Google Translate

Aкадемски назив: Мастер комуниколог
Дужина трајања студија: 2 семестра/1 академска година
Обим студија: 60 ЕСПБ

 

ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

Мастер aкадемске студије комуникологије конципиране су као оригиналан приступ образовању будућих комуниколога ангажованим на јавномњенским процесима, мултимедијалним задацима, пословима портпарола или запосленим у одељењима за јавно комуницирање, истраживачима медија и сродним пословима. Основни циљ је оспособити кандидате да квалификовано и компетентно одговоре на нове, сложене и редефинисане захтеве комуниколошко-културолошких институција, установа и медија, ПР-агенција, служби за односе са јавношћу, истраживача јавности, примерено европском окружењу и процесима муњевитих друштвених промена.

Студијски програм је теоријско-стручни наставак основних студија на Филозофском факултету, Департману за новинарство, усмерен ка квалитетнијем разумевању и усавршавању бројних видова комуникационе праксе, у области политичког, културног, уметничког и јавног комуницирања. С обзиром да простори комуникологије заузимају широко поље човековог духа и креативности, различитим приступима и методама истраживања, студенти се едукују бројним формама стваралаштва, категоријама друштвених вредности и идеја. Стратешки се усавршавају академске вештине и богате креативне способности, тако да настаје лепеза сличних, такође, важних циљева:

 • да друштву у променама понуди актуелно теоријско знање о јавном комуницирању, медијима и односима с јавношћу;
 • да, спајајући традиционалне и савремене форме комуникације, употребом актуелних технолошких алатки и методолошких приступа, креира нове комуникационе моделе;
 • дубље и темељније разумевање новинарских појава и њихове друштвене повезаности, кроз изучавање комуникационих механизама који омогућавају функционисање друштва;
 • управљање журналистичким процесима у духу тржишног модела, са развијеним смислом креативног и критичког наступа, али и очувања идеја општег добра;
 • да, развијајући критичку вредносну мисао, понуди специфичну теоријску едукацију, усаглашену са доминантним европским и светским струјањима, примереним грађанском, мултикултуралном друштву;
 • управљање новинарским процесима и променама у локалном и националном окружењу, у духу савремених теоријско-методолошких знања;
 • комбиновање теорије и праксе, уз практичну оспособљеност критичке анализе проблема из области јавног комуницирања, медија и журнализма;
 • практична примена стечених теоријско-методолошких сазнања.

У савременом академском миљеу идентификовано је седам користи које мастер студије комуникологије доносе друштвеном окружењу: 1) стварање нових научних информација, 2) обука професионалних, дипломираних кадрова, 3) подршка новим научним мрежама и стимулација међусобне сарадње, 4) повећавање информационих капацитета за решавање проблема, 5) стварање нових медијских инструмената и апаратуре; 6) оснивање нових медијских фирми и, 7) ширење друштвеног знања. Циљ је и обезбеђивање техничког и научног образовања будућих креатора јавности, способних да идентификују, осмисле, реконструипу, промовишу и развију сваку идеју у различитим друштвеним дисциплинама и конкретно је примене на савременом тржишту.

Посебан циљ је интензивније повезивање факултета са масмедијским предузећима, ПР-агенцијама, професионалним удружењима и сличним институцијама. Потреба да овако профилисани кадрови, поред вештина и уже стручних знања из различитих, специјализованих области, овладају знањима из дисциплина управљања информацијама, комуниколошким пројектима, и слично, намећу потребу да се факултет ближе повеже са сличним образовним установама у земљи и иностранству. Стварањем мреже академске заједнице развијаће се и богатити обим и квалитет знања, размена студената и професора, мобилност људи и идеја, што је универзални циљ којем се тежи.

 

ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне, научне и уметничке делатности.

Опште способности

 • очигледно и креативно испољавање комуниколошких знања и вештина у реалним ситуацијама;
 • проблемско-теоријско размишљање, способност критичке анализе информација и коришћења медијских ресурса;
 • способност ефикасног рада у групи (као лидер или као члан);
 • овладавање методама, поступцима и процесима истраживања у друштвено-хуманистичким наукама;
 • свесност и способност суочавања са естетским и етичким дилемама и њихово решавање;
 • писано и усмено излагање о проблемима и анализама, примерено академском нивоу и концепту студија;
 • способност рада у сложеним, непредвидивим, често специјализованим контекстима.

Предметно-специфичне способности:

 • идентификовање и дефинисање теоријских проблема и појмова, те њихово позиционирање у оквирима савремене комуниколошке теорије и праксе;
 • ауторитативно учешће у академској и професионалној комуникацији,  
 • способност извештавања о резултатима рада, независно и компетентно обликовање информација;
 • аутономија у употреби теоријских спознаја: способност показивања иницијативе и личне одговорности, повезивања знања и вештина;
 • способност преговарања и решавања конфликтних ситуација;
 • овладавање процесима самоевалуације;
 • изградња естетских и етичких вредности, шримерених мултикултурном окружењу;
 • компетентно коришћење савремене информационе технологије и квалитета нових медија.

Опис исхода учења: разумевање процеса у области комуниколошких наука, идентификовање, креирање и примена оперативних циљева медијских установа или ПР агенција и служби, у свим условима савременог пословања. Посебно се развијају знања, уверења, идеје и ставови истраживачког приступа, анализе и синтезе стечених знања, као и вештина креирања и преношења информација, уз мотивисање на ширење интелектуалног развоја и жељу за даљим усавршавањем. Дипломирани студенти биће теоријски едуковани и стручно обучени за практична и научна истраживања, развијајући квалитетне предуслове за почетак докторских студија.

 

Услови за упис на студијски програм

Кандидат, приликом уписа на Мастер академске студије комуникологије може остварити до 60 бодова:

 1. Успех на основним академским студијама: највише 55 бодова,
 2. Усаглашеност програма основних академских студија које је кандидат завршио и програма мастер академских студија комуникологије: највише 5 бодова