Google Translate

Одлука о радном времену на Факултету

Одлуке и обавештења  ::  среда, 03.05.2017.

На основу члана 55 и 56. Закона о раду РС (Сл. гл. РС 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), члана 46. Правилника о раду Филозофског факултета у Нишу, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 03.05.2017. године, донела је

О Д Л У К У

о радном времену на Факултету

Утврђује се радно време запослених на Филозофском факултету у току дана, радне недеље и месеца, на следећи начин:

1. Радно време запослених на Факултету је 40 часова недељно.

2. Радно време служби Секретаријата Факултета (Служба за наставу и студентска питања, Служба за мастер и докторске студије, Служба за опште и правне послове, Финансијска служба, Кабинет декана, Издавачки центар, Канцеларија за међународну сарадњу, Центар за подршку и развој каријере студената) је од 8:00 до 15:00 часова у току радне недеље. Сваки запослени има пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) и једну радну суботу у месецу.
Суботом дежура по један запослени у свакој служби према распореду који утврђује шеф Службе.

3. Радно време Техничке службе Секретаријата Факултета је од 7:00 до 21:30 часова у току радне недеље. Сваки запослени има пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) и једну радну суботу у месецу.
Суботом дежура један запослени у служби према распореду који утврђује шеф Службе.
Рад у служби одвија се у две смене и то прва смена од 7:00 до 14:30 часова, а друга смена од 14:00 до 21:30 часова.
Радно време спремачице у Деканату је од 7:00 до 15:00 часова, пет радних дана у недељи.
Радно време портира у Техничкој служби је од 7:00 до 21:30 час.

4. Радно време Библиотеке Факултета је од 8:00 до 19:30 часова у току радне недеље.
Сваки запослени има пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) и једну радну суботу у месецу.
Суботом дежура један запослени у библиотеци према распореду који утврђује шеф Библиотеке.
Рад у библиотеци одвија се у две смене и то прва смена од 8:00 до 15:00 часова, а друга смена од 12:30 до 19:30 часова.

5. Радно време Рачунарског центра је од 8:00 до 19:00 часова у току радне недеље.
Сваки запослени има пет радних дана у недељи (од понедељка до петка) и једну радну суботу у месецу.
Суботом дежура један запослени у Рачунском центру према распореду који утврђује шеф Рачунског центра.
Рад у Рачунском центру одвија се у две смене и то прва смена од 8:00 до 15:00 часова, а друга смена од 12:00 до 19:00 часова.

6. Запослени на Факултету користе одмор у току рада у трајању од најмање 30 минута.
Шеф службе одређује начин коришћења одмора у току рада, тако да се процес рада не прекида.

7. Радно време наставника и сарадника је 20 часова недељно у настави и 20 часова недељно научноистраживачког рада, према студијском програму, распореду предавања, вежби и консултација, распореду седница факултетских органа.

8. Настава на Факултету одвија се од 8:30 до 20:30 часова, према утврђеном распореду часова.

9. Поред одредаба ове одлуке, на радно време запослених на Филозофском факултету у Нишу примењиваће се и одредбе Закона о раду и Закона о верским и државним празницима Републике Србије.

10. Одлука ступа на снагу дана 03.05.2017. године, од када ће се примењивати. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука декана о радном времену бр. 46/1-01 од 23.01.2017. године

11. Одлуку доставити декану факултета, продеканима, управницима департмана, шефовима служби и објавити на интернет сајту Факултета.

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
Проф. др Наталија Јовановић