Google Translate

Конкурси Филозофског факултета

Конкурс Филозофског факултета од 27.03.2024.

Датум објављивања
27. март 2024.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
комуникологија, српски језик, српска и компаративна књижевност, француски језик, немачки језик, aнглоамеричка књижевност и култура, француска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Упоредно проучавање јужнословенских књижевности, Књижевност за децу);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Ренесансна енглеска књижевност, Стваралаштво Вилијема Шекспира);
 3. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Средњовековна енглеска књижевност, Викторијанска књижевност);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Српски језик (Правопис, Савремени српски језик, Продуктивни типови творбе у српском језику);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска поезија симболизма, Француска књижевност ХХ века);
 6. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 7, Методика наставе немачког језика 1);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Француска књижевност и култура (Старофранцуска књижевност, Француска књижевност реализма);
 8. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1, Савремени енглески језик 2);
 9. Једног сарадника у звање асистент са докторатом за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Увод у новинарство, Наративно новинарство);
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 1, Писмено и усмено превођење);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021-др. закон и 76/2023), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 4/21), Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставника („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 2/20, 1/21, 5/22), Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 11.02.2022. године) и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу (број 149/1-7-01 од 16.05.2018. године).

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 11. априла 2024. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 4. априла 2024. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је најпре да попуни електронску форму на адреси https://www.filfak.ni.ac.rs/prijave/npao

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

            Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Конкурс Филозофског факултета од 06.12.2023.

Датум објављивања
06. децембар 2023.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, социологија, руска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба до краја 11. века и Историја Срба у 12. и 13. веку);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Социологија (Савремене социолошке теорије и Социјална стратификација);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Руска књижевност и култура (Савремена руска књижевност и Историја руске културе);
 4. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Психологија наставе и Психологија у образовању);
 5. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Економска социологија и Социјална политика);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања и Насиље, васпитно занемаривање и злостављање деце);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021-др. закон и 76/2023), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 4/21), Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставника („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 2/20, 1/21, 5/22), Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 11.02.2022. године) и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу (број 149/1-7-01 од 16.05.2018. године).

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 21.12.2023. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 14.12.2023. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је најпре да попуни електронску форму на адреси https://www.filfak.ni.ac.rs/prijave/npao

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 20.09.2023.

Датум објављивања
20. септембар 2023.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
историја, социологија, француски језик

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Општа историја од 1492. до 1650. године и Општа историја од 1650. до 1789. године);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Историја Срба од 1800. до 1878. године и Историја Срба од 1878. до 1918. године);
 3. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Француски језик (Лексичка морфологија и Лексичка семантика);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија града и Историја социјалних теорија II);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Социологија породице и Социологија религије);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 4/21), Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставника („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 2/20, 1/21, 5/22) и Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 11.02.2022. године).

             Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 5.10.2023. године.

             Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је најпре да попуни електронску форму на адреси https://www.filfak.ni.ac.rs/prijave/npao

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 28.06.2023.

Датум објављивања
28. јун 2023.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, психологија, педагогија, англистика, немачки језик, aнглоамеричка књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Филозофија (Онтологија II и Историја савремене филозофије I);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Увод у клиничку психологију и Психопатологија – посебни део);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Немачки језик (Савремени немачки језик 1 и Методика наставе немачког језика 2);
 4. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Педагогија (Теорије интелектуалног васпитања и Високошколска педагогија);
 5. Једног наставника у звање наставник страног језика за ужу научну област Англистика (Енглески језик Б1.1 и Енглески језик Б1.2);
 6. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Америчка књижевност – класици и Америчка књижевност – драма и кратка прича);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 4/21), Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставника („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 2/20, 1/21, 5/22), Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 11.02.2022. године) и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу (број 149/1-7-01 од 16.05.2018. године).

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 13. јула 2023. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 6. јула 2023. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 26.04.2023.

Датум објављивања
26. април 2023.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
филозофија, психологија, педагогија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Психологија породице и Квалитативна истраживања у психологији);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Педагогија (Педагогија – нематични департмани и Андрагогија);
 3. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Филозофија (Историја естетике 2 и Естетика 2);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 4/21), Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставника („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 2/20, 1/21, 5/22) и Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 11.02.2022. године).

              Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно до 11. маjа 2023. године.

       Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 22.02.2023.

Датум објављивања
22. фебруар 2023.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
социологија, англистичка лингвистика, француски језик, комуникологија, језик и студије медија

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Социологија (Социологија васпитања и образовања, Социологија старења);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Методологија медијског истраживања, Односи с јавношћу);
 3. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Новинарска стилистика, Реторика);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Међукултурно комуницирање и медији, Увод у социјалистичку медијску културу);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Француски језик (Историја француског језика, Граматичка морфологија);
 6. Једног сарадника у звање лектор или виши лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 4, Фонетика и фонологија);

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању ("Службени гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 - др. закони, 11/2021-аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др. закон), Статутом Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 4/21), Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 5/2022), Ближим критеријумима за избор наставника („Гласник Универзитета у Нишу", бр. 2/20, 1/21, 5/22), Статутом Филозофског факултета у Нишу (бр. 44/1-2-2 од 11.02.2022. године) и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу (број 149/1-7-01 од 16.05.2018. године).

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 9. марта 2023. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 2. марта 2023. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 07.12.2022.

Датум објављивања
07. децембар 2022.
Конкурс за избор
наставника
Научне области
психологија, српска и компаративна књижевност

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 за избор у звање и заснивање радног односа наставника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Народна епска поезија и Књижевност у настави);
 2. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Психологија (Педагошка психологија и Савремени теоријски модели и истраживања у развојној психологији);

            

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Ближим критеријумима за избор наставника и Статутом Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања, односно до 22.12.2022. године.

           Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

           Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 07.09.2022.

Датум објављивања
07. септембар 2022.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
психологија, педагогија, англистичка лингвистика, aнглоамеричка књижевност и култура, неохеленистика

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом на Филозофском факултету у Нишу:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Психологија (Психологија одраслог и старог доба и Развојна психологија детињства);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Педагогија (Дидактика 1 и 2 и Докимологија);
 3. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Увод у лингвистику и студије енглеског језика и Теме из опште и англистичке лингвистике);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Англоамеричка књижевност 1 и Англоамеричка књижевност 2);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Неохеленистика (Грчки језик А1.1 и Грчки језик А1.2);
 6. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Теорије развојне психопатологијеи Психопатологија детињства и младости);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психолошко саветовање и Здравствена психологија);
 8. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Педагогија (Предшколска педагогија и Школска педагогија);

                 

           

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Ближим критеријумима за избор наставника, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 22.09.2022. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 15.09.2022. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи (за кандидате који поседују наведено искуство), уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 08.06.2022.

Датум објављивања
08. јун 2022.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
историја, психологија, социологија, српска и компаративна књижевност, англистичка лингвистика, комуникологија, језик и студије медија, социјални рад

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Историја (Историја старог Рима, Историја старе Грчке и хеленистичког света, Историјска географија античког доба);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Српска и компаративна књижевност (Општа књижевност од сумерске књижевности до ренесансе и Општа књижевност од ренесансе до модернизма);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Савремена историја српског народа 1, Савремена историја српског народа 2, Балкански ратови);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Социологија (Увод у социологију и Социологија рада);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Радијско новинарство и Радијско новинарство у дигиталном добу);
 6. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Комуникологија, језик и студије медија (Теорија медија и Фотографија у медијима);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социјални рад (Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем);
 8. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Социјални рад (Пенални и постпенални социјални рад и Социјална заштита);
 9. Једног сарадника у звање лектор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Методика наставе енглеског језика 1 и 2 и Савремени енглески језик 5);
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Општа психопатологија и Психологија маркетинга);
 11. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Клиничка психодијагностика и Психодијагностика деце);
 12. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Психологија (Мултиваријатна статистика и Психометрија);

                 

           

         Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 23. јуна 2022. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 16. јуна 2022. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Конкурс Филозофског факултета од 30.03.2022.

Датум објављивања
30. март 2022.
Конкурс за избор
наставника, сарадника
Научне области
филозофија, историја, психологија, англистичка лингвистика, русистичка лингвистика, француски језик, aнглоамеричка књижевност и култура, француска књижевност и култура

текст конкурса

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

ул. Ћирила и Методија бр. 2.

О Б Ј А В Љ У Ј Е    К О Н К У Р С

 

за избор у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника са пуним радним временом:

 1. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Филозофија (Историја нововековне филозофије 1 и Историја нововековне филозофије 2);
 2. Једног наставника у звање ванредни или редовни професор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 2 - Морфосинтакса и Савремени француски језик 4 - Синтакса просте реченице);
 3. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Историја (Историја Византије, Византијска цивилизација и Византијски човек и друштво);
 4. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англистичка лингвистика (Савремени енглески језик 1 и Развијање прагматичке компетенције у настави енглеског језика);
 5. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Англоамеричка књижевност и култура (Америчке студије и Афроамеричке студије);
 6. Једног наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Француска књижевност и култура (Француска књижевност романтизма и Савремена француска књижевност);
 7. Једног наставника у звање доцент за ужу научну област Психологија (Психологија менталног здравља и Клиничко социјална психологија);
 8. Једног сарадника у звање виши лектор за ужу научну област Француски језик (Савремени француски језик 7 - анализа дискурса: лекторске вежбе и Савремени француски језик 8 - анализа дискурса: лекторске вежбе);
 9. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Историја (Историја старе Грчке и хеленистичког света, Историја старог Рима и Историјска географија античког доба);
 10. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Англистичка лингвистика (Морфологија енглеског језика и Савремени енглески језик 2);
 11. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Русистичка лингвистика (Фонетика и фонологија руског језика и Техника превођења);
 12. Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Руска књижевност и култура (Руски романтизам и Руска књижевност XX века);

                 

            Услови за стицање звања и заснивање радног односа наставника и сарадника прописани су Законом о високом образовању, Правилником о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу, Статутом Филозофског факултета у Нишу и Правилником о избору у звања сарадника Филозофског факултета у Нишу.

            Конкурс је отворен петнаест дана од дана објављивања за избор наставникa, односно до 14. априла 2022. године.

            Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања за избор сарадника, односно до 7. априла 2022. године.

            Кандидати за избор наставника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ). Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву кандидати подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверење о докторирању (оригинал или оверена фотокопија), потврду о најмање три године педагошког искуства у високошколској установи, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању и попуњен, одштампан и потписан образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који се налази на web порталу Универзитета у Нишу www.npao.ni.ac.rs За попуњавање обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог на www.npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог потребно је да се јави Служби за опште и правне послове Филозофског факултета у Нишу ()

            Кандидати за избор сарадника подносе пријаву на конкурс у штампаном облику и електронском облику (Word верзија, е-mail адреса ).

Образац за пријаву преузима се са web портала Факултета http://www.filfak.ni.ac.rs/preuzimanje/category/186-obrasci-izbor-u-zvanja или у Служби за опште и правне послове Факултета. Уз пријаву подносе и следећа документа: биографију, библиографију, радове, оверене фотокопије диплома о завршеним нивоима студија, оверену фотокопију дипломе о одговарајућем магистеријуму заједно са потврдом о прихваћеној теми докторске дисертације или уверење о уписаним докторским академским студијама, уверење надлежне полицијске управе да против њих није изречена правноснажна пресуда за кривична дела из члана 72. став 4. Закона о високом образовању.

            Неблаговремено приспеле пријаве и пријаве без комплетне документације неће бити разматране.

Страна 1 од 6