Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 12.05.2016.

Датум објављивања
12. мај 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, социологија, англистика, француски језик

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Aнглистика (Енглески језик на нематичним департманима);
 2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Логика 1 и Логика 2);
 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социјална политика и Економска социологија);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података);
 5. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Методика наставе социологије I);
 6. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1/2 и Писмено и усмено превођење);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника (за раднo местo под редним бројем 1.), од 12. до 26. маја 2016. године.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника (за радна места од редног броја 2 до 6), од 12. до 19. маја 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на NPAO web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 19.02.2016.

Датум објављивања
19. фебруар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, педагогија, српски језик, англистика, англистичка лингвистика, русистичка лингвистика, aнглоамеричка књижевност и култура, комуникологија, језик и студије медија, руска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Психологија (Психологија менталног здравља и Психологија медија);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Методологија педагогије и Истраживања у педагогији);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Лингвокултурологија и Морфологија глаголских речи);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Историја педагогије 1 и Историја педагогије 2);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Школски систем и Педагошка превенција поремећаја у понашању);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Културологија и Социологија града);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Преглед српских дијалеката и Ономастика српског језика);
 8. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика);
 9. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика, на одређено време, до повратка запослене са боловања;
 10. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика;
 11. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Савремени енглески језик 2);
 12. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја Југославије до 1941. године и Историја Југославије од 1941. године);
 13. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Историја (Методика наставе историје и Увод у историјске студије са методологијом);
 14. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Нови медији и Агенцијско новинарство);
 15. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима);
 16. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2);
 17. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Старословенски језик 1 и Старословенски језик 2);
 18. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик и Фонетика и фонологија);
 19. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије канадске културе и Студије британске културе);
 20. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Савремена руска књижевност и Историја руске културе);
 21. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника (за радна места од редног броја 1. до 9.), од 20. фебруара до 5. марта 2016. године.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника (за радна места од редног броја 10. до 21.), од 20. до 27. фебруара 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на NPAO web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 24.11.2015.

Датум објављивања
24. новембар 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, класични језици, неохеленистика, руска књижевност и култура, германистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Општа савремена историја до 1939. године и Општа савремена историја од 1939. године);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Класични језици и Неохеленистика (Латински и Старогрчки језик);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Књижевно превођење);
 4. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Мултиваријантна статистика и Психометрија);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и општим актима Факултета и Универзитета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно од 24.11.2015. до 8.12.2015. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs, а у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 25.09.2015.

Датум објављивања
25. септембар 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, социологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, англистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Менаџмент у образовању и Професионална и етичка питања психологије рада);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Социологија морала и Социологија односа међу половима);
 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Теорије когнитивног развоја и Основи педагошке психологије);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Методологија науке о књижевности);
 7. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Методика наставе социологије I);
 8. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије канадске културе и Студије британске културе);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и општим актима Факултета и Универзитета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно од 25. септембра до 9. октобра 2015. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs, а у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 02.07.2015.

Датум објављивања
02. јул 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, српски језик, русистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника и сарадника:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Методологија II и Филозофија науке и технике);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Прагматика и Семантика);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Основи синтаксе и Синтакса руског језика);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Медијско право и Медијска етика);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Књижевност и културни контекст и Пропаганда и јавност);
 6. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.ni.ac.rs/ispunjenost-uslova (образац се доставља и у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања).

Кандидати за избор сарадника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 11.06.2015.

Датум објављивања
11. јун 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, српска и компаративна књижевност, русистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија учења 2 и Методологија психолошких истраживања 2);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Деонтологија медија и Глобализација и медији);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Техника превођења и Методика наставе руског језика);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност 20. века);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања (од 11. до 26.06.2015. године)

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs/ispunjenost-uslova (образац се доставља и у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања).

Кандидати за избор сарадника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 30.04.2015.

Датум објављивања
30. април 2015.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
aнглоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Песништво енглеског романтизма и Аустралијске студије);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.ni.ac.rs/ispunjenost-uslova (образац се доставља и у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања).

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 28.03.2015.

Датум објављивања
28. март 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, педагогија, социологија, српски језик, англистичка лингвистика, русистичка лингвистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е     К О Н К У Р С

за избор наставника и сарадника:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Историја савремене филозофије I и II);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Историја етике I и II);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Синтакса 1 и Синтакса 2);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик и Методика наставе енглеског језика 2);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Творба речи руског језика и Морфологија именских речи руског језика);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Методика рада школског педагога и Статистика у педагошким истраживањима);
 7. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Основи педагогије и Настава грађанског васпитања);
 8. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Основи синтаксе руског језика и Синтакса руског језика);
 9. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Економска социологија и Социјална политика);
 10. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 28. марта до 14. априла 2015. године.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија).

Кандидати за избор сарадника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 09.02.2015.

Датум објављивања
09. фебруар 2015.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
српска и компаративна књижевност

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е     К О Н К У Р С

за избор наставника:

 1. Једног сарадника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Српска књижевност XX века);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању и Статутом Факултета.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 9. до 23. фебруара 2015. године.

Кандидати за избор наставника уз пријаву подносе следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија).

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Страна 6 од 6