Радно време од 7:30 до 19:00h
тел. 018/514-312 лок. 130

 

ЈУЧЕ - ДАНАС - СУТРА

Рачунарски центар Филозофског факултета формиран је пре двадесетак година у оквиру Јединственог Универзитетског Информационог Система (ЈУНИС-а) Универзитета у Нишу. Кренуло се са неколико персоналних рачунара, у то време веома моћних ресурса, генерације 386/486 и једног броја терминаласких јединица. Основни задатак био је аутоматизација пословања неколико стручних служби Факултета а пре свега Службе за студентска питања.

Факултет је у том периоду у оквиру Рачунарског центра имао у сталном радном односу једног дипломираног инжењера електронике уз велику подршку ЈУНИС-а.

Убрзо затим, заједно са развојем нових технологија долази до експанзије персоналних рачунара и појаве Интернета. Информационе-комуникационе технологије постају све присутније и просто незаменљиве у обављању наставно-научне делатности Факултета као и у функционисању стручних служби Факултета.

Крајем 90-их година за потребе Факултета, донацијом "Фонда за отворено друштво" формирана је прва рачунарска учионица која је имала 15 IBM десктоп рачунара повезаних у локалну рачунарску мрежу са приступом Интернету и представљала је квалитативан помак у примени нових информационо комуникационих технологија.

Почетком 2000. године, Филозофски факултет, уз свесрдну помоћ ресорних министарстава, спровео је читав низ активности и уложио значајна сопствена финансијска средства на пројектовањe и реализацију савремене рачунарске мреже као и куповину нових рачунара и рачунарске опреме. Тиме су створени неопходни предуслови за побољшање нивоа квалитета наставе у оквиру основног програма делатности факултета као и ефикасније и рационалније обављање дневно-оперативних послова једног броја организационих јединица ваннаставних делатности. Осим тога, ресурси комуникационе опреме Факултета (Fast ethernet, L3, виртуелне мреже, UTP/SFTP каблови категорије 5Е и др.) у потпуности задовољавају европске стандарде у погледу брзине и поузданости, чиме је локална рачунарска мрежа Факултета у правом смислу те речи, постала део интегралног система јединствене рачунарске мреже Универзитета у Нишу, академске мреже Србије, а тиме и глобалне светске рачунарске мреже (Интернет).

Данас, пре свега због разумевања и квалитетне процене предходних руководећих структура а посебно актуелне да су информационо-комуникационе технологије веома значајан чинилац функционисања и развоја, на Факултету постоји стабилан, модеран и функционалан информационо комуникациони систем креиран у складу са европским стандардима.

 

РАСПОЛОЖИВА ITC ОПРЕМА

Информационо комуникациони систем Факултета чини, пре свега:

  • локална рачунарска мрежа са CISCO активном опремом са више од 400 прикључака и приступом Интернету преко оптичких каблова.
  • 4 моћна рачунара-сервера реномираних произвођача на којима je постављен апликативни софтвер за потребе студената и стручних служби као и четири функционало одвојена web portala
  • 2 рачунарске учионице;
  • 20 мултимедијалних сала за обављање наставно научног процеса;
  • више од 200 персоналних и преносних рачунара;
  • приближно 100 ласерских штампача новије генерације;
  • пратећа аудио видео опрема, скенери и др.

 

ПЛАНОВИ

Заједно са Управом Факултета  и уз помоћ једног броја институција и појединаца, Рачунарски центар започео је читав низ нових пројеката. Поменућемо само најзначајније:

  • пројектовање и реализација бежичних локалних мреже на Факултету (у оквиру АМРЕС и у оквиру EDUROАM пројекта);
  • формирање мултимедијалне сале за видео конференције (уз помоћ средстава ТЕМПУС пројекта);
  • студентски портал са електронском пријавом испита;

У циљу подизања квалитета наставе и ради потпуне аутоматизације пословања стручних служби Факултета, планирано је да се посебан акценат стави на перманентну едукацију свих запослених радника у области информационо комуникационих технологија.

 

ДЕЛАТНОСТ

Основне активности запослених у Рачунарском центру односе се, пре свега, на активно учешће у реализацији дела наставе и остваривању научне делатности Факултета као образовне установе у областима које се ослањају на коришћењу информационо комуникационих технологија уз ангажовање на припреми и реализацији неких од модула научно-стручних пројеката. Запослени у Рачунарском центру поред поменутог, одржавају и сервисирају рачунарску и комуникациону опрему департманима и ненаставним организационим јединицама Факултета и на тај начин омогућују oбављање дневно оперативних послова и комфорно коришћење Интернет сервиса свим студентима и запосленима. Ангажовани су на инсталацији и одржавању сервера, реализацији web portalа, учествују у развоју апликативног софтвера, врше континуирану едукацију запослених у области ИТЦ и др.

 

КОРИШЋЕЊЕ РАЧУНАРСКЕ УЧИОНИЦЕ

Студентима Факултета омогућено је коришћење рачунарске учионице за ваннаставне активности током целе недеље у терминима када се не изводи редовна настава а у складу са усвојеним Правилником о коришћењу рачунарске учионице.

 

ЗАЈЕДНИЧКЕ АКТИВНОСТИ

Уколико постоји интересовање или потреба студената за неким заједничким активностима у области информационо комуникационих технологија, Рачунарски центар је спреман, да у оквиру  својих могућности и расположивог времена, учествује у том тиму.

 

ЉУДСКИ РЕСУРСИ

У оквиру рачунарског центра Факултета запошљена су 3 стручњака са високом стручном спремом и то:

Шеф рачунарског центра
Саша Богдановић, dipl. ing. електронике

Систем инжењер
Предраг Петровић, dipl. ing. електротехнике

Систем инжењер
Никола Јовић, spec. IT