Google Translate

Одржана промоција издања наставника Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност

Факултетска дешавања  ::  уторак, 19.02.2019.  ::   Галеријa

Наставници и сарадници Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну књижевност представили су своја издања објављена у претходној академској години. 

Публикације Филозофског факултета резултат су непосредне и делотворне међууниверзитетске сарадње: часописи, зборници радова са научних скупова, зборници радова поводом значајних јубилеја и представљају важан део фонда Издавачког центра Филозофског факултета, чије се оснивање такође везује за предаваче на студијском програму Србистика. 

На промоцији су говорили: проф. др Горан Максимовић, проф. др Недељко Богдановић, проф. др Јордана Марковић, проф. др Снежана Милосављевић Милић, проф. др Надежда Јовић, доц. др Кристина Митић, доц. др Маја Вукић, доц. др Снежана Божић, доц. др Татјана Трајковић и Оливера Марковић, а том приликом представљене су следеће публикације:

А) ЧАСОПИСИ

 • Philologia Mediana 10; 
 • Исходишта;
 • „Свети Сава и осам векова Српске Цркве“: тематски број часописа Црквене студије, Ниш: Центар за црквене студије 2019.
 • Зборник Божидар Вуковић и српска књига у Венецији (поводом пет векова штампартсва у Венецији), Ниш: Центар за црквене студије 2018.

Б) ЗБОРНИЦИ СА НАУЧНИХ СКУПОВА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СРБИСТИКЕ, ЗБОРНИЦИ ПОВОДОМ ЗНАЧАЈНИХ ЈУБИЛЕЈА

 • Зборник радова Музика у култури Срба и Бугара, Ниш: Филозофски факултет 2018, говори: доц. др Маја Вукић
 • Опсцена лексика у српском језику, зборник радова, ур. проф. др Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет 2017.  
 • Александар Белић – 110 година од појаве Српског дијалектолошког зборника, уредник проф. др Јордана Марковић, Ниш: Филозофски факултет 2017.
 • Од наратива до наративности: међународни зборник радова поводом пола века наратологије, уреднице: проф. др Снежана Милосављевић Милић, доц. др Јелена Јовановић, Мирјана Бојанић Ћирковић, Ниш: Филозофски факултет – Универзитет у Нишу 2018.

 

В) СТРУЧНА МОНОГРАФИЈА

 • Снежана Божић, Пријатељство на Мрежи – о интернету и настави књижевности, Ниш: Филозофски факултет 2018; 

Г) УНИВЕРЗИТЕТСКИ УЏБЕНИЦИ

 • Ирена Цветковић Теофиловић, Јелена Стошић, Практикум из историје српског књижевног језика, Ниш: Филозофски факултет 2018. 

Д) ШКОЛСКИ УЏБЕНИЦИ

 • Похвала, читанка за пети разред основне школе, Београд: Герундијум 2018. Ауторке: доц. др Снежана Божић, проф. др Снежана Милосављевић Милић, доц. др Јелена Јовановић, др Мирјана Бојанић Ћирковић. 
 • Похвала језику: граматика за пети разред основне школе, Београд: Герундијум 2018. Ауторке: доц. др Маја Вукић, Сузана Петровић, Снежана Савић, Јулијана Ћоровић. 
 • Читанка за 8. разред основне школе и Читанка за 9. разред основне школе, РС: Завод за уџбенике и наставна средства РС 2018. Ауторке: проф. др Снежана Милосављевић Милић, Нина Говедар. 

Ђ) РЕЧНИЦИ

 • Јордана Марковић, Татјана Трајковић, Речник жаргонизама јужне пруге; Ниш: Филозофски факултет 2018. 

Е) ПРИРЕЂЕНА ИЗДАЊА

 • Снежана Милосављевић Милић (прир.), Есеји и критике, Сабрана дела Бранка Миљковића, Ниш: НКЦ, 2018.