Google Translate

Преузимање

Категорија: Правилници

Разни правилници који се тичу рада, набавки, уписа, студија, студената, наставног особља, конкура и избора у звања.
folder_blue.png
Документација Филозофског факултета, Универзитета у Нишу и Министартства просвете (правилници, измене и допуне правилика, тумачења и ближи критеријуми) која се тиче избора у звање наставника и сарадника
понедељак
25. јун 2018.
четвртак
30. децембар 2021.
Овим правилником се ближе уређују поступак припреме и услови за одбрану докторске дисертације на Универзитету у Нишу
среда
7. фебруар 2018.
среда
7. фебруар 2018.
Правилник Универзитета у Нишу о изменама и допунама правилника о поступку припреме и условима за одбрану докторске дисертације
среда
7. фебруар 2018.
среда
7. фебруар 2018.
Правилник Универзитета у Нишу о поступку продужења радног односа наставника
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником уређују се услови и поступак за ангажовање наставника и сарадника у погледу допунског рада до једне трећине радног времена, као и права и обавезе наставника у погледу допунског рада.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилником о дисциплинској одговорности студената Филозофског факултета утврђују се обавезе студената, лакше и теже дисциплинске повреде, дисциплинске мере, надлежни дисциплински органи и правила дисциплинског поступка у којем се одлучује о постојању дисциплинске повреде и изрицању дисциплинске мере.
среда
22. април 2015.
петак
15. јул 2022.
Правилником о докторским студијама уређује се организација и извођење докторских студија, упис студената, начин и услови студирања, спровођење испита и самосталног истраживачког рада, поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације, као и друга питања у вези са реализацијом студијских програма докторских студија на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Педагошки, психолошки и методички (ППМ) предмети из наставних планова на Филозофском факултету Универзитета у Нишу донети пре ступања Закона о високом образовању вреднују се ЕСПБ бодовима и изједначавају са педагошким, психолошким и методичким предметима из студијских програма према Закону о високом образовању у складу са овим Правилником.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником уређује се припремање, израда материјала, протокол примопредаје, уношење података, и редовно одржавање Интернет презентације у оквиру делатности Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
среда
22. април 2015.
петак
30. децембар 2016.
Oвим правилником уређује се начин оцењивања и штампања рукописа, као и дистрибуцијa објављених публикација наставника и сарадника Филозофског факултета Универзитета у Нишу.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник је дефинисано извођење испита на департману за англистику.
среда
22. април 2015.
петак
15. јул 2022.
Правилником о мастер академским студијама Филозофског факултета Универзитета у Нишу уређују се услови и начин уписа, организација и извођење студија, правила студирања, предиспитне и испитне обавезе, пријава и одбрана завршног рада мастер академских студија и друга питања везана за наставу на мастер академским студијама Филозофског Факултета.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
понедељак
1. март 2021.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник дефинише поступак праћења, обезбеђивања, унапређења и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада, као и начин и поступак самовредновања на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
петак
15. јул 2022.
Овим Правилником ближе се уређује организација и извођење основних академских студија, односно облици наставе, организација студија, напредовање студената, упис на вишу годину студија, провера знања и оцењивања студената на испиту, завршни рад и друга питања везана за наставу на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
четвртак
4. фебруар 2021.
Правилник ближе уређује услове и начин полагања испита на Факултету, организација и поступак полагања испита, начин утврђивања оцене на испиту, заштита права студената, као и друга питања од значаја за полагање испита и оцењивање на испиту.
среда
22. април 2015.
среда
10. октобар 2018.
Овим Правилником утврђују се услови и начин уписа на акредитоване студијске програме Филозофског факултета, поступак полагања пријемних испита, поступак утврђивања редоследа кандидата за упис, начин бодовања и рангирања кндидата, начин остваривања права кандидата на приговор, и друга питања од значаја за упис на студијске програме првог, другог и трећег степена студија на Филозофском факултету.
среда
22. април 2015.
уторак
30. март 2021.
Правилником о раду, уређују се права, обавезе и одговорности по основу рада запослених на Филозофском факултету у Нишу и Филозофског факултета у Нишу.
среда
22. април 2015.
уторак
28. април 2020.
Правилник о рангирању студената за упис на основне академске и докторске академске студије у статусу студената чије се студије финансирају из буџета Републике Србије
среда
22. април 2015.
понедељак
22. јун 2020.
Овим правилником се на Филозофском факултету, у складу са Законом о високом образовању и Статутом Факултета, утврђује унутрашња организација и систематизација послова и радних задатака за свако радно место.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Овим Правилником Филозофски факултет уређује начин, циљ и исход спровођења поступка самовредновања и оцењивања квалитета Факултета.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник обезбеђује стандарде и поступке за обезбеђење квалитета.
среда
22. април 2015.
среда
22. април 2015.
Правилник уређује припремање, одобравање и издавање уџбеника који се објављују у оквиру издавачке делатности на Факултету, њихово праћење и вредновање током употребе као извора наставне и испитне материје, као и уџбеника других издавача који се користе као наставни и испитни материјал у оквиру реализације студијског програма.
среда
22. април 2015.
понедељак
9. децембар 2019.
Правилником се уређује поступак и услови под којима студенти основних и магистарских студија, уписани по прописима и наставним плановима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, могу да наставе студије на студијским програмима основних академских, дипломских академских - мастер и докторских студија.
уторак
12. јануар 2016.
уторак
12. јануар 2016.
Овим Правилником уређује се поступак унутрашњег узбуњивања на Филозофском факултету у Нишу у складу са одредбама Закона и Правилника.
петак
30. децембар 2016.
Овим правилником уређује се организација, управљање и рад Центра за унапређење квалитета Филозофског факултета у Нишу.
уторак
26. септембар 2017.
уторак
26. септембар 2017.
Овим Правилником се утврђују услови и стандарди за обављање стручне праксе на основним академским студијама социјалне политике и социјалног рада на Филозофском факултету у Нишу
четвртак
5. децембар 2019.
четвртак
5. децембар 2019.
Правилником о условима и начину ослобађања плаћања школарине студената Филозогског факултета у Нишу утврђују се услови и начин ослобађања плаћања дела или целокупног износа школарине за текућу школску годину, за самофинансирајуће студенте студијских програма првог, другог и трећег степена.
уторак
1. јун 2021.
четвртак
17. јун 2021.
Овим правилником ближе се прописују врсте признања и награда и услови, поступак и начин додељивања признања и награда Филозофског факултета у Нишу
уторак
1. јун 2021.
четвртак
17. јун 2021.
За изузетан успех у студирању, у припремању за самосталан стручни и научни рад, као и за развијањe културно-уметничких и спортских активности, студентима Филозофског факултета Универзитета у Нишу могу се додељивати признања и награде. Овим Правилником утврђују се врсте признања и награда које се додељују студентима Факултета, као и услови, поступак и начин њиховог додељивања.
петак
22. октобар 2021.
понедељак
28. фебруар 2022.
понедељак
28. фебруар 2022.
понедељак
28. фебруар 2022.
Одлукa о изменама и допунама Правилника о заштити података о личности на Филозофском факултету Универзитета у Нишу број 347/1-3 од 18.10.2021. године
петак
8. април 2022.
петак
8. април 2022.
Правилником о дисциплинској одговорности утврђују се обавезе студената, лакше и теже дисциплинске повреде, дисциплинске мере, надлежни дисциплински органи и правила дисциплинског поступка у којем се одлучује о постојању дисциплинске повреде и изрицању дисциплинске мере
понедељак
20. јун 2022.
понедељак
20. јун 2022.
Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује
уторак
21. јун 2022.
уторак
21. јун 2022.
Правилником о спречавању и заштити од насиља, сексуалног насиља, узнемиравања и уцењивања ближе се одређују: појам насиља, сексуалног узнемиравања и уцењивања, као и мере које Факултет спроводи у циљу спречавања и забране свих облика понашања који нарушавају интегритет личности и достојанства свих учесника у процесу високог образовања и научно-истраживачког рада, или исходују неједнаким третманом ових лица и спречавањем остваривања њихових права.
петак
15. јул 2022.
петак
15. јул 2022.
Правилником о вредновању ваннаставних активности студената уређују се услови и поступак вредновања ваннаставних активности студената Филозофског факултета Универзитета у Нишу