Google Translate

Језик, књижевност, контекст

Конференције  ::  четвртак, 01.11.2018.  ::   Прилози
array(10) {
 [0]=>
 object(stdClass)#926 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "20"
  ["name"]=>
  string(44) "Пуни назив конференције"
  ["value"]=>
  string(50) "Језик, књижевност, контекст"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "1"
  ["alias"]=>
  string(9) "konfnaziv"
 }
 [2]=>
 object(stdClass)#977 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "22"
  ["name"]=>
  string(25) "Датум почетка"
  ["value"]=>
  string(30) "петак, 12 април 2019"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "3"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfdatumpoc"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2019-04-12"
 }
 [3]=>
 object(stdClass)#978 (9) {
  ["id"]=>
  string(2) "23"
  ["name"]=>
  string(29) "Датум затварања"
  ["value"]=>
  string(32) "субота, 13 април 2019"
  ["type"]=>
  string(4) "date"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "4"
  ["alias"]=>
  string(13) "konfdatumkraj"
  ["rawValue"]=>
  string(10) "2019-04-13"
 }
 [4]=>
 object(stdClass)#979 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "24"
  ["name"]=>
  string(16) "Локација"
  ["value"]=>
  string(49) "Филозофски факултет у Нишу"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "5"
  ["alias"]=>
  string(7) "konflok"
 }
 [5]=>
 object(stdClass)#980 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "25"
  ["name"]=>
  string(20) "Котизација"
  ["value"]=>
  string(4) "Да"
  ["type"]=>
  string(6) "select"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "6"
  ["alias"]=>
  string(7) "konfkot"
 }
 [6]=>
 object(stdClass)#981 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "26"
  ["name"]=>
  string(31) "Износ котизације"
  ["value"]=>
  string(6) "60 EUR"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "7"
  ["alias"]=>
  string(12) "konfkotiznos"
 }
 [7]=>
 object(stdClass)#982 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "27"
  ["name"]=>
  string(25) "Контакт особа"
  ["value"]=>
  string(409) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "8"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktosoba"
 }
 [8]=>
 object(stdClass)#983 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "28"
  ["name"]=>
  string(61) "Контакт адреса електронске поште"
  ["value"]=>
  string(374) ""
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(1) "9"
  ["alias"]=>
  string(16) "konfkontaktemail"
 }
 [9]=>
 object(stdClass)#984 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "29"
  ["name"]=>
  string(29) "Контакт телефон"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "10"
  ["alias"]=>
  string(14) "konfkontakttel"
 }
 [10]=>
 object(stdClass)#985 (8) {
  ["id"]=>
  string(2) "60"
  ["name"]=>
  string(37) "Електронска пријава"
  ["value"]=>
  string(1) "-"
  ["type"]=>
  string(9) "textfield"
  ["group"]=>
  string(1) "2"
  ["published"]=>
  string(1) "1"
  ["ordering"]=>
  string(2) "11"
  ["alias"]=>
  string(16) "efelektronskaurl"
 }
}
Пуни назив конференције
Језик, књижевност, контекст
Датум почетка
петак, 12 април 2019
Датум затварања
субота, 13 април 2019
Локација
Филозофски факултет у Нишу
Котизација
Да
Износ котизације
60 EUR
Контакт особа
Контакт адреса електронске поште
Контакт телефон
-
Електронска пријава

У име Организационог одбора ЈКК, задовољство нам је да Вам упутимо прво позивно писмо са информацијама везаним за предстојећу интердисциплинарну конференцију под називом Језик, књижевност, контекст, која ће се одржати 12. и 13. априла 2019. године у организацији Филозофског факултета у Нишу.

Неколико деценија уназад, у лингвистици, књижевној критици, студијама културе и интердисциплинарним областима које обухватају социологију, психологију и студије медија, пролиферација термина контекст и од њега изведених контекстуални, (де)контекстуализација, (не)зависан од контекста, итд., могла би се сматрати неком врстом ‘контекстуалног заокрета’, насупрот различитим формалним парадигмама које појаве посматрају углавном као аутономне ентитете. Појам контекста, од далеке латинске етимологије ‘упредати нешто заједно’ и традиционалне филолошке употребе да означи само текст који окружује неки други део текста о коме је реч или је директно повезан са њим, у делима Малиновског, Ферта и Халидеја проширен је толико да значи не само језички контекст, већ и много битније, ситуациони и културни контекст. У најновијим, когнитивистичким моделима, појам когнитивног контекста обухвата и додатна знања, претпоставке и веровања учесника у неком чину комуникације. Све то може динамично да утиче на стварање и интерпретацију исказа, текстова и дискурса.

Гудвин и Дуранти у свом још увек утицајном зборнику Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon (Goodwin and Duranti 1992: 32) кажу: ‘‘Појам контекста заузима водеће место у бројним савременим истраживањима која се баве односом између језика, културе и организације друштва’’. Имајући то у виду, циљ конференције Језик, књижевност, контекст је да испита контекст као динамични и релациони појам, из перспективе књижевнотеоријских и лингвистичких дисциплина. Желимо да истражујемо како се језик ствара, користи и разуме у зависности од различитих језичких и вањезичких контекстуалних параметара, и како књижевни и некњижевни текстови могу да утичу и да буду под утицајем историјских, културних и интелектуалних оквира, временских, просторних и друштвених одредница, дискурсних елемената и интерперсоналних и когнитивних фактора.

Језици конференције су српски и енглески, а време предвиђено за излагање радова је 15 минута, уз пет додатних минута предвиђених за дискусију. Уколико желите да учествујете, молимо вас да попуните формулар за регистрацију који можете наћи у листи прилога на овој страни и пошаљете га најкасније до 25. јануара 2019. године на адресу

Пристигли апстракти биће одабрани на основу компатибилности са темом конференције, академске вредности и оригиналности теме, приступа и истраживања. Потврда о прихватању рада биће послата ауторима до средине фебруара 2019. године. По завршетку конференције и процеса рецензирања, изабрани радови биће објављени у оквиру тематског зборника радова.

Котизација у износу од 60 евра (која се такође може платити у динарској противвредности) обухвата трошкове организације, конференцијски материјал, освежење током пауза за кафу, ручак (шведски сто) 12. априла и закуску пре затварања конференције 13. априла, као и штампање зборника позитивно рецензираних радова. Котизација у динарима може се уплатити на текући рачун Филозофског факултета у Нишу 840-1818666-89, позив на број 74212125, сврха уплате: котизација за конференцију ,,Језик, књижевност, контекст”, а у еврима на девизни рачун Филозофског факултета у Нишу 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, IBAN: RS35908500100014635165) или у готовини, пре почетка конференције, на регистрационом пулту. Учесници треба да сачувају уплатницу и да је имају код себе како би је показали приликом регистрације.

Свечана вечера (партиципација 10 евра) 12. априла 2019. године је опциона.

Очекујемо вас у априлу у Нишу!

Срдачан поздрав,
Организациони одбор конференције Језик, књижевност, контекст

 


 

LANGUAGE, LITERATURE, CONTEXT CONFERENCE

On behalf of the LLC Organising Committee, it is our pleasure to send you the first Call for Papers containing information on the forthcoming conference Language, Literature, Context, organized by the Faculty of Philosophy in Niš, which will be held on 12th and 13th April 2019.

In the past decades, in linguistics, literary criticism, culture studies, and interdisciplinary fields that include sociology, psychology, and media studies, the proliferation of the term context as well as the related ones contextual, (de)contextualization, context-(in)dependent, etc. might be considered a sort of a "contextual turn," as opposed to various formalist paradigms that focus on autonomous phenomena. The notion of context, from its distant Latin etymology of weaving something together, and the traditional philological use to denote simply a text that surrounds or is directly connected with some other part referred to, in the work of Malinowski, Firth and Halliday was expanded to include not only the linguistic context, but more importantly, the situational and cultural ones as well. In the most recent, cognitivist models the notion of cognitive context includes also the background knowledge, assumptions and beliefs of the participants in the communicative event. All these can dynamically influence the formation and interpretation of utterances, texts and discourses.

Goodwin and Duranti in their still very influential volume Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon (1992: 32) stated: ‘‘The notion of context stands at the cutting edge of much contemporary research into the relationship between language, culture and social organization’’. With this in mind, the aim of the conference Language, Literature, Context is to examine context as a dynamic and relational notion, from the perspective of literary theory and linguistics. We invite you to explore how language is formed, used and understood depending on various linguistic and non-linguistic contextual parameters, and how literary and non-literary texts can influence and be influenced by historical, cultural, and intellectual framework, temporal, spacial and social settings, discursive elements, interpersonal and cognitive factors.

Conference languages are English and Serbian, for 15-minute presentations followed by 5 minute discussion time.

If you would like to participate, please fill in the registration form attached to this Call and submit it no later than January 25th, 2019 to the following address:

The submitted abstracts will be reviewed and assessed according to their compatibility with the conference topic, academic merit, topic originality, approach and research. Notification of acceptance will be sent by the mid-February 2019. A selection of papers will be published after the conference in a peer-reviewed two-volume Conference Proceedings.

Conference fee is 60 Euros (also payable in dinars), covering organisational costs, conference folder, refreshments during coffee breaks, buffet lunch on 12th April, and snacks before the closing of the conference on 13th April, as well as the costs of conference proceedings publication.

Conference fee in dinars is payable to the Faculty of Philosophy Niš bank account 840- 1818666-89, reference number 74212125, the purpose of payment: conference fee for the conference “Language, Literature, Context”, and in euros to the Faculty of Philosophy Niš foreign account 500100-100146351 (SWIFT: NBSRRSBG, Iban: RS35908500100014635165) or in cash, immediately before the beginning of the conference, at the registration desk. The participants are required to keep the receipt of the conference fee payment and to have it on their persons in order to present it at registration.

Conference dinner party (10 Euros) on 12th April 2019 is optional. We are looking forward to welcoming you in Niš!

With best regards,
Language, Literature, Context Conference Organising Committee