Академски назив: Мастер филолог (за руски језик и књижевност)
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: руски и српски

 

ОПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије руског језика и књижевности трају једну годину односно два семестра. Од дванесет курсева у оквиру студијског програма два су обавезна, а од преосталих десет, распоређених у четири изборна блока, студент бира четири курса, из сваког изборног блока по један. Сви курсеви су једносеместрални и реализују се преко предавања и вежби, које изводе
одговарајући наставници и сарадници. Садржај курсева обухвата већи број различитих области русистичке лингвистике, руске књижевности и културе, као и методологију лингвистичких истраживања и технику израде научног рада и прилагођен је нивоу знања студената који су завршили основне академске студије. У току овог студијског програма студент стиче укупно 60
ЕСПБ.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер академске студије руског језика и књижевности имају за циљ усавршавање теоријских и практичних знања из области русистичке лингвистике и руске књижевности; усавршавање комуникативне компетенције на руском језику, оспособљавање за примену стечених знања у животу, струци, настави и науци, овладавање основним лингвистичким, књижевним и методичким појмовима и теоријским системима из области русистике и славистике, оспособљавање студената за примену научних и стручних достигнућа из области руског језика и књижевности;
oспособљавање студената за стручно и самостално истраживање лингвистичких, преводилачких, стилистичких и књижевно-критичких проблема. Поред тога, сврха овог студијског програма је и стицање квалификација за наставак студијa на докторским академским студијама.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

По завршетку мастер академских студија из области руског језика и књижевности очекује се да студент овлада методама научног истраживања из области русистичке лингвистике, науке о књижевности, студија културе и методике наставе; покаже свеобухватно знање и разумевање предмета, метода, развоја и актуелног статуса руског језика и руске књижевности,
разумевање лингвистичких, преводилачких и књижевних појмова и ширих и ужих теоријских система, познавање основних метода научног истраживања у области руског језика и књижевности, као и познавање технике превођења са једног словенског језика на други. Такође, од студента се након завршених мастер студија из области руског језика и књижевности очекује да буде
способан да самостално анализира и конфронтира структуру језичких система и да адекватно интерпретира лингвистичке и књижевне чињенице, да самостално анализира и тумачи језичке проблеме и појаве у настави или науци. Студенти ће бити оспообљени за даље образовање кроз докторске студије и развити оне индивидуалне способности које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду и њиховом даљем образовању.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Право да конкуришу за упис на Мастер академске студије руског језика и књижевности имају сви кандидати који су завршили основне академске студије руског језика и књижевности или одговарајуће студије русистике у четворогодишњем трајању на другој високошколској установи. Пријављени кандидати приступају полагању пријемног испита који подразумева проверу знања из области русистичке лингвистике и књижевности стеченог током претходног школовања. Испит се ради писмено и кандидат може да освоји до 40 бодова. Након пријемног испита и оцене резултата на тесту врши се рангирање кандидата тако што се број поена са основних академских студија сабере са бројем поена на тесту. На основу ових укупних резултата формира се ранг листа и прима се првих 10 кандидата са коначне ранг листе (од којих 5 на буџету и 5 самофинансирајућих).