Google Translate

Савет Факултета је орган управљања на Факултету.

Савет Факултета чини:

 • тринаест представника Факултета које бира Наставно-научно веће Факултета и то: девет представника департмана, један представник Центра за стране језике, један представник центара за научно-истраживачки рад и два представника из реда ненаставног особља;
 • три представника Студентског парламента Факултета;
 • три представника оснивача.

Мандат чланова Савета Факултета траје три године.

Чланове Савета Факултета из реда наставника и сарадника бира Наставно-научно веће Факултета.

Чланове Савета Факултета из реда ненаставног особља бира ненаставно особље.

Чланове Савета Факултета из реда оснивача именује Влада РС.

Чланове Савета Факултета из реда студената бира Студентски парламент.

На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација мандата чланова Савета.

Председник Савета Факултета бира се из реда представника Факултета.

Члан Савета може бити орган управљања само једне високошколске установе.

 

Савет Факултета:

 • доноси Статут Факултета,
 • на предлог Наставно-научног већа,бира и разрешава декана,усваја финансијски план,
 • на предлог Наставно-научног већа,
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
 • на предлог Наставно-научног већа,усваја план коришћења средстава за инвестиције,
 • на предлог Наставно-научног већа,доноси годишњи програм рада Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета,
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава,
 • доноси одлуку о образовању унутрашњих организационих јединица,
 • на предлог Наставно-научног већа Факултета,бира председника Савета,
 • доноси одлуку о висини школарине, на предлог стручног органа,
 • подноси оснивачу извештај о пословању најмање једанпут годишње,
 • врши избор екстерног ревизора финансијског пословања Факултета,
 • обавља и друге послове у складу са законом и статутом Универзитета и Факултета.

Савет Факултета доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова, а о питањима из тач. 2. и 10. овог члана тајним гласањем.

 

Списак чланова Савета Филозофског факултета

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ ВЕЋА ФАКУЛТЕТА

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ ОСНИВАЧА

 • Проф. др Александар Растовић
 • Проф. др Борис Ђинђић
 • Проф. др Ема Миљковић
 • Проф. др Лидија Димитријевић
 • Проф. др Миливоје Јовановић
 • Др Мирјана Марковић
 • Проф. др Зоран Арацки
 • Адриана Анастасов

ЧЛАНОВИ САВЕТА ФИЛОЗОФКОГ ФАКУЛТЕТА – ПРЕДСТАВНИЦИ СТУДЕНАТА

 • Стефан Николић, студент
 • Марко Сотировић, студент
 • Живорад Тричковић, студент
 • Александар Стаменковић, студент