Google Translate

Aкадемски назив: Доктор наука - историјске науке
Дужина трајања студија: 6 семестара / 3 академске године
Обим студија: 180 ЕСПБ

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студијски програм докторских студија историје јасно садржи циљ оспособљавања студената за потпуно овладавање постојећих знања из уже научне области историје новог века, као и из теорије историјске науке. У прву годину студија могу се уписати лица са завршеним дипломским студијама и претходно оствареним обимом од 300 ЕСПБ. Остали услови регулисани су Законом о високом образовању и Правилником о докторским студијама Филозофског факултета. Студијски програм се састоји од четири блока изборних предмета. Садржаји предмета се налазе у књизи предмета како би се студенти унапред упознали са њиховим садржајем и шта их очекује на курсу. Студије се изводе на Филозофском факултету у Нишу и трају три године или шест семестара и
имају 180 ЕСПБ-а. Докторска дисертација носи 45 ЕСПБ-а. Прва година обухвата 2 обавезна и 4 изборна курса (1 обавезни у првом и 1 у другом семестру, као и 2 изборна у првом и 2 изборна предмета у другом семестру). Другу годину чине такође 2 обавезна и 8 изборних курсева (1 обавезни у трећем и 1 у четвртом семестру, као и 2 изборна у трећем и 2 изборна предмета у четвртом семестру). У трећој години у оквиру истраживања за докторску дисертацију у потпуности се дефинишу сви структурни делови докторске дисертације, у целости се систематизује докторска дисертација, пише се радна верзија докторске дисертације, саставља се коначна библиографија.

Пре предаје докторске дисертације докторант је обавезан да положи све испите предвиђене програмом докторских студија и да има два рада објављена или прихваћена за објављивање у домаћим или међународним часописима. Одбраном докторске дисертације докторант стиче академски назив Доктора историјских наука.

СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Сврха студијског програма докторских студија историје је образовање студената за стицање звања доктор историје након чега су осамостаљени за самосталан научни рад, остваривање и примену
оригиналних научних достигнућа. Студенти овог нивоа студија стећи ће сазнања како о дасадашњим историографским достигнућима, тако и њиховом будућем развоју и правцу истраживања. Приликом спровођења програма докторских студија студенти ће бити обучени за самосталан истраживачки рад у области историје, што пре свега подразумева стицање посебних знања
из како страних, тако и старих језика на којим постоји сачувана релевантна грађа, дипломатике и палеографије, неопходних нарочито историчарима старијих епоха.

Овај програм заснива се на проучавању историје новог века, у првом реду националне, али у ширем контексту међусобних историјских веза српског народа, како са суседним, тако и са другим европским народима. Биће примењен како синхронијски, тако и дијахронијски метод изучавања институција, догађаја и процеса, у настојању да студенти докторских студија стекну потпуни преглед не само историјских дешавања, већ и појава, нарочито оних дугог трајања, које чине суштину историјске науке. Критичким односом према расположивим изорима и литератури,
докторантима ће се омогућити правилнијe сагледавање како националне историје новог века, тако и њеног односа према европској историји, уз примену мултидисциплинарног приступа и уважавања не само резултата до којих је дошла историјска наука, већ и њој сродне дисциплине, у првом реду археологија и историја уметности, као и филозофија и социологија.

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Студенти који заврше докторске студије из историје, усвајају научна достигнућа из историје и дају оригиналан научни допринос у историји. Према избору предмета и избору теме докторске дисертације, студенти постају високо стручни у одговарајућој области. Посебна пажња биће посвећена критичком приступу изворима и литератури, што треба да допринесе како развоју критичког мишљења код студената тако и формирању самосталног става у историографском расуђивању.

Како је студијски програм Докторских студија историје највиши степен универзитетских академских студија, његов циљ је да оспособи докторанте:

 • за развој, унапређење и примену научних достигнућа у области историјске науке;
 • за овладавање знањима из домена теорије историјске науке;
 • за темељно упознавање са постојећим трендовима у релевантним областима историјске науке у свету;
 • за темељно познавање домаће и стане историографске литературе, као и за критички приступ релевантној литератури;
 • за примену стечених знања и методолошких вештина у самосталном научно – истраживачком раду;
 • за успешно решавање уочених и дефинисаних научних проблема;
 • за самосталан истраживачки рад и примену како аналитичког, тако и синтетичког метода;
 • за критичке оцене других истраживача у овој области;
 • за самосталан рад са историјским изворима и компетентну обраду њиховог садржаја;
 • за самостално писање научних текстова и расправа из области историје;
 • за постизање највише академске школске спреме чији је крајњи циљ израда докторске дисертације, а резултат одбрањен докторат из области историјских наука.

КОМПЕТЕНЦИЈЕ СТУДЕНАТА

Савладавањем студијског програма докторских студија, полазници се оспособљавају за самосталан научни рад као и примену научних достигнућа из области историје новог века. Студент се оспособљавања за самостално научно истраживање компликованих историјских појава у широком хронолошком распону (15-20. век), као и друштвених околности на којима су се оне одигравале, за њихово правилно разумевање и прецизно научно вредновање, засновано на савременим методолошким постулатима историјске науке. Докторанти такође стичу следеће опште компетенције потребно за квалитетно обављање стручне делатности:

 • темељно познавање и разумевање историјске науке;
 • самостално решавање практичних и теоријских проблема у области историографије уз употребу научне методологије;
 • укључивање у научноистраживачки рад домаћих и међународноих научних пројеката и могућност самосталног организовања фундаменталних истраживања;
 • способност самосталног коришћења техника и методологија рада на научној студији;
 • способност активног доприноса новим сазнањима у области свог интересовања, да самостално користи и преноси знање и принципе научно-истраживачког рада.

Студенти такође стичу и специфичне компетенције, које се постижу предметно-специфичним усавршавањем. Студент докторских студија добија темељно познавање историје новог века, које му омогућавају активно укључивање у научно-истраживачки рад, самостално процењивање и решавање научно-историјских питања и проблема, самостално формулисање истраживачких тема и њихово потпуно обрађивање уз ослањање на најсавременије методолошке постулате и правце развоја историјске науке. Студент је компетентан да самостално проучава и вреднује историјске
изворе, доноси закључке и судове, као и да их у стручној и у научној форми саопштава, презентује и публикује у земљи и у иностранству.