Google Translate
Наталија Јовановић

ДЕКАН

др Наталија Јовановић
редовни професор

Марина Матејевић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

др Марина Матејевић
редовни професор

Владимир Хедрихћ

ПРОДЕКАН ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

др Владимир Хедрих
редовни професор

Гордана Ђигић

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

др Гордана Ђигић
доцент

Драган Тодоровић

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ

др Драган Тодоровић
ванредни професор