Google Translate

Изборно веће Факултета је стручни орган Факултета.

Изборно веће Факултета чине сви наставници који су у радном односу на Факултету. Председник Већа је декан Факултета по функцији.

Изборно веће Факултета:

  • утврђује предлог за избор кандидата у одговарајуће звање наставника,
  • утврђује предлог комисије за писање извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор наставника,
  • бира у звање сараднике: сараднике у настави, асистенте, лекторе и више лекторе,
  • бира комисију за писање извештаја о пријављеним кандидатима по конкурсу за избор сарадника,
  • утврђује предлог кандидата за избор декана Факултета,
  • обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.

Веће доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова Већа. Да би Веће почело са радом потребно је да на седници буде присутно две трећине укупног броја чланова Већа.

Када Веће предлаже и бира кандидате за избор у звања наставника и сарадника гласају чланови у истом и вишем звању.

Списак чланова Изборног већаСписак чланова Изборног већа Филозофског факултета