Google Translate

Департман за немачки језик и књижевност основан је 2017. године након што је Студијски програм ОАС немачког језика и књижевности усвојен Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 397/1-7-01 од 23. новембра 2016. и Одлуком Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/17-020 од 06. фебруара 2017. (а измењен новембра 2018).

Основне академске студије Немачког језика и књижевности успешно су акредитоване 1. новембра 2018. године од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању као тринаести студијски програм Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а настале су као израз потребе образовања пре свега наставника немачког језика и преводилаца за немачки језик, који су дефицитарни у региону. Реализација овог студијског програма почела је 9. новембра 2018. године када су свечано додељени индекси првој генерацији студената.

Настава у трајању од четири године (осам семестара) обухвата 48 предмета (заједно са методичком праксом). Вредност студија износи 240 ЕСПБ по европском систему преношења бодова. Сви предмети су једносеместрални, а курикулум је модерно конципиран и усклађен са стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су стручни, општеобразовни, као и велики број изборних предмета. Након завршених основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог (за немачки језик и књижевност).

У извођењу наставе на Департману учествује шест наставника и сарадника у пуном радном односу: три доцента (доц. др Николета Момчиловић, доц. др Марина Ђукић Мирзaјанц и доц. др Маја Антић), један асистент (Бранка Огњановић), два лектора за немачки језик (Невенка Јанковић и мср Катарина Стаменковић), а ускоро и један страни лектор. Управница Департмана за немачки језик и књижевност је др Николета Момчиловић, а секретар Невенка Јанковић.

Поред наставника и сарадника у сталном радном односу у извођењу наставе учествују и четири ангажована наставника, три са Филолошког факултета Универзитета у Београду (проф. др Анете Ђуровић, проф. др Бранислав Ивановић, доц. др Александра Лазић Гавриловић) и један са Универзитета у Крагујевцу (доц. др Марија Станојевић Веселиновић).

Чланови Департмана се поред наставних активности баве континуираним научно-истраживачким радом, учешћем у научно-истраживачким пројектима, учешћем на домаћим и међународним научним скуповима, те публиковањем радова у научним и стручним публикацијама. Ускоро се очекује напредовање сарадника у виша звања (један асистент завршава дисертацију и очекује се одбрана у следећих годину дана, два лектора су положила испите на докторским студијама и раде на докторској дисертацији, а долазећи страни лектор је такође студент докторских студија).