Google Translate

Школске 1998/99.године, тачније 1. октобра 1998, основана је Студијска група за историју. Њено отварање условљено је кадровским потребама, јер је почетком 70-их година престала са радом Група за историју и географију на Вишој педагошкој школи у Нишу.

Као млада група поставила је себи комплексне кадровске, наставне и научно-истраживачке циљеве и задатке. Користећи искуства старијих студијских група са других универзитетских центара, иницира одговарајуће измене наставног плана и програма и утврђује концепт дугорочне кадровске политике, разматра актуелне кардовске потребе и начин њиховог решавања.

У сарадњи са руководством факултета, стимулише се учешће наставника и сарадника на научним скуповима у земљи и иностранству. Интезивно се ради на утврђивању потребе у области литературе и наставних средстава и врши њихова набавка.

У сталном радном односу тренутно се налази један редовни професор, три ванредна професора,три доцента, четири асистента и два сарадника у настави. За одређени број предмета ангажовани су наставници са Филозофског факултета у Београду.

На департману се реализују акредитовани програми свих нивоа студија: основне академске студије, мастер академске студије и докторске академске студије.