Google Translate

Одлука о радном времену у згради Факултета (новембар 2022)

Одлуке и обавештења  ::  среда, 02.11.2022.

На основу члана 55. и 56. Закона о раду РС (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука Уставног суда, 113/17, 95/18 аутентично тумачење), члана 70. Статута Факултета, дописа Министарства рударства и енергетике Републике Србије о мерама штедње од 15.9.2022. године, Одлуке Наставно-научновг већа Факултета о начину реализације наставе на Факултету број 262/1-3-01 од 5.9.2022,  Одлуке Наставно-научновг већа Факултета број 300/1-3-01 од 5.10.2022. године, Распореда часова, предавања и вежби, Одлуке декана Факултета о радном времену на Факултету број 159/1-01 од 3.5.2017. године, декан Филозофског факултета Универзитета у Нишу, дана 24.10.2022. године, донела је Одлуку о радном времену у згради факултета.

  1. Утврђује се радно време у згради Филозофског факултета Универзитета у Нишу, почев од 1.11.2022. године у складу са Одлуком декана Факултета о радном времену на Факултету број 159/1-01 од 3.5.2017. године, на следећи начин:
    - Сви видови наставних активности и рад служби Секретаријата Факултета у згради Факултета одвијају се од 8.00 до 20.30 часова, од понедељка до петка.
    - Декан Факултета или продекан за наставу могу одредити радну суботу до 14.00 часова уколико је неопходно за реализацију испитног рока.
  2. Одлука се примењује од 1.11.2022. године.