Google Translate

Историјат Департмана

Департман за немачки језик и књижевност основан је 2017. године, након што је студијски програм ОАС немачког језика и књижевности усвојен Одлуком Наставно-научног већа Филозофског факултета Универзитета у Нишу број 397/1-7-01 од 23. новембра 2016. и Одлуком Сената Универзитета у Нишу број 8/16-01-001/17-020 од 06. фебруара 2017. године (а измењен новембра 2018).

Основне академске студије немачког језика и књижевности успешно су акредитоване 1. новембра 2018. године од стране Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању као тринаести студијски програм Филозофског факултета Универзитета у Нишу, а настале су као израз потребе образовања пре свега наставника немачког језика и преводилаца за немачки језик, који су дефицитарни у региону. Реализација овог студијског програма почела је 9. новембра 2018. године када су свечано додељени индекси првој генерацији студената.

 

Наставно особље

У оснивању Департмана учествовали су др Николета Момчиловић, др Марина Ђукић Мирзајанц, др Јан Красни, Невенка Јанковић и мср Катарина Стаменковић у области германистичке лингвистике и методике наставе и др Маја Антић у области немачке књижевности и културе, као и наставници Универзитета у Београду. Прва управница Департмана за немачки језик и књижевност је др Николета Момчиловић, а секретар Невенка Јанковић.

Данас у извођењу наставе на Департману учествује осам наставника и сарадника у сталном/пуном радном односу: четири доцента (доц. др Николета Момчиловић, доц. др Марина Ђукић Мирзaјанц, доц. др Маја Антић, доц. др Добрила Бегенишић), један наставник страног језика (Невенка Јанковић), један страни лектор (мср Мариа Марковић) и  два асистента (мср Бранка Огњановић и мср Катарина Стаменковић).

Поред наставника и сарадника у сталном радном односу ангажована су и три наставника с Универзитета у Београду (проф. др Анете Ђуровић, проф. др Бранислав Ивановић, доц. др Александра Лазић Гавриловић) и један с Универзитета у Крагујевцу (доц. др Марија Станојевић Веселиновић).

Комплетан списак наставног особља Департмана за немачки језик и књижевност

 

Акредитовани студијски програми

Акредитован студијски програм Основних академских студија немачког језика и књижевности обухвата наставу у трајању од четири године (осам семестара) и 48 предмета (заједно с методичком праксом). Вредност студија износи 240 ЕСПБ по европском систему преношења бодова. Сви предмети су једносеместрални, а курикулум је модерно конципиран и усклађен са стандардима потребним за акредитацију студијског програма. Заступљени су стручни, општеобразовни, као и велики број изборних предмета. Након завршених основних студија, студент стиче академски назив дипломирани филолог (за немачки језик и књижевност).

 

Центар за наставна средства

Департман за немачки језик и књижевност у сарадњи с Гете институтом Београд основао је Центар за наставна средства за наставнике немачког језика и студенте германистике. Центар садржи стручну литературу и наставне материјале који су укључени у електронски каталог библиотеке Факултета и које је могуће изнајмити, а такође се бави и стручним усавршавањем наставника и промовисањем немачког језика, књижевности и културе. Опширније информације о раду Центра доступне су на страници: https://cens.filfak.ni.ac.rs

 

Друштвене мреже

За више информација посетите: