Google Translate

Историјат Департмана

Департман за немачки језик и књижевност основан је 2017. године, након што је студијски програм ОАС немачког језика и књижевности усвојен Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 397/1-7-01 од 23. новембра 2016. и Одлуком Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/17-020 од 06. фебруара 2017. године (а измењен новембра 2018).

Основне академске студије немачког језика и књижевности успешно су акредитоване 1. новембра 2018. године од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању као тринаести студијски програм Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а настале су као израз потребе образовања пре свега наставника немачког језика и преводилаца за немачки језик, који су дефицитарни у региону. Реализација овог студијског програма почела је 9. новембра 2018. године када су свечано додељени индекси првој генерацији студената.

 

Наставно особље

У оснивању Департмана учествовали су др Николета Момчиловић, др Марина Ђукић Мирзајанц, др Јан Красни, Невенка Јанковић и мср Катарина Стаменковић у области германистичке лингвистике и методике наставе и др Маја Антић у области немачке књижевности и културе, као и наставници Универзитета у Београду. Прва управница Департмана за немачки језик и књижевност је др Николета Момчиловић, а секретар Невенка Јанковић.

Данас у извођењу наставе на Департману учествује седам наставника и сарадника у пуном радном односу: три доцента (доц. др Николета Момчиловић, доц. др Марина Ђукић Мирзaјанц и доц. др Маја Антић), један наставник страног језика (Невенка Јанковић), један лектор (мср Катарина Стаменковић), један страни лектор (мср Мариа Марковић) и један асистент (мср Бранка Огњановић).

Поред наставника и сарадника у сталном радном односу ангажована су и три наставника с Универзитета у Београду (проф. др Анете Ђуровић, проф. др Бранислав Ивановић, доц. др Александра Лазић Гавриловић) и један с Универзитета у Крагујевцу (доц. др Марија Станојевић Веселиновић).

Комплетан списак наставног особља Департмана за немачки језик и књижевност

 

Акредитовани студијски програми

Акредитован студијски програм Основних академских студија немачког језика и књижевности обухвата наставу у трајању од четири године (осам семестара) и 48 предмета (заједно с методичком праксом). Вредност студија износи 240 ЕСПБ по европском систему преношења бодова. Сви предмети су једносеместрални, а курикулум је модерно конципиран и усклађен са стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су стручни, општеобразовни, као и велики број изборних предмета. Након завршених основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог (за немачки језик и књижевност).

 

Центар за наставна средства

Департман за немачки језик и књижевност у сарадњи с Гете институтом Београд основао је Центар за наставна средства за наставнике немачког језика и студенте германистике. Центар садржи стручну литературу и наставне материјале који су укључени у електронски каталог библиотеке Факултета и које је могуће изнајмити, а такође се бави и стручним усавршавањем наставника и промовисањем немачког језика, књижевности и културе. Опширније информације о раду Центра доступне су на страници: https://cens.filfak.ni.ac.rs

 

Друштвене мреже

За више информација посетите: