Google Translate

Начин реализације наставе у јесењем семестру академске 2020/2021. године

Одлуке и обавештења  ::  четвртак, 29.10.2020.  ::   Прилози

Комплетне текстове начина реализације наставе на основним и мастер академским студијама можете преузети у облику PDF из листе прилога на дну стране.


Јесењи семестар почиње 1. октобра 2020. године. Семестар почиње доделом индекса студентима прве године, која ће се одвијати према посебно утврђеном распореду 1. и 2. октобра 2020. године. У периоду од 5. до 10. октобра, департмани ће за студенте прве године организовати представљање студијског програма, изборних предмета, услова студирања, упутити студенте у коришћење е-индекса и у начин реализације наставе. Настава обавезних предмета ће за студенте свих година студија почети 12. октобра 2020. године, а настава изборних предмета ће почети пошто се заврши изјашњавање студената за изборне предмете (19. октобра за студенте прве године и 26. октобра за студенте осталих година основних академских студија). Настава ће се у јесењем семестру одвијати према распореду часова за сваки студијски програм и годину студија, а часове активне наставе (предавања и вежбе) реализоваће наставници и сарадници према расподели часова коју предлажу департмани, а усваја Наставно-научно веће.

С обзиром на епидемиолошку ситуацију у вези са ширењем инфекције COVID-19, као и прописане мере заштите и препоруке Кризног штаба Владе РС, а након обављених консултација управе Факултета са представницима студената, настава ће на Филозофском факултету Универзитета у Нишу у јесењем семестру академске 2020/2021. године бити  реализована на следећи начин:

 • Студенти прве године основних академских студија имаће комбиновану наставу - на Факултету и на даљину. Студенти једног студијског програма биће подељени у две или више група, колико је потребно да би се студенти сместили у амфитеатре и учионице уз поштовање прописане физичке удаљености. У току једне недеље наставу на Факултету имају студенти прве групе, а осталим студентима ће наставници и сарадници материјале коришћене на настави учинити доступним преко апликације Google Classroom, а по потреби и према могућностима, и Google Meet. Наредне недеље, наставу на Факултету има друга група, а сви остали преко апликације Google Classroom (а по потреби и према могућностима, и преко апликације Google Meet). Настава за студенте прве године основних академских студија ће се одвијати наизменичним смењивањем група на описани начин све док епидемиолошка ситуација то дозвољава. Уколико дође до погоршања епидемиолошке ситуације, прећи ће се на реализацију наставе на исти начин као за студенте свих осталих година студија.
 • Студенти друге, треће и четврте године основних академских студија, студенти мастер академских и докторских академских студија имаће такође комбиновану наставу, организовану на следећи начин: предавања ће се за све студенте одржавати преко апликације Google Meet, а материјали и задаци за рад ће студентима бити достављани преко апликације Google Classroom. Када је реч о часовима вежби, оне часове које је могуће реализовати преко апликација Google Meet и Google Classroom треба реализовати за све студенте на даљину. Делове практичне наставе које није могуће реализовати на даљину, наставници и сарадници ће реализовати на Факултету, тако што ће организовати активности са мањим групама студената. Oве часове наставници и сарадници најављују мејлом (потребан број термина и просторија, са назначеном величином група) најкасније недељу дана раније Служби за наставу и студентска питања и продекану за наставу истовремено.
 • Настава на даљину се реализује према распореду часова који усваја Наставно-научно веће. Часови који се реализују на Факултету ће се реализовати према прилагођеном распореду часова.
 • Реализација наставе на даљину подразумева онлајн видео и аудио комуникацију у реалном времену са групом студената и размену материјала и задатака, односно обавезно коришћење апликација Google Meet и Google Classroom. Настава свих предмета која се одвија на даљину мора се реализовати на овај начин. Поменуте апликације су доступне за бесплатно коришћење преко налога на filfak домену. У оквиру бесплатног коришћења, у сесију преко апликације Google Meet може се укључити 100 учесника, што је довољно за реализацију наставе на свим департманима. Наставник/сарадник треба да реализује час преко видео конференције (Google Meet), а материјале и задатке за рад доставља студентима преко апликације Google Classroom (или преко друге доступне апликације/платформе која више одговара потребама наставе и учења конкретног предмета). Поред наведених апликација, наставници и сарадници у реализацији наставе и рада са студентима могу додатно користити и друге доступне платформе и апликације за онлајн комуникацију.
 • Када је реч о структури поена за активности у оквиру предмета, не треба предвиђати поене за присуство часовима и не треба евиденирати изостанке студената са часова. Поене треба предвидети за активност студената и задатке које могу реализовати и ван часова и Google Meet сесија.
 • Наставници и сарадници треба да омогуће студентима реализацију предиспитних обавеза. Предиспитне обавезе треба креирати тако да њихова реализација у највећој мери буде могућа на даљину (семинарски радови и други задаци за самостални рад студената, колоквијуми). Уколико је неопходно да се део предиспитних обавеза (практичне вежбе, методичка пракса и сл.) реализује на Факултету или у другим установама, наставници и сарадници треба да организују њихову реализацију уз поштовање прописаних мера заштите од ширења инфекције COVID-19. Препоручује се наставницима и сарадницима да предвиде више термина за реализацију предиспитних обавеза.
 • Консултације са студентима ће се одвијати такође на даљину. За консултације се може користити комуникација електронском поштом, као и преко свих других апликација које омогућавају комуникацију у реалном времену (Google Meet, Google Hangout, Skype, Viber и др.). Наставници и сарадници су у обавези да ажурно одговарају на поруке студената (најмање једном недељно у термину консултација, а по потреби и чешће).
 • Управници департмана и центара треба да утврде потребе наставника и сарадника на својим департманима за додатном подршком у вези са коришћењем апликација за реализацију наставе на даљину. У оквиру департмана / центра треба организовати узајамну подршку наставника и сарадника у вези са коришћењем ових апликација, а уколико је потребно, у координацији са продеканом за наставу биће организована обука за заинтересоване наставнике и сараднике.
 • Наставници и сарадници ће подносити извештаје о реализацији наставе на захтев продекана за наставу. Начин и динамика извештавања биће усаглашени са захтевом који Факултету буде упућен од Универзитета у Нишу, односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 • У вези са обавезом Факултета да прати и унапређује квалитет наставног процеса, Центар за унапређење квалитета ће, поред редовне студентске евалуације, посебно организовати евалуацију наставе на даљину путем онлајн анкете за студенте свих студијских програма, свих година и свих нивоа студија. Такође, наставници и сарадници су дужни да, на захтев декана Факултета, продекана за наставу и/или студента продекана, учине доступним линк за улазак у Google Meet сесију за свој редовни час наставе.
 • Управници и секретари департмана треба да организују представљање изборних предмета који се нуде студентима основних академских студија у јесењем семестру, тако што ће одмах након поделе индекса студентима на њихове факултетске имејл адресе послати силабусе свих изборних предмета из јесењег семестра, а затим организовати Google Meet сесије, према следећем распореду и на следећи начин:
  • За студенте прве године сваког студијског програма, департман организује Google Meet сесију у уторак, 6. октобра 2020. године у 12.00 сати. На ту сесију позивају се сви студенти прве године тог студијског програма и наставници свих изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру (осим изборних блокова страних језика). Сваки наставник се кратко представља студентима. Током сесије треба пружити прилику студентима да постављају питања и траже додатне информације о представљеним предметима. Истог дана, у 14.00 сати, за студенте сваког департмана организује се и сесија на којој ће бити присутни наставници страних језика који ће студентима објаснити начин избора страног језика. Студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 14. октобра 2020. године, како би настава изборних предмета почела од 19. октобра 2020. године.
  • За студенте друге, треће и четврте године сваког студијског програма, департман на исти начин организује представљање изборних предмета из изборних блокова у јесењем семестру. Силабусе изборних предмета управници и секретари департмана шаљу одговарајућој генерацији студената 12. октобра 2020. године на њихове факултетске имејл адресе, заједно са најавом Google Meet сесија које ће бити одржане у следећим терминима:
   • друга година: четвртак, 15. октобар 2020. године у 10.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 21. октобра 2020. године, како би настава изборних предмета почела од 26. октобра 2020. године.
   • трећа година: четвртак, 15. октобар 2020. године у 12.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 21. октобра 2020. године, како би настава изборних предмета почела од 26. октобра 2020. године.
   • четврта година: четвртак, 15. октобар 2020. године у 14.00 сати; студенти ће бити у обавези да се изјасне о изборним предметима најкасније до 21. октобра 2020. године, како би настава изборних предмета почела од 26. октобра 2020. године.

Рачунарски центар ће, након обављеног уписа студената, учинити доступним факултетске имејл адресе студената које су неопходне за реализацију наставе на даљину. Адресе студената прве године су већ формиране, само је потребно да их студенти активирају. Адресе студената осталих година студија су доступне, али до завршетка уписа није могуће њихово ажурирање по годинама студија. До тада треба користити прошлогодишње мејлинг листе, а нове ажуриране листе ће бити накнадно достављене наставницима и сарадницима.

Студенти ће о начину реализације наставе бити обавештени преко сајта Факултета, преко факултетских друштвених мрежа и мрежа које користи студентска организација. Управници и секретари департмана треба такође да информишу студенте о начину реализације наставе, као и о обавези студената да активирају свој факултетски имејл налог који ће им бити неопходан за праћење наставе, за пријављивање испита и друге могућности које нуди сервис е-индекс. Студентима прве године ове информације треба саопштити приликом уручивања индекса, а студентима осталих година на ово треба скренути пажњу на сесијама за представљање изборних предмета.