Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 23.02.2022.

Датум објављивања
23. фебруар 2022.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
психологија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

             

              1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Методологија психолошких истраживања 1 и Примењена социјална психологија);

                 

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно до 10.03.2022. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 15.12.2021.

Датум објављивања
15. децембар 2021.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
српски језик, англистичка лингвистика, француски језик, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Романистика (Француски језик А2.1 и Француски језик Б1.1);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Култура комуницирања и Медијска публика);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Српски језик и Примењена фонетика и фонологија);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у психолингвистику и Консекутивно превођење);

                 

         Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

              Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно до 30.децембра 2021. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Конкурсни материјал кандидати могу доставити и у електронској форми.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 27.10.2021.

Датум објављивања
27. октобар 2021.
Конкурс за избор
сарадника
Научне области
немачки језик

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Немачки језик (Синтакса немачког језика 1 и Савремени немачки језик 1);

                 

      Услови за стицање звања и заснивање радног односа сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 4. новембра 2021. године.

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

           Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Конкурсни материјал кандидати могу доставити и у електронској форми.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 15.09.2021.

Датум објављивања
15. септембар 2021.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, педагогија, комуникологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, русистичка лингвистика, немачки језик

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српски језик (Старословенски језик I и II и Историја књижевног језика);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Основе психологије личности и Основе психологије индивидуалних разлика);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна лирска поезија и народна проза и Вештина писања);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Творба речи руског језика и Морфологија именских речи руског језика);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Статистика у педагошким истраживањима и Увод у професију педагога);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 8 и Морфологија немачког језика 1);
 7. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарска стилистика и Увод у новинарство);

                  Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 30. септембра 2021. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 23. септембра 2021. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Конкурсни материјал кандидати могу доставити и у електронској форми. Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 23.06.2021.

Датум објављивања
23. јун 2021.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
социологија, српски језик, право

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Социологија (Основи социологије на нематичним департманима и Социологија мањинских идентитета);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Социологија (Социјална демографија и Социологија омладине);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Лингвометодика и Српски језик као страни);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Право (Медијско право и Људска права);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

           

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 8. јула 2021. године.

           

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 28.04.2021.

Датум објављивања
28. април 2021.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, српска и компаративна књижевност, англистичка лингвистика, француски језик, руска књижевност и култура

текст конкурса

 1. ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

  УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

  ул. Ћирила и Методија бр. 2.

  О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

   

  за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

  1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Увод у логику 1 и Логика 1);
  2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност неомодернизма (1941-1980) и Књижевност краја 20. и почетка 21. века у друштвеном контексту);
  3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 3 и Контрастивна лингвистика);
  4. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2);
  5. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Руски романтизам);

                   

              Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

              Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 13. маја 2021. године.

              Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 6. маја 2021. године.

              Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

              Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

              Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми.

              Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 03.03.2021.

Датум објављивања
03. март 2021.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, социологија, српски језик, англистика, француски језик, комуникологија, језик и студије медија, француска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англистика (Енглески језик 1 и Енглески језик 2);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Преглед српских дијалеката и Српска ономастика);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психометрија и Мултиваријантна анализа);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Пропаганда и јавност и Штампа и онлајн жанрови и форме);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Образовање и социјална селекција);
 7. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1 и Писмено и усмено превођење);
 8. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Француска књижевност прве половине 20. века);       

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 18. марта 2021. године.

            Конкурс је  отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 11. марта 2021. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 27.01.2021.

Датум објављивања
27. јануар 2021.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
англоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ул. Ћирила и Методија бр. 2.
О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом:

 • Jедног наставника у звање доцент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Увод у студије британске културе и Британске студије - Визуелни приступ);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 11. фебруара 2021. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета https://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу https://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на https://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

Конкурсни материјал кандидати могу доставити и у електронској форми.

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 09.12.2020.

Датум објављивања
09. децембар 2020.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
педагогија, социологија, српски језик, англистичка лингвистика, aнглоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 • Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Педагогија (Методологија педагогије и Истраживања у педагогији);
 • Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Историја педагогије 1 и 2 и Савремени педагошки правци);
 • Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Школски систем и Педагошка превенција поремећаја у понашању);
 • Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија културе и Социологија града);
 • Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Прозодија српског језика и Фонетика са фонологијом);
 • Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англо-америчка књижевност и култура (Америчка књижевност-класици и Америчка књижевност-драма);
 • Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2);

         Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 24. децембра 2020. године.

            Конкурс је  отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 17. децембра 2020. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 11.11.2020.

Датум објављивања
11. новембар 2020.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, комуникологија, руска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 • Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Књижевно превођење);
 • Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Методика наставе филозофије 1 и Методика наставе филозофије 2);
 • Jедног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Политичко комуницирање и Теорија јавног мњења);
 • Jедног наставника у звање доцент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Савремени медијски системи и Глобализација и медији);
 • Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руска књижевност друге половине XX века);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 26. новембра 2020. године.

            Конкурс је  отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 19. новембра 2020. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на  www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење о уписаним мастер академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.