Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 02.07.2015.

Датум објављивања
02. јул 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, српски језик, русистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника и сарадника:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Методологија II и Филозофија науке и технике);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Прагматика и Семантика);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Основи синтаксе и Синтакса руског језика);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Медијско право и Медијска етика);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Књижевност и културни контекст и Пропаганда и јавност);
 6. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.ni.ac.rs/ispunjenost-uslova (образац се доставља и у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања).

Кандидати за избор сарадника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 11.06.2015.

Датум објављивања
11. јун 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, српска и компаративна књижевност, русистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија учења 2 и Методологија психолошких истраживања 2);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Деонтологија медија и Глобализација и медији);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Техника превођења и Методика наставе руског језика);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност 20. века);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања (од 11. до 26.06.2015. године)

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs/ispunjenost-uslova (образац се доставља и у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања).

Кандидати за избор сарадника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 30.04.2015.

Датум објављивања
30. април 2015.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
aнглоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Песништво енглеског романтизма и Аустралијске студије);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs/ispunjenost-uslova (образац се доставља и у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања).

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 28.03.2015.

Датум објављивања
28. март 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, педагогија, социологија, српски језик, англистичка лингвистика, русистичка лингвистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е     К О Н К У Р С

за избор наставника и сарадника:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Историја савремене филозофије I и II);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Историја етике I и II);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1 и Синтакса 2);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик и Методика наставе енглеског језика 2);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Творба речи руског језика и Морфологија именских речи руског језика);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Методика рада школског педагога и Статистика у педагошким истраживањима);
 7. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Основи педагогије и Настава грађанског васпитања);
 8. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Основи синтаксе руског језика и Синтакса руског језика);
 9. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Економска социологија и Социјална политика);
 10. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 28. марта до 14. априла 2015. године.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија).

Кандидати за избор сарадника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 09.02.2015.

Датум објављивања
09. фебруар 2015.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
српска и компаративна књижевност

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е     К О Н К У Р С

за избор наставника:

 1. Једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Српска књижевност XX века);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 9. до 23. фебруара 2015. године.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија).

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Страна 6 од 6