корелацији књижевности са другим уметностима и поетици књижевних часописа; предметима трећег изборног блока продубљује своја знања о интердисциплинарном приступу књижевности, методама теренских истраживања српске усмене књижевности, теотокологији и књижевности за децу у наставном контексту.

Садржај и структура студијског програма Мастер академске студије србистике усклађени су са савременим стањем савремене српске и словенске филологије, имајући у виду основне правце развоја и изучавања језика и књижевности у Европи и САД-у. Такође, у овај студијски програм укључени су актуелни светски токови опште лингвистике, методологије проучавања језика и књижевности, интердисциплинарних културолошких приступа језику и књижевности, као и савремених педагошких, психолошких и методичких оријентација.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма Мастер академске студије србистике јесте образовање и усавршавање научног подмлатка за област науке о језику и науке о књижевности. Студенти се оспособљавају за даљи научно-истраживачки рад и усавршавање, тј. за мултидисциплинарно проучавање језика и књижевности, како у националним тако и у светским оквирима. Студијски програм на Мастер студијама србистике осмишљен је тако да на целовит и продубљен начин припрема студенте за просветну делатност, за рад у научним институтима, институцијама културе и медијима.

Мастер академске студије србистике омогућавају широј заједници остваривање права на квалитетан наставни, научно-истраживачки кадар и посленике у култури и медијима који ће подстицати развој и изучавање националног језика, књижевности и културе у контексту регионалних, европских и светских књижевних и културних токова.

Циљ студијског програма Мастер академских студија србистике јесте да, надовезујући се на основне академске студије, студентима омогући даље усавршавање у ужој научној области Српски језик, односно Српска и компаративна књижевност, те постизање вештина и развој способности за интердисциплинарна проучавања књижевности и других естетских феномена, као и овладавање основним и посебним наставничким вештинама на вишем нивоу које их оспособљава за успешно и иновативно укључивање у образовно-васпитни систем након завршетка студија.

Студенти би требало да прошире владање теоријско-методолошким појмовним апаратом и приступима проучавању српског језика и српске и компаративне књижевности у историјском, савременом и културном контексту; да прошире дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа; да усаврше способност за самостални аналитичко-критички приступ појединим књижевним делима, те за његово ситуирање у шири естетички, друштвени, историјски и културолошки контекст; да развију и усвоје технике научног писања и оспособе се за самостални научно-истраживачки рад (састављање реферата, презентација и научних радова), као и за наставак образовања на докторским студијама; да продубе познавање страних језика.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма Мастер академских студија србистике студент стиче следеће компетенције, које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности:

 • развијена способност креативног и дивергентног мишљења;
 • усавршена способност самоевалуације и критичког промишљања властитих и туђих резултата;
 • познавање савремених научних система и методолошких принципа истраживања у областима науке о језику и науке о књижевности;
 • способност интердисциплинарног приступа у истраживачком процесу;
 • способност интегрисања стечених академских знања у процесу решавања сложених теоријских, практичних и наставних проблема;
 • способност самосталне анализе и интерпретације различитих типова текстова;
 • способност ситуирања књижевних анализа у друштвени, филмски, историјски и културолошких контекст;
 • познавање семиотичких истраживања и њихове примене на подручју проучавања језика, књижевности и културе;
 • могућност сагледавања језичких и књижевних појава у словенском, европском и светском контексту;
 • способност за самосталан научно-истраживачки рад и за писање научних радова;
 • способност за самостално научно и стручно усавршавање.

Опис исхода учења

Након завршених Мастер академских студија србистике, студент је способан да:

 • уопшти, организује и објасни примену теоријско-методолошког појмовног апарата и приступа проучавању српског језика и српске и компаративне књижевности у историјском, савременом, образовном и културном контексту;
 • проучи дијахронијско сагледавање историјских токова српске културе са становишта модерних теоријско-методолошких и културолошких приступа;
 • овлада теоријским и основним практичним методама истраживачких и развојних приступа науке о језику;
 • уочи, дефинише и анализира појаве у дијахронији и синхронији јужнословенских језика и примени стечена знања приликом учења словенских језика;
 • користи и вреднује достигнућа из области лексикологије, фразеологије, лексикографије и речничког састава српског језика;
 • распозна различите аспекте семантике и овлада основним појмовима формалне, концептуалне и лексичке семантике;
 • самостално аналитички и критички приступа појединим књижевним делима;
 • изабере најбоље књижевнонаучне методе за интерпретацију књижевног дела;
 • примени критичке и културолошке теорије у анализи књижевног дела;
 • уочи и формулише историјске, политичке, технолошке и културне утицаје у рецепцији, дистрибуцији и транспозицији књижевних текстова;
 • примењује технике научног писања током самосталног научно-истраживачког рада;
 • напише, презентује и одбрани мастер рад;
 • критички, креативно и дивергентно размишља о проблемима из обалсти филологије;
 • самоевалуира и критички сагледа властите и туђе резултате;
 • интердисциплинарно приступи истраживачком процесу;
 • повеже и примени стечена академска знања у процесу решавања сложених теоријских и практичних проблема;
 • сарађује са члановима групе у реализацији интерактивног учења.

УСЛОВИ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Мастер академске студије србистике трају једну академску годину, која је подељена на два студијска семестра. Да би се студент уписао на Мастер академске студије србистике, неопходно је да је током основних академских студија остварио најмање 240 ЕСПБ бодова. Студенти који нису завршили основне академске студије из осласти Србистике / Српског језика и књижевности полажу диференцијалне испите:

 • на модулу Српска и компаративна књижевност из области: Теорија књижевностиИсторија српске књижевностиОпшта и компаративна књижевност, Методика наставе књижевности;
 • на модулу Српски језик из области: Увод у општу лингвистику, Старословенски језик, Дијалектологија, Фонетика и фонологија, МорфологијаСинтакса, Историја језика, Историја књижевног језикаПравопис и Методика наставе језика.

Бодовна вредност мастер академских студија износи 60 ЕСПБ (60 по студијској години, 30 по семестру), с тим да се израда завршног (мастер) рада вреднује са 13 ЕСПБ. Бодовна вредност сваког предмета исказана је у Курикулуму студијског програма мастер академских студија србистике.

Прву годину Мастер академских студија србистике може уписати лице које има сакупљених најмање 240 ЕСПБ на програмима основних академских студија из области Србистика / Српски језик и књижевност, што документује одговарајућом дипломом и додатком дипломе, односно уверењем о дипломирању и уверењем о положеним испитима.

Рангирање студената врши се на основу стечених поена при рангирању. Поени се рачунају на основу просека оцена остварених на основним академским студијама србистике, узимајући при томе и број година студирања (максимални укупни број поена је 100).

Уколико кандидат није завршио студије србистике, већ академске студије из неке друге друштвено-хуманистичке области, мора полагати диференцијални испит из области српског језика и књижевности. Успех на диференцијалном испиту носи 60 поена, а успех са основних студија и дужина студирања 40 поена. Врста знања, склоности и способности које се проверавају при упису одговарају природи студијског програма и начин поменуте провере одговарају карактеру студијског програма и објављују се у конкурсу.

На основу укупног броја поена које кандидати стекну, формира се јединствена ранг-листа кандидата, а у прву годину Мастер студија србистике уписују се редом кандидати од почетка ранг-листе, па све до попуњавања планираног броја места за упис. Право уписа на студијски програм стичу студенти који се рангирају у оквиру броја предвиђеног решењем о акредитацији.