Google Translate

Академски назив: Дипломирани филолог
Дужина трајања студија: 8 семестара/4 академске године
Обим студија: 256–264 ЕСПБ
Језици на којима се изводи настава: енглески и српски (као и француски, немачки, руски, грчки, италијански и шпански као други страни језик по избору)

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМA

Студијски програм има за циљ да омогући студентима да стекну неопходна знања и вештине, и да их оспособи да стечена знања и вештине примењују у практичном раду. Циљ студијског програма јесте:

 • стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области англистичке лингвистике и науке о језику уопште;
 • развијање језичких вештина и компетенција студената у енглеском као страном језику до нивоа Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике: језичка компетенција која се огледа у синтези интегрисаних језичких вештина (говорење, читање, слушање и писање) са знањима из области граматике, вокабулара као и употребе језика; такође се развијају и прагматска и комуникативна компетенција, те културна компетенција у најширем смислу, уз разумевање различитих језичких стилова и варијетета;
 • стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области англофоних књижевности – упознавање са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности, као и упознавање са различитим критичкотеоријским приступима књижевном делу;
 • развијање вештина разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
 • стицање основних теоријско-методолошких, историјских и стручних знања из области британске, америчке, канадске, шкотске, ирске и аустралијске културе;
 • стицање основних теоријско-методолошких, научних и стручних знања из области методике наставе;
 • стицање знања и вештина из још једног страног језика (француски, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике, као и стицање знања из већег броја предмета из области психологије, социологије, педагогије, историје и филозофије;
 • развијање вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима и
 • развијање оних индивидуалних квалитета и способности студената које могу допринети њиховом квалитетнијем професионалном раду у будућности.

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

 • студент је стекао основна теоријско-методолошка, научна и стручна знања из области англистичке лингвистике и науке о језику уопште;
 • студент је усвојио вештине и стекао знања из енглеског језика на нивоу Ц1/Ц2 Заједничког европског оквира за језике;
 • студент је упознат са основним теоријским и методолошким оквиром језичке анализе на свим лингвистичким нивоима (фонолошком, морфолошком, синтаксичком, семантичком), као и са основама неких од специфичних лингвистичких и примењено-лингвистичких дисциплина као што су когнитивна лингвистика, наука о превођењу, или коришћење компјутерских технологија у настави страног језика.
 • студент је упознат са различитом теоријско-методолошким приступима тумачењу књижевних текстова, са друштвено-историјским, материјалним и идејним претпоставкама књижевних праваца, као и са стилским и жанровским структурама и специфичностима англофоних књижевности;
 • студент је развио вештине разумевања, анализе и вредновања књижевних дела;
 • студент је стекао основна теоријско-методолошка, историјска и стручна знања из области британске, америчке, канадске, шкотске, ирске и аустралијске културе и способан је да их разуме, анализира и пореди са другим културама;
 • студент је стекао знања и компетенције из области методике наставе енглеског језика, као и педагогије и психологије које су неопходне за подучавање енглеског као страног језика на различитим нивоима у образовним институцијама Републике Србије;
 • студент поседује знања и вештине из још једног страног језика (француски, немачки, руски, грчки), најмање на нивоу компетенције Б2 Заједничког европског оквира за језике; као и знања из већег броја научних дисциплина (психологија, социологија, педагогија, историја и филозофија);
 • студент је развио вештине критичког мишљења, аналитичности, синтетичког закључивања и активног односа према себи и другима у процесу образовања и сарадње са другима;
 • студент поседује способност самоевалуације и ауторефлексије, као и свест о неопходности доживотног интелектуалног и професионалног усавршавања и
 • студент је оспособљен за даље образовање кроз мастер и докторске студије, односно, за даље стручно усавршавање кроз специјалистичке студије и пројекте за професионално усавршавање.

УСЛОВИ ЗА УПИС СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

У први семестар студијског програма основних студија англистике могу се уписати сва лица са завршеном средњом школом у трајању од четири године. Услов за упис на студијски програм Англистике у Нишу јесте положен пријемни испит. Пријемни испит подразумева проверу синтетисаног знања из енглеског језика стеченог током претходног школовања. Испит се ради писмено и кандидат може да освоји до 60 бодова. Његово место на ранг листи дефинисано је збиром бодова које доноси на основу успеха у средњој школи и бодова које добије израдом пријемног испита.