Google Translate

Aкадемски назив: Мастер комуниколог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

Циљ мастер студијског програма Комуникологије јесте оспособити кандидате да квалификовано и компетентно одговоре на нове, сложене и редефинисане захтеве комуниколошко-културолошких институција, установа и медија, ПР-агенција, служби за односе са јавношћу, истраживача јавности, примерено европском окружењу и процесима муњевитих друштвених промена. Филозофски факултет у Нишу редовно и систематично надгледа и по потреби ревидира циљеве мастер програма Комуникологије.

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер aкадемске студије комуникологије конципиране су као оригиналан приступ образовању будућих комуниколога ангажованим на јавномњенским процесима, мултимедијалним задацима, пословима портпарола или запосленим у одељењима за јавно комуницирање, истраживачима медија и сродним пословима. Основни циљ је оспособити кандидате да квалификовано и компетентно одговоре на нове, сложене и редефинисане захтеве комуниколошко-културолошких институција, установа и медија, ПР-агенција, служби за односе са јавношћу, истраживача јавности, примерено европском окружењу и процесима муњевитих друштвених промена.

Студијски програм је теоријско-стручни наставак основних студија на Филозофском факултету, Департману за новинарство, усмерен ка квалитетнијем разумевању и усавршавању бројних видова комуникационе праксе, у области политичког, културног, уметничког и јавног комуницирања. С обзиром да простори комуникологије заузимају широко поље човековог духа и креативности, различитим приступима и методама истраживања, студенти се едукују бројним формама стваралаштва, категоријама друштвених вредности и идеја. Стратешки се усавршавају академске вештине и богате креативне способности, тако да настаје лепеза сличних, такође, важних циљева:

 • да друштву у променама понуди актуелно теоријско знање о јавном комуницирању, медијима и односима с јавношћу;
 • да, спајајући традиционалне и савремене форме комуникације, употребом актуелних технолошких алатки и методолошких приступа, креира нове комуникационе моделе;
 • дубље и темељније разумевање новинарских појава и њихове друштвене повезаности, кроз изучавање комуникационих механизама који омогућавају функционисање друштва;
 • управљање журналистичким процесима у духу тржишног модела, са развијеним смислом креативног и критичког наступа, али и очувања идеја општег добра;
 • да, развијајући критичку вредносну мисао, понуди специфичну теоријску едукацију, усаглашену са доминантним европским и светским струјањима, примереним грађанском, мултикултуралном друштву;
 • управљање новинарским процесима и променама у локалном и националном окружењу, у духу савремених теоријско-методолошких знања;
 • комбиновање теорије и праксе, уз практичну оспособљеност критичке анализе проблема из области јавног комуницирања, медија и журнализма;
 • практична примена стечених теоријско-методолошких сазнања.

У савременом академском миљеу идентификовано је седам користи које мастер студије комуникологије доносе друштвеном окружењу: 1) стварање нових научних информација, 2) обука професионалних, дипломираних кадрова, 3) подршка новим научним мрежама и стимулација међусобне сарадње, 4) повећавање информационих капацитета за решавање проблема, 5) стварање нових медијских инструмената и апаратуре; 6) оснивање нових медијских фирми и, 7) ширење друштвеног знања. Циљ је и обезбеђивање техничког и научног образовања будућих креатора јавности, способних да идентификују, осмисле, реконструипу, промовишу и развију сваку идеју у различитим друштвеним дисциплинама и конкретно је примене на савременом тржишту.

Посебан циљ је интензивније повезивање факултета са масмедијским предузећима, ПР-агенцијама, професионалним удружењима и сличним институцијама. Потреба да овако профилисани кадрови, поред вештина и уже стручних знања из различитих, специјализованих области, овладају знањима из дисциплина управљања информацијама, комуниколошким пројектима, и слично, намећу потребу да се факултет ближе повеже са сличним образовним установама у земљи и иностранству. Стварањем мреже академске заједнице развијаће се и богатити обим и квалитет знања, размена студената и професора, мобилност људи и идеја, што је универзални циљ којем се тежи.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опште способности

 • очигледно и креативно испољавање комуниколошких знања и вештина у реалним ситуацијама;
 • проблемско-теоријско размишљање, способност критичке анализе информација и коришћења медијских ресурса;
 • способност ефикасног рада у групи (као лидер или као члан);
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у друштвено-хуманистичким наукама;
 • свесност и способност суочавања са естетским и етичким дилемама и њихово решавање;
 • писано и усмено излагање о проблемима и анализама, примерено академском нивоу и концепту студија;
 • способност рада у сложеним, непредвидивим, често специјализованим контекстима.

Предметно-специфичне способности:

 • идентификовање и дефинисање теоријских проблема и појмова, те њихово позиционирање у оквирима савремене комуниколошке теорије и праксе;
 • ауторитативно учешће у академској и професионалној комуникацији,  
 • способност извештавања о резултатима рада, независно и компетентно обликовање информација;
 • аутономија у употреби теоријских спознаја: способност показивања иницијативе и личне одговорности, повезивања знања и вештина;
 • способност преговарања и решавања конфликтних ситуација;
 • овладавање процесима самоевалуације;
 • изградња естетских и етичких вредности, шримерених мултикултурном окружењу;
 • компетентно коришћење савремене информационе технологије и квалитета нових медија.

Опис исхода учења: разумевање процеса у области комуниколошких наука, идентификовање, креирање и примена оперативних циљева медијских установа или ПР агенција и служби, у свим условима савременог пословања. Посебно се развијају знања, уверења, идеје и ставови истраживачког приступа, анализе и синтезе стечених знања, као и вештина креирања и преношења информација, уз мотивисање на ширење интелектуалног развоја и жељу за даљим усавршавањем. Дипломирани студенти биће теоријски едуковани и стручно обучени за практична и научна истраживања, развијајући квалитетне предуслове за почетак докторских студија.

 

Услови за упис на студијски програм

Кандидат, приликом уписа на Мастер академске студије комуникологије може остварити до 60 бодова:

 1. Успех на основним академским студијама: највише 55 бодова,
 2. Усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија комуникологије: највише 5 бодова