Google Translate

Академски назив: Доктор наука - психолошке науке
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Докторске академске студије психологије изводе се током три академске године. Укупан број ЕСПБ бодова које докторанд треба да оствари је 180.

План докторских студија обухвата обавезне и изборне предмете који се одвијају током прва четири семестра. Предмете кандидат бира у договору са ментором код кога намерава да ради докторску дисертацију. Сви докторанди током првог и другог семестра похађају један базичан теоријско-методолошки предмет и један изборни предмет.

У првом изборном блоку су базични теоријски психолошки предмети, а у другом изборном блоку су предмети из три подручја примењене психологије: психологија рада, клиничка психологија и педагошка психологија. У трећем семестру докторанди бирају са листе изборних предмета два предмета, а у четвртом семестру један.

Обавеза кандидата је и публиковање радова из области докторске дисертације и њихово објављивање у часописима или међународним зборницима. Докторанд већ на првој години спроводи самостални истраживачки рад, који би требало да представља припрему за научно-истраживачки рад. Током докторских студија кандидат треба да објави најмање један рад у часопису категорије М21, М22, М23 или М24, на коме је први аутор, и то из области из које је дисертација. Овај услов се може заменити са два рада у часописима категорије М51, или у часописима који се објављују на енглеском, немачком, француском или руском језику, од којих на једном мора бити први аутор. Такође, кандидат може имати и два рада у тематским зборницима међународног значаја, категорије М14.

На другој години студија, кандидат се усмерава на израду нацрта истраживања за докторску дисертацију. Кандидат је обавезан да пријави и брани нацрт истраживања за докторску дисертацију пред Већем департмана за психологију. Уколико Веће прихвати нацрт, упућује га Наставно-научном већу факултета, а затим одговарајућем телу универзитета на одобравање. Након тога, ако је нацрт истраживања за докторску дисертацију прихваћен, кандидат приступа истраживању, које мора бити изведено према свим захтевима научне методологије важећим у психологији, односно грани психологије у којој се ради истраживање. Пети и шести семестар је предвиђен за израду и одбрану докторске дисертације. Докторска дисертација представља завршни испит за титулу доктора наука. Она је самостални истраживачки рад који докторанд осмишљава и кроз континуирани рад са ментором спроводи током докторских студија, да би га након испуњавања свих обавеза презентовао и бранио пред компетентном комисијом. Докторска дисертација треба да представља самосталан и оригиналан допринос развоју психологије, а да у оквиру тога кандидат покаже способност критичког и самосталног разматрања проблема. Укупна бодовна вредност, укључујући писање и одбрану теме, студијски истраживачки рад и израду и одбрану докторске тезе јесте 80 ЕСПБ. Сваки предмет и студијски истраживачки рад носе по 10 ЕСПБ.

Наставу на докторским студијама изводе наставници Департмана за психологију.

Програм је креиран према важећим акредитационим стандардимa.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм Докторских академских студија психологије треба да омогући најбољим кандидатима да стекну највише академско образовање. То подразумева њихову оспособљеност да користе савремену научну методологију истражујући различите проблеме којима се психологија као наука бави. Истовремено, то значи и оспособљеност да се прате светска научна достигнућа из одабраних области истраживања психолошких проблема. Докторске студије психологије намењене су с једне стране оспособљавању за научно-истраживачки рад и, с друге стране, за наставну делатност на високошколским установама.

Специфични циљеви докторских студија су следећи:

 • оспособљавање за научно теоријско мишљење;
 • оспособљавање за продубљено, свестрано и критичко разумевање постојећих психолошких знања, теорија и метода;
 • оспособљавање за самостално решавање теоријских и практичних проблема психолошке науке и разних подручја примењене психологије у циљу унапређења друштвеног развоја.

Кандидати који стекну докторат из области психологије оспособљени су да се баве научно-истраживачким радом и да на тај начин доприносе унапређењу друштвене стварности и квалитету живота. Они, такође, треба да публикују резултате својих теоријских и емпиријских истраживања, објављују студије и монографије, учествују у раду националних и међународних научних конференција и конгреса психологије, повезујући се са научницима из других земаља, размењујући са њима своја истраживачка искуства и достигнућа. Другим речима, доктори наука треба да буду оспособљени да континуирано долазе до нових сазнања, организују научно истраживачки рад, антиципирају перспективе истраживања у психологији и проширују подручја примене.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Циљ Докторских академских студија из области психологије је да омогући студентима стицање општих способности и предметно-специфичних компетенција, које би требало да допринесу развоју психолошке науке, затим даље стицање знања и разумевања ширих и савремених теоријских система у различитим областима психологије, развој критичког и самокритичког мишљења и приступа у научно истраживачком и практичном раду.

У остваривању основних циљева студенте треба оспособити да:

 • разумеју и користе најсавременија знања у струци;
 • самостално решавају теоријске и практичне проблеме и спроводе научна истраживања;
 • самостално обрађују и интерпретирију резултате истраживања;
 • комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата;
 • резултате саопштавају на научним конференцијама и објављују у научним часописима;
 • поштују принципе етичког кодекса у истраживачком и практичном раду;
 • самостално организују и спроводе едукацију на академском нивоу и својим радом доприносе развоју психологије, науке и развоју друштва.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА

Доктор психолошких наука темељно разуме и познаје савремене психолошке теорије и системе. Има критичку свест и способност анализе и аргументације за и против одређене теорије, модела и приступа у психологији. Самостално мисли, говори и пише о савременој психологији као науци. Поседује способност превођења знања из једног теоријско-истраживачког контекста у други.

Такође, доктор психолошких наука је теоријско-методолошки оспособљен за:

 • самостално (или као члан или вођа тима) дефинисање и спровођење истраживања из области психологије и сродних дисциплина као и статистичку обраду података;
 • интеграцију резултата истраживања и извештавање јавности о резултатима истраживања у складу са међународним стандардима;
 • објављивање истраживачких резултата у разним облицима које нуди савремена научна публицистика и у складу са међународним издавачким стандардима;
 • евалуацију и самоевалуацију научног учинка, ради управљања сопственом истраживачком каријером;
 • реализацију активности у различитим областима живота у складу са општим моралним принципима и етичким кодексом струке;
 • самостално извођење наставе на додипломском нивоу студија;
 • самостално извођење едукације на академском нивоу.