Google Translate

Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом.

Декан је председник Наставно-научног већа Факултета по функцији.

При расправљању и одлучивању о питањима од значаја за студенте, а посебно оним која се односе на осигурање квалитета наставе, правила студија, план рада, календар рада, уписну политику факултета, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, измена и допуна Статута, предлагање кандидата за орган пословођења и предлагање финансијског плана Факултета, у раду Наставно-научног већа Факултета учествују представници студената и тада они улазе у састав укупног броја чланова Наставно-научног већа Факултета.

Студентске представнике за Наставно-научно веће Факултета бира Студентски парламент Факултета у складу са Законом, водећи рачуна о сразмерној заступљености мање заступљеног пола и студената уписаних по афирмативним мерама.

Студенти чланови наставно-научног већа факултета чине 20% од укупног броја чланова Наставно-научног већа Факултета.

Мандат представника студената траје годину дана, а престаје и престанком статуса студента на студијском програму који остварује на Факултету.

Студентски парламент на почетку сваке школске године доставља декану Факулета списак представника студената који чине 20% састава Већа и води рачуна о константности броја чланова предлагањем нових представника у случају престанка статуса студента.

Председник Наставно-научног већа Факултета је декан, а у његовом одсуству седницама већа председава продекан кога одреди декан Факултета.

Наставно-научно веће Факултета:

 1. утврђује предлог Статута Факултета,
 2. утврђује предлог финансијског плана Факултета,
 3. утврђује предлог извештаја о пословању и годишњег обрачуна Факултета,
 4. утврђује предлог плана коришћења средстава за инвестиције Факултета,
 5. утврђује предлог финансијског извештаја,
 6. утврђује предлог јавних набавки Факултета,
 7. утврђује предлог за извршење плана јавних набавки Факултета,
 8. утврђује предлог годишњег извештаја о раду Факултета и годишњи план рада Факултета,
 9. утврђује предлог кандидата за избор декана Факултета,
 10. утврђује предлог кандидата за ректора Универзитета,
 11. покреће поступак за разрешење ректора Универзитета и декана Факултета,
 12. бира представнике Факултета за Савет Факултета, Савет Универзитета и Сенат Универзитета, за Научно-стручно веће за друштвено-хуманистичке науке Универзитета, за Етички комитет Универзитета у Нишу,
 13. утврђује предлог висине школарине,
 14. утврђује предлог студијских програма основних академских студија, мастер академских студија и докторских академских студија департмана у саставу Факултета,
 15. утврђује предлог броја студената за упис у прву годину основних академских студија, мастер академских студија и докторских академских студија, чије се образовање финансира из буџета и самофинансирајућих,
 16. доноси наставни план и програм других облика стручног образовања и усавршавања,
 17. за сваку школску годину утврђује распоред часова, предавања и вежби на основним академским студијама, мастер академским студијама и докторским академским студијама,
 18. доноси одлуку о усвајању плана извођења наставе и оптерећења наставника и сарадника,
 19. доноси програм научних истраживања Факултета,
 20. усваја извештај комисије за контролу квалита о самовредновању,
 21. утврђује предлог комисије за оцену научне заснованости предложене теме докторске дисертације,
 22. доноси одлуку о усвајању извештаја комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и утврђује предлог о именовању ментора
 23. доноси одлуку о продужењу рока за израду и одбрану докторске дисертације,
 24. доноси прелог одлуке о образовању комисије за оцену и одбрану урађене докторске дисертације,
 25. доноси одлуку о усвајању извшетаја комисије о урађеној докторској дисертацији,
 26. доноси правилнике о раду организационих јединица,
 27. утврђује мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената,
 28. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних истраживања који доноси Факултет,
 29. разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета,
 30. доноси одлуку о позивању истакнутих стручних и научних радника,
 31. утврђује предлог за стицање научног звања, на предлог већа центра за научно-истраживачки рад,
 32. на предлог већа департмана доноси одлуку о избору сарадника ван радног односа (демонстратора и сл.)
 33. делегира наставнике и сараднике Факултета за стручна удружења и чланове органа Универзитета,
 34. сагласно важећим прописима и предлогу већа департмана, доноси одлуку о одобравању плаћеног одсуства и неплаћеног одсуства наставницима и сарадницима,
 35. на предлог већа департмана именује рецензенте за писање рецензија рукописа и усваја рецензије рукописа,
 36. разматра и доноси одлуке о захтевима студената из делокруга свог рада,
 37. на предлог већа департмана даје предлог о продужењу радног односа наставника који је навршио 65 година живота,
 38. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.

Наставно-научно веће Факултета о питањима из своје надлежности одлучује већином гласова од укупног броја чланова већа.

Списак чланова Наставно-научног већаСписак чланова Наставно-научног већа Филозофског факултета