Кабинет
423
Консултације
Уторак, 12:00 - 14:00
Предмети

Социологија старења

Социјална инклузија старијих особа

Пензијски системи, социјална брига o старијима и социјална заштита

Образовање за треће доба

Социологија васпитања и образовања

Образовање и социјална селекција

Социологија наставника

Социјално умрежавање школе

е-mail адреса