Google Translate

Департман за француски језик и књижевност основан је Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу (13. април 2011) и Одлуком Сената Универзитета у Нишу (7. јун 2011). Реализација усвојеног студијског програма Основних академских студија француског језика и књижевности отпочела је 1. октобра 2012. године. Тиме су, после четири деценије, настављене вишегодишње студије француског језика, књижевности и културе у југосточној Србији, које су биле започете 1950. године на Вишој педагошкој школи у Нишу формирањем Департмана за француски језик и књижевност, а које су постојале до 1971. године. Високошколска настава француског језика и књижевности одвијала се и на Универзитету у Нишу, на чијим је факултетима предмет Француски као страни језик заступљен више од пола века. Тако су, кроз вишедеценијску наставу, студије француског језика, књижевности и културе у овом делу Републике Србије стекле веома важну високошколску позицију, која је учвршћена најпре оснивањем Филозофског факултета у Нишу, а затим и оснивањем његовог Департмана за француски језик и књижевност.

На Департману се реализују студије на сва три нивоа: студије првог степена – основне академске студије (од 2012), студије другог степена – мастер академске студије (од 2016), а од 2015. и студије трећег степена – докторске студије, у оквиру докторских студија филологије. Основне студије трају четири године, вредност студија износи 240 бодова по европском систему преношења бодова (по семестру 30 бодова). Савременост Студијског програма за француски језик и књижевност обезбеђена је садржајем обавезних и изборних предмета. Предмети из области француског језика прате најновије теоријске моделе у науци и савремене тенденције у пракси. Кроз предмете који обухватају проучавање књижевности француског говорног подручја обрађује се њен развој, као и значајнији аутори и књижевни правци са теоријског и жанровског становишта. Предмети који се баве културом Француске и културама осталих франкофоних земаља пружају студентима темељан увид у ове културе и у савремене трендове њиховог развоја. Након завршетка основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог за француски језик и књижевност.

Мастер студије трају једну годину, вредност студија износи 60 ЕСПБ (30 бодова за предмете и 30 бодова за мастер рад). Након завршетка мастер студија, студент стиче академски назив мастер филолог за француски језик и књижевност.

Докторске студије трају три године (180 ЕСПБ). Након завршетка докторских студија и одбране докторске дисертације, докторанд стиче научни назив доктор наука – филолошке науке.

Студијске програме студија француског језика и књижевности реализују наставници и сарадници (у пуном радном односу) Филозофског факултета у Нишу. Наставу из предметâ у оквиру уже научне области Француски језик и Француска књижевност и култура изводе наставници и сарадници са Департмана, као и доц. др Весна Симовић из Центра за стране језике Филозофског факултета у Нишу. Раније су у извођењу наставе предметâ у оквиру струке учествовали и наставници са Филолошког факултета „Блаже Конески" Универзитета „Св. Кирил и Методиј" у Скопљу, Р. Македонија (проф. др Мира Трајкова, проф. др Мирјана Алексоска-Чкатроска, проф. др Елисавета Поповска, проф. др Ирина Бабамова и проф. др Снежана Петрова). Сваке академске године, на основу Уговора о сарадњи Филозофског факултета и Француског института у Србији, на Департману за француски језик и књижевност за извођење наставе ангажован је и један страни лектор. Од почетка рада Департмана управник је била проф. др Селена Станковић. Актуелни управник Департмана за француски језик и књижевност је доц. др Иван Јовановић.

Наставници и сарадници Департмана учествују у реализацији научноистраживачких пројеката које у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (ЕДБ 178019 и ЕДБ 178029) и у стручним пројектима (Међународни стручни пројекат Француског института у Србији Delf tout public, Delf junior, Delf scolaire), као и у раду бројних научних и стручних скупова у земљи и иностранству. Наставници и студенти Департмана су учесници пројеката Ерамсус+.

Од фебруара 2017. Департман је носилац међународног научноистраживачког пројекта Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и дисконтакту (бр.81/1-17-8-01), који финансирају Универзитетска агенција за франкофонију (Аgence universitaire de la francophonie) и Амбасада Републике Француске у Србији (Ambassade de France en Serbie).

Департман за француски језик и књижевност има свој редовни тематски оквир у склопу Међународног научног скупа НИСУН (Наука и савремени универзитет, Филозофски факултет у Нишу). У новембру 2015. год. био је организатор Осмог међународног научног скупа одсекâ за романистику Les Études françaises aujourd’hui (Студије француског језика и књижевности данас). Департман организује и гостујућа предавања еминентних професора из земље и иностранства.

Наставници, сарадници и студенти Департмана за француски језик и књижевност учествују у реализацији пројеката организованих у оквиру сарадње са међународним академским институцијама. На основу Уговора о сарадњи Универзитета у Нишу и Универзитета у Поатјеу (Француска), као и Филозофског факултета у Нишу и Факултета књижевности и језикâ у Поатјеу (Faculté des lettres et des langues, Université de Poitiers), у периоду од 22. јуна до 5. јула 2014. на Универзитету у Поатјеу двадесет троје студената и двоје наставника учествовало је у реализацији пројекта Campus européen d’été (Летњи европски кампус) и на семинару Le multilinguisme européen et la traduction (Европски мултилингвизам и превођење). У оквиру поменуте сарадње, током јесењег семестра академске 2015/2016 и 2017/2018. године пет наших студената боравило је на Универзитету у Поатјеу у оквиру Еразмус+ студентске мобилности.

Департман сарађује и са Филолошко-уметничким факултетом Универзитета Артоа у Арасу, Француска (Faculté de lettres & arts, Université d’Artois, Arras). Један од резултата ове сарадње јесте попуњавање нашег библиотечког фонда неопходног за извођење Студијског програма за француски језик и књижевност, као и организовање гостујућих предавања наставника са Универзитета Артоа. Десеторо наших студената боравило је на Универзитету Артоа у Арасу у јесењем семестру 2016/2017 и 2017/2018. године у оквиру Еразмус+ европског програма мобилности, док је четворо студената из Араса, у оквиру истог програма, боравило на Филозофском факултету у Нишу у пролећном семестру академске 2016/2017 и 2017/2018. године. Департман за француски језик и књижевност сарађује и са Универзитетом у Бордоу, са Високом школом за образовање наставника и учитеља (ЕСПЕ). Захваљујући овој сарадњи, две наше студенткиње боравиле су на Универзитету у Бордоу у пролећном семестру 2017/2018. године као стипендисти Еразмус+ програма, као и један асистент.

Департман за француски језик и књижевност активно сарађује са Амбасадом Републике Француске и Француским институтом у Републици Србији. На основу Уговора Филозофског факултета у Нишу и Француског института у Србији, Огранка у Нишу: (а) сваке академске године ангажује се лектор за извођење наставе на Департману, али и на нематичним департманима Факултета; (б) наши студенти су корисници Медијатеке и Библиотеке Француског института чији богати фонд садржи стручну литературу, приручнике и уџбенике за учење француског језика, као и велики број наслова из области франкофоне књижевности, часописа, филмова и музике; (в) студенти учествују и у раду Медијатеке, у организацији културних догађаја у Институту и сл.

Од 2015. године петнаесторо наших студената са III и IV године и са мастер студија учествује у жирију студената француског језика у Србији, који додељује Награду Гонкур студената Србије (Le Prix Goncourt – Le choix de la Serbie).

У 2014. години петоро наших студената је на такмичењима у организацији Амбасаде Републике Француске и Француског института у Републици Србији освојило две награде: Прво место на новинарском конкурсу и Прво место на конкурсу за најбољу фотографију; тема оба конкурса је била Лица франкофоније у Србији (Visages de la francophonie en Serbie).

Департман сарађује и са Медиа Реформ центром у Нишу за потребе извођења наставе усменог превођења.

Преко Универзитета у Нишу, који је члан Универзитетске aгенције за франкофонију (AUF – Agence universitaire de la francophоnie), наставници, сарадници и студенти Департмана за француски језик и књижевност имају бројне могућности за стажеве, стипендије, финансијску подршку пројектима и сл.

Поред наведене академске, Департман остварује и институционалну сарадњу са установом Породично одмаралиште Лу Риу у Сен-Тропеу, Француска (La Maison Familiale de Vacances Lou Riou, Saint-Tropez, France), са којом је склопљен Уговор о радној пракси студената француског језика и књижевности. У периоду од 2014. до 2018. године тридесет студената обавило је праксу у овој француској установи.