Центар за унапређење квалитета Филозофског факултета Универзитета у Нишу формиран је као организациона јединица Факултета из сфере образовно-научне делатности. Његово формирање непосредно је усклађено са континуираним настојањима Филозофског факултета да све активности из области високог образовања, научноистраживачког и научностручног рада прати, усавршава и приближава највишим стандардима академских заједница у националним и светским оквирима. Центар је образован у складу са Статутом Факултета и на основу стратешког плана рада и развоја. Повезан је са активностима Комисије за унапређење квалитета

Основна функција Центра усмерена је ка провери, унапређивању и обезбеђивању квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада на Филозофском факултету. Рад Центра усклађен је са Стратегијом обезбеђења квалитета, одговарајућим правилницима, Стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета (Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа Националног савета за високо образовање, Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета Филозофског факултета у Нишу, Акциони план за спровођење Стратегије обезбеђења квалитета).

У најзначајније задатке Центра за унапређење квалитета спадају:

 • спровођење поступка самовредновања и оцењивања квалитета студијских програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада,
 • спровођење електронске евалуације наставног процеса и студијских програма,
 • подношење извештаја о спроведеним поступцима самовредновања Наставно-научном већу,
 • достављање информација о резултатима самовредновања, као и других података од значаја за оцену квалитета свих поменутих нивоа активности и субјеката у систему обезбеђивања квалитета.

Виши степен организованости и ефективности у спровођењу основних активности које се тичу праћења, обезбеђења, унапређења и развоја квалитета постигнут је образовањем следећих радних група:

 • радна група за анализу успешности и ефикасности студирања
 • радна група за осигурање квалитета наставе (руководилац је др Марина Јањић)
 • радна група за праћење и унапређење квалитета научноистраживачког рада (руководилац је др Сузана Марковић Крстић).

Управница Центра је проф. др Јелена Опсеница Костић. Заменица управнице центра је доц. др Данијела Поповић Николић.

Чланови Центра су наставници, сарадници, ненаставно особље и студенти, именовани од стране Наставно-научног већа Филозофског факултета, на предлог већа департмана, секретаријата и студентског парламента:

 • Др Бранко Горгиев, редовни професор, Центар за стране језике
 • Др Марина Јањић, редовни професор, Департман за српски језик
 • Др Данијела Поповић Николић, ванредни професор, Департман за српску и компаративну књижевност
 • Др Иван Цветановић, ванредни професор, Департман за комуникологију и новинарство
 • Др Јелена Опсеница Костић, ванредни професор, Департман за психологију
 • Др Марија Јовановић, ванредни професор, Департман за педагогију
 • Др Сузана Марковић Крстић, ванредни професор, Департман за социологију
 • Др Бојан Благојевић, доцент, Департман за филозофију
 • Др Ђорђе Ђекић, доцент, Департман за историју
 • Др Јелена Лепојевић, доцент, Департман за руски језик и књижевност
 • Др Никола Бјелић, доцент, Департман за француски језик и књижевност
 • Љиљана Марковић, виши лектор, Департман за англистику
 • Невенка Јанковић, лектор, Департман за немачки језик и књижевност
 • Бојана Пуцаревић, асистент, Департман за социјалну политику и социјални рад

Ненаставно особље:

 • Весна Ранђеловић Ристић, Служба за наставу и студентска питања
 • Саша Богдановић, Рачунарски центар

Студенти:

 • Марко Сотировић
 • Александар Стаменковић