Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 06.12.2016.

Датум објављивања
06. децембар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, русистичка лингвистика, германистика, социјална политика и социјални рад

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2);
 2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем);
 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Социјални рад у школи и Социјални рад са групом);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социјална политика и социјални рад (Психосоцијалне интервенције у кризи и Социјални рад у заједници);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психологија и Психологија у образовању);
 6. Једног сарадника у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 5 и Немачки језик 6);
 7. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика руског језика и Правопис руског језика);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за раднo местo под редним бројем 1) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 07.12. до 21.12.2016. године.

Конкурс за избор сарадника (за радна местo од редног броја 2 до редног броја 7) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 07.12. до 14.12.2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 25.10.2016.

Датум објављивања
25. октобар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, германистика, романистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Романистика (Француски језик на нематичним департманима и Методика наставе француског језика);
 3. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима – почетни ниво);
 4. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима - Немачки језик 1 и Немачки језик 2);
 5. Једног сарадника у звање лектор за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за радна места од редног броја 1 до 5) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 26.10. до 09.11.2016. године.

Конкурс за избор сарадника (за раднo местo са редним бројаем 5) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 26.10. до 02.11.2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs. За попуњавање обрасца потребно је да кандидат има кориснички налог на порталу http://www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог, потребно је да се обрати Рачунарском центру Филозофског факултета (e-mail ).

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама и уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 62. став 4. Закона о високом образовању.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (CD или DVD).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 15.09.2016.

Датум објављивања
15. септембар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, психологија, социологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, англистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Основи социологије на нематичним департманима и Социологија мањинских идентитета);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Историја књижевног језика и Старословенски језик I и II);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Основе психологије личности и Психологија индивидуалних разлика);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна књижевност и Креативно писање);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Српска књижевност 18. и 19. века и Основе академског писања);
 7. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 5 и Савремени енглески језик 6);
 8. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Методика наставе филозофије 1 и Методика наставе филозофије 2);
 9. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психолошко саветовање) до повратка запослене са породиљског одсуства;
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика) са непуним радним временом, 50% од пуног радног времена;
 11. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор наставника (за радна места од редног броја 1 до 6) отворен је петнаест дана од дана објављивања, односно од 16. до 30. септембра 2016. године.

Конкурс за избор сарадника (за радна места од редног броја 7 до 11) отворен је осам дана од дана објављивања, односно од 16. до 23. септембра 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 07.07.2016.

Датум објављивања
07. јул 2016.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
психологија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психологија слободног времена);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, од 8. до 22. јула 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику (у Word формату). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 05.07.2016.

Датум објављивања
05. јул 2016.
Конкурс за избор
сарадника
Научне области
филозофија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Филозофија (Историја античке филозофије 1 и Историја средњевековне филозофије 1);
 2. Jедног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 1 и Историја естетике 2);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс за избор сарадника је отворен осам дана од дана објављивања, од 6. до 13. јула 2016. године.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама. Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 07.06.2016.

Датум објављивања
07. јун 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, историја, психологија, педагогија, социологија, новинарство, комуникологија, српски језик

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социјална демографија и Социологија омладине);

2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна лирска поезија и народна проза и Народна епска поезија);

3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Историја (Историја Византије и Византијска цивилизација);

4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност и Упоредно проучавање јужнословенских књижевности).

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника (за радна места под редним бројем 1, 2. и 3.), односно од 8. до 22. јуна 2016. године.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника (за радно место под редним бројем 4.), односно од 8. до 15. јуна 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама. Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 12.05.2016.

Датум објављивања
12. мај 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, социологија, англистика, француски језик

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Aнглистика (Енглески језик на нематичним департманима);
 2. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Филозофија (Логика 1 и Логика 2);
 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социјална политика и Економска социологија);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Научни метод у социологији и Увод у анализу података);
 5. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Методика наставе социологије I);
 6. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1/2 и Писмено и усмено превођење);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника (за раднo местo под редним бројем 1.), од 12. до 26. маја 2016. године.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника (за радна места од редног броја 2 до 6), од 12. до 19. маја 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на NPAO web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 19.02.2016.

Датум објављивања
19. фебруар 2016.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, педагогија, српски језик, англистика, англистичка лингвистика, русистичка лингвистика, aнглоамеричка књижевност и култура, комуникологија, језик и студије медија, руска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Психологија (Психологија менталног здравља и Психологија медија);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Методологија педагогије и Истраживања у педагогији);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Русистичка лингвистика (Лингвокултурологија и Морфологија глаголских речи);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Историја педагогије 1 и Историја педагогије 2);
 5. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Школски систем и Педагошка превенција поремећаја у понашању);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Културологија и Социологија града);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Преглед српских дијалеката и Ономастика српског језика);
 8. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Српски језик (Фонетика са фонологијом и Прозодија српског језика);
 9. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика, на одређено време, до повратка запослене са боловања;
 10. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика;
 11. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Савремени енглески језик 2);
 12. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја Југославије до 1941. године и Историја Југославије од 1941. године);
 13. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Историја (Методика наставе историје и Увод у историјске студије са методологијом);
 14. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Нови медији и Агенцијско новинарство);
 15. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања и Менаџмент у медијима);
 16. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Морфологија 1 и Морфологија 2);
 17. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Старословенски језик 1 и Старословенски језик 2);
 18. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик и Фонетика и фонологија);
 19. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије канадске културе и Студије британске културе);
 20. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Савремена руска књижевност и Историја руске културе);
 21. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руски модернизам);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу и Правилником о избору у звања наставника и сарадника Филозофског факултета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставника (за радна места од редног броја 1. до 9.), од 20. фебруара до 5. марта 2016. године.

Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника (за радна места од редног броја 10. до 21.), од 20. до 27. фебруара 2016. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на NPAO web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 24.11.2015.

Датум објављивања
24. новембар 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, класични језици, неохеленистика, руска књижевност и култура, германистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС

за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Општа савремена историја до 1939. године и Општа савремена историја од 1939. године);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Класични језици и Неохеленистика (Латински и Старогрчки језик);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руска књижевност друге половине XX века и Књижевно превођење);
 4. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Германистика (Немачки језик на нематичним департманима);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Мултиваријантна статистика и Психометрија);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и општим актима Факултета и Универзитета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно од 24.11.2015. до 8.12.2015. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу http://www.npao.ni.ac.rs, а у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 25.09.2015.

Датум објављивања
25. септембар 2015.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, социологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, англистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Ул. Ћирила и Методија бр. 2.
ОБЈАВЉУЈЕ КОНКУРС
за избор наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Менаџмент у образовању и Професионална и етичка питања психологије рада);
 2. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социологија (Социологија морала и Социологија односа међу половима);
 3. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија уметности и Методологија психолошких истраживања 1);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Теорије когнитивног развоја и Основи педагошке психологије);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српски језик (Увод у методику и методика наставе српског језика и Методика наставе књижевности);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Теорија књижевности и Методологија науке о књижевности);
 7. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Методика наставе социологије I);
 8. Једног сарадника у звање сарадник у настави за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Студије канадске културе и Студије британске културе);

Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и општим актима Факултета и Универзитета у Нишу.

Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно од 25. септембра до 9. октобра 2015. године.

Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија) и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs, а у електронском облику на е-mail адресу или на CD–у приликом конкурисања.

Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном и електронском облику. Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверену фотокопију дипломе о високој школској спреми, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, а за избор сарадника у настави уверење о уписаним мастер академским студијама.

Конкурсни материјал може се доставити и у електронској форми (на CD–у).

Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.