Google Translate

Одлука о радном времену у згради Факултета (23.11.2020)

Одлуке и обавештења  ::  понедељак, 23.11.2020.

На основу Одлуке o прoглaшeњу бoлeсти COVID-19 изaзвaнe вирусom SARS-COV-2 зaрaзнom бoлeшћу (Сл. глaсник РС бр. 23/2020, 24/2020, 27/2020, 28/2020, 30/2020, 32/2020, 35/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 45/2020, 48/2020, 49/2020, 59/2020, 60/2020, 66/2020, 67/2020, 72/2020, 73/2020, 75/2020, 76/2020, 84/2020, 98/2020, 100/2020, 106/2020, 107/2020, 108/2020 и 116/2020), члана 69. Статута, члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14), Одлуке Наставно-научновг већа Факултета о начину реализације наставе на Факултету број 311/1-2-01 од 23.9.2020. године и број 361/1-1-01 од 26.10.2020. године,  декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 23.11.2020. године, донела је Одлуку о радном времену у згради Факултета:

  1. Утврђује се радно време у згради Филозофског факултета Универзитета у Нишу, почев од 23.11. 2020. године, на следећи начин: сви видови наставних активности и рад служби Секретаријата Факултета у згради Факултета одвијају се од 8.00 до 15.00 часова.
  2. Одлука ступа на снагу даном доношења.