Google Translate

Одлука о радном времену у згради Факултета (18.1.2021)

Одлуке и обавештења  ::  петак, 15.01.2021.

На основу Одлуке o прoглaшeњу бoлeсти COVID-19 изaзвaнe вирусom SARS-COV-2 зaрaзнom бoлeшћу, члана 69. Статута, члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14), Одлуке Наставно-научновг већа Факултета о начину реализације наставе на Факултету број 311/1-2-01 од 23.9.2020. године и број 361/1-1-01 од 26.10.2020. године, Одлуке декана Факултета о радном времену на Факултету број 159/1-01 од 3.5.2017. године, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 13.1.2021. године, донела је Одлуку о радном времену у згради Факултета:

1. Утврђује се радно време у згради Филозофског факултета Универзитета у Нишу, почев од 18.1.2021. године у складу са Одлуком декана Факултета о радном времену на Факултету број 159/1-01 од 3.5.2017. године, на следећи начин: сви видови наставних активности и рад служби Секретаријата Факултета у згради Факултета одвијају се од 8:00 до 20:30 часова.

2. Одлука се примењује од 18.1.2021. године. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у згради Факултета број 415/1-01 од 23.11.2020. године.