Google Translate

Одлука о реорганизацији наставе и рада Филозофског факултета

Одлуке и обавештења  ::  недеља, 15.03.2020.  ::   Прилози

Имајући у виду развој ситуације у вези са ширењем Корона вируса COVID 19 и досадашње одлуке Владе Републике Србије, а нарочито одлуку о забрани окупљања више од 100 људи у затвореним просторијама, Управа Филозофског факултета у Нишу анализирала је услове под којима се одвија настава и рад на Филозофском факултету:

  • На појединим годинама неких студијских програма број студената је близу 100. Такође, групе студената које прате наставу појединих заједничких предмета су веће од 100. Ови студенти предавања прате у амфитеатрима, у којима расположиви простор не омогућава безбедну удаљеност студената.
  • У учионицама у којима се одвија настава за мање групе (углавном од 30 до 50 студената) такође није могуће обезбедити довољну удаљеност студената.
  • Настава се, према редовном распореду, одвија током читавог дана
  • Укупан број студената који активно прате наставу на свим нивоима студија на Факултету је близу 3.000, због чега је немогуће спречити боравак и груписање већег броја студената у холовима.
  • Факултет има 240 запослених, што у редовним условима рада подразумева истовремени боравак великог броја људи у затвореном простору.
  • Департман за хемију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу користи значајан део простора у приземљу и на првом спрату Филозофског факултета, што додатно увећава број наставника, сарадника и студената у згради Факултета.

Настојећи да заштити здравље студената и запослених, Управа Филозофског факултета у Нишу, доноси

ОДЛУКУ О РЕОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ И РАДА ФАКУЛТЕТА

Сви облици директне наставе (предавања и вежбе), групне консултације и израда предиспитних обавеза реализоваће се путем електронских медија и других облика и средстава који не подразумевају окупљање студената и директан међусобни контакт. У складу са тим наставници и сарадници су дужни да обаве одговарајуће припреме и организују рад са студентима на даљину и о томе благовремено обавесте студенте. Наставници и сарадници су дужни да студентима испоручују материјале за рад у терминима редовног распореда наставе предавања и вежби за конкретан предмет, у складу са планираном динамиком обраде садржаја предмета, као и да у том термину буду доступни студентима преко средстава за комуникацију на даљину (e-mail, Google Groups, Google Classroom, Google Hangouts, Viber, Skype, телефон).

Специфични облици наставе који подразумевају одлазак студената у друге установе (образовно-васпитне установе, здравствене установе, установе социјалне заштите, установе културе и информисања, предузећа) неће се обављати до стварања услова за безбедно извођење ових активности.

Oдбране завршних радова студената и докторских дисертација могу се реализовати само уз присуство кандидата и чланова комисије. Приликом заказивања одбрана завршних радова и докторских дисертација за предстојећи период, обавезно је изјашњавање кандидата о термину у коме би одбрана била заказана.  

У реализацији ненаставног и истраживачког рада наставника и сарадника треба се у највећој могућој мери ослонити на коришћење електронске комуникације.

Стручне службе Факултета радиће према устаљеном радном времену.

Седнице Колегијума, већа департмана и центара, Наставно-научног и Изборног већа, као и Савета Факултета, одржаваће се у електронском облику. Материјали за седнице ће се достављати на уобичајени начин (преко website-а Факултета и е-mail налога), а чланови ових тела ће бити благовремено обавештени о начину рада и изјашњавања.

О начину коришћења лабораторија за хемију у згради Филозофског факултета у предстојећем периоду, биће сачињен споразум са деканом Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу.

Управа ће сачинити прецизнија упутства о начину реализације наставе и других облика рада са студентима, као и о начину реализације других послова у којима учествују наставници, сарадници и стручне службе Факултета.

Управа Филозофског факултета моли све студенте и запослене да прате вести и обавештења о раду Факултета која се објављују на website-у Факултета.